Nehemiah 7
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, setelah habis sudah pagar tembok itu dan sudah kukenakan papan pintu gerbangnya, maka ditentukan segala penunggu pintu dan biduan dan orang Lewi. 2Maka telah kusuruh Hanani, saudaraku, dan Hananya, penghulu kota Yeruzalem, karena setiawanlah ia seperti seorang laki-laki dan takutlah ia akan Allah terlebih dari pada banyak orang lain. 3Maka kataku kepadanya: Jangan dibuka pintu gerbang Yeruzalem dahulu dari pada tinggilah matahari dan jangan ditutup dan dikunci pula dahulu dari pada mereka itu sekalian hadir bersama-sama dan ditaruh orang pengawal dari pada orang isi Yeruzalem, masing-masing pada pengawalannya dan masing-masing tentang rumahnya.

4Adapun negeri itu banyak luasnya dan besar adanya, tetapi dalamnya adalah sedikit jua orang isinya dan rumah-rumahnyapun belum dibangunkan pula.

5Maka pada masa itu digerakkan Allah hatiku, sehingga kuhimpunkanlah segala orang bangsawan dan segala kepala-kepala serta dengan orang banyak itu, supaya dibilang segala kaum keluarganya, maka kudapati akan daftar asal segala orang yang berjalan mula-mula dan kudapati dalamnya tersurat demikian:

6Bahwa inilah segala orang yang sudah berjalan dari negeri-negeri itu, yaitu orang yang sudah dibawa dengan tertawan, yang sudah dipindahkan oleh Nebukadnezar, raja Babil, dan yang kembali ke Yeruzalem dan Yehuda, masing-masing kepada negerinya; 7yang sudah datang serta dengan Zerubabil, Yesua, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bijwai, Nehum dan Baena, bilangan orang laki-laki bangsa Israel. 8Maka bani Paroz adalah dua ribu seratus tujuh puluh dua orang. 9Bani Sefaca tiga ratus tujuh puluh tujuh dua orang. 10Bani Arakh enam ratus lima puluh dua orang. 11Bani Pahat-Moab, dari pada bani Yesua dan Yoab, dua ribu delapan ratus delapan belas orang. 12Bani Elam seribu dua ratus lima puluh empat orang. 13Bani Zatu delapan ratus empat puluh lima orang. 14Bani Zakai tujuh ratus enam puluh orang. 15Bani Binui enam ratus empat puluh delapan orang. 16Bani Bebai enam ratus delapan likur orang. 17Bani Azjad dua ribu tiga ratus dua likur orang. 18Bani Adonikam enam ratus enam puluh tujuh orang. 19Bani Bijwai dua ribu enam puluh tujuh orang. 20Bani Adin enam ratus lima puluh lima orang. 21Bani Ater, dari pada Hizkia, sembilan puluh delapan orang. 22Bani Hasum tiga ratus delapan likur orang. 23Bani Bezai tiga ratus empat likur orang. 24Bani Harif seratus dua belas orang. 25Bani Gibeon sembilan puluh lima orang. 26Orang Betlehem dan Netofa seratus delapan puluh delapan. 27Orang Anatot seratus delapan likur. 28Orang Bait-Azmawit empat puluh dua. 29Orang Kiryat-Yearim, Kefira dan Beerot tujuh ratus empat puluh tiga. 30Orang Rama dan Gaba enam ratus selikur. 31Orang Mikhmas seratus dua likur. 32Orang Bait-el dan Ai seratus tiga likur. 33Orang Nebo yang lain itu lima puluh dua. 34Bani Elam yang lain itu seribu dua ratus lima puluh empat orang. 35Bani Harim tiga ratus dua puluh orang. 36Bani Yerikho tiga ratus empat puluh lima orang. 37Bani Lod, Hadid dan Ono tujuh ratus selikur orang. 38Bani Senaa tiga ribu sembilan ratus tiga puluh orang.

39Segala imam: bani Yedaya, dari pada orang isi rumah Yesua, sembilan ratus tujuh puluh tiga orang. 40Bani Imer seribu lima puluh dua orang. 41Bani Pasyhur seribu dua ratus empat puluh tujuh orang. 42Bani Harim seribu tujuh belas orang.

43Orang-orang Lewi: Bani Yesua dan Kadmiel, dari pada bani Hodewa, tujuh puluh empat orang. 44Segala biduan: bani Asaf seratus empat puluh delapan orang. 45Segala penunggu pintu: Bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, seratus tiga puluh delapan orang.

46Segala Netinim: Bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot, 47bani Keros, bani Sia, bani Padon, 48bani Lebana, bani Hagaba, bani Salmai, 49bani Hanan, bani Gidel, bani Gahar, 50bani Reaya, bani Rezin, bani Nekoda, 51bani Gazam, bani Uza, bani Paseah, 52bani Bezai, bani Meunim, bani Nefusim, 53bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur, 54bani Bazlit, bani Mehida, bani Harsa, 55bani Barkos, bani Sisera, bani Tamah, 56bani Neziah, bani Hatifa,

57bani abdi Sulaiman, bani Sotai, bani Soferet, bani Perida, 58bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel, 59bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebayim, bani Amon,

60jumlah segala Netinim dan bani abdi Sulaiman itu tiga ratus sembilan puluh dua orang.

61Dan lagi orang-orang inipun berjalan dari Tel-melah dan Tel-harsa dan Kherub dan Adon dan Imer, tetapi tiada dapat dinyatakannya, bahwa orang isi rumah bapa-bapanya dan keturunannya dari pada Israel asalnya. 62Bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus empat puluh dua orang.

63Dan dari pada segala imam adalah bani Habaya, bani Hakkoz, bani Barzilai, orang Gilead itu, dan sudah mengambil nama mereka itu akan dirinya. 64Maka orang-orang itu lagi mencahari surat asalnya, tetapi tiada didapatinya akan dia, maka sebab itu mereka itu dijauhkan dari pada imamat seperti orang yang najis adanya. 65Maka kata Hatirsata kepada mereka itu, jangan mereka itu makan dari pada barang yang mahasuci itu dahulu dari pada berdiri seorang imam dengan Urim dan Tumim.

66Adapun segenap sidang itu jumlahnya empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang. 67Kecuali segala hamba sahaya mereka itu, tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh banyaknya, dan adalah pada mereka itu dua ratus empat puluh lima biduan laki-laki dan perempuan. 68Dan kudanya tujuh ratus tiga puluh enam ekor, dan bagalnya dua ratus empat puluh lima ekor, 69dan untanya empat ratus tiga puluh lima ekor, dan keledainya enam ribu tujuh ratus dua puluh.

70Maka segala penghulu bapa-bapa dari pada pertama dan yang kemudianpun memberi akan belanja pekerjaan itu, dan Hatirsatapun memberi akan khazanah itu emas seribu dirham dan bokor percikan lima puluh buah dan jubah imam lima ratus tiga puluh helai. 71Dan segala penghulu bapa-bapapun memberi kepada khazanah akan belanja pekerjaan itu emas dua puluh ribu dirham dan perak dua ribu dua ratus mina. 72Adapun barang yang diberi oleh segala orang yang lain itu emas dua puluh ribu dirham dan perak dua ribu mina dan jubah imam enam puluh tujuh helai.

73Maka segala imam dan orang Lewi dan penunggu pintu dan biduan dan yang dari pada orang banyak itu dan segala Netinim dan segala orang Israelpun duduklah di dalam negeri-negerinya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page