ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1
Revelation 1 Tischendorf
1ἀποκάλυψις Ἰησοῦς Χριστός ὅς δίδωμι αὐτός ὁ θεός δεικνύω ὁ δοῦλος αὐτός ὅς δεῖ γίνομαι ἐν τάχος καί σημαίνω ἀποστέλλω διά ὁ ἄγγελος αὐτός ὁ δοῦλος αὐτός Ἰωάννης 2ὅς μαρτυρέω ὁ λόγος ὁ θεός καί ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς Χριστός ὅσος ὁράω 3μακάριος ὁ ἀναγινώσκω καί ὁ ἀκούω ὁ λόγος ὁ προφητεία καί τηρέω ὁ ἐν αὐτός γράφω ὁ γάρ καιρός ἐγγύς

4Ἰωάννης ὁ ἑπτά ἐκκλησία ὁ ἐν ὁ Ἀσία χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί καί ὁ ἔρχομαι καί ἀπό ὁ ἑπτά πνεῦμα ὅς ἐνώπιον ὁ θρόνος αὐτός 5καί ἀπό Ἰησοῦς Χριστός ὁ μάρτυς ὁ πιστός ὁ πρωτότοκος ὁ νεκρός καί ὁ ἄρχων ὁ βασιλεύς ὁ γῆ ὁ ἀγαπάω ἡμᾶς καί λύω ἡμᾶς ἐκ ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς ἐν ὁ αἷμα αὐτός 6καί ποιέω ἡμᾶς βασιλεία ἱερεύς ὁ θεός καί πατήρ αὐτός αὐτός ὁ δόξα καί ὁ κράτος εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

7ὁράω ἔρχομαι μετά ὁ νεφέλη καί ὁράω αὐτός πᾶς ὀφθαλμός καί ὅστις αὐτός ἐκκεντέω καί κόπτω ἐπί αὐτός πᾶς ὁ φυλή ὁ γῆ ναί ἀμήν

8ἐγώ εἰμί ὁ Α καί ὁ Ω λέγω κύριος ὁ θεός ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί καί ὁ ἔρχομαι ὁ παντοκράτωρ

9ἐγώ Ἰωάννης ὁ ἀδελφός ὑμεῖς καί συγκοινωνός ἐν ὁ θλῖψις καί βασιλεία καί ὑπομονή ἐν Ἰησοῦς γίνομαι ἐν ὁ νῆσος ὁ καλέω Πάτμος διά ὁ λόγος ὁ θεός καί διά ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς 10γίνομαι ἐν πνεῦμα ἐν ὁ κυριακός ἡμέρα καί ἀκούω ὀπίσω ἐγώ φωνή μέγας ὡς σάλπιγξ 11λέγω ὅς βλέπω γράφω εἰς βιβλίον καί πέμπω ὁ ἑπτά ἐκκλησία εἰς Ἔφεσος καί εἰς Σμύρνα καί εἰς Πέργαμος καί εἰς Θυάτειρα καί εἰς Σάρδεις καί εἰς φιλαδελφία καί εἰς Λαοδίκεια

12καί ἐπιστρέφω βλέπω ὁ φωνή ὅστις λαλέω μετά ἐγώ καί ἐπιστρέφω ὁράω ἑπτά λυχνία χρύσεος 13καί ἐν μέσος ὁ λυχνία ὅμοιος υἱός ἄνθρωπος ἐνδύω ποδήρης καί περιζώννυμι πρός ὁ μαστός ζώνη χρύσεος 14ὁ δέ κεφαλή αὐτός καί ὁ θρίξ λευκός ὡς ἔριον λευκός ὡς χιών καί ὁ ὀφθαλμός αὐτός ὡς φλόξ πῦρ 15καί ὁ πούς αὐτός ὅμοιος χαλκολίβανον ὡς ἐν κάμινος πυρόω καί ὁ φωνή αὐτός ὡς φωνή ὕδωρ πολύς 16καί ἔχω ἐν ὁ δεξιός χείρ αὐτός ἀστήρ ἑπτά καί ἐκ ὁ στόμα αὐτός ῥομφαία δίστομος ὀξύς ἐκπορεύομαι καί ὁ ὄψις αὐτός ὡς ὁ ἥλιος φαίνω ἐν ὁ δύναμις αὐτός

17καί ὅτε ὁράω αὐτός πίπτω πρός ὁ πούς αὐτός ὡς νεκρός καί τίθημι ὁ δεξιός αὐτός ἐπί ἐγώ λέγω μή φοβέω ἐγώ εἰμί ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος 18καί ὁ ζάω καί γίνομαι νεκρός καί ὁράω ζάω εἰμί εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών καί ἔχω ὁ κλείς ὁ θάνατος καί ὁ ᾅδης 19γράφω οὖν ὅς ὁράω καί ὅς εἰμί καί ὅς μέλλω γίνομαι μετά οὗτος 20ὁ μυστήριον ὁ ἑπτά ἀστήρ ὅς ὁράω ἐπί ὁ δεξιός ἐγώ καί ὁ ἑπτά λυχνία ὁ χρύσεος ὁ ἑπτά ἀστήρ ἄγγελος ὁ ἑπτά ἐκκλησία εἰμί καί ὁ λυχνία ὁ ἑπτά ἑπτά ἐκκλησία εἰμί

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Jude 1
Top of Page
Top of Page