ΙΟΥΔΑ 1
Jude 1 Tischendorf
1Ἰούδας Ἰησοῦς Χριστός δοῦλος ἀδελφός δέ Ἰάκωβος ὁ ἐν θεός πατήρ ἀγαπάω καί Ἰησοῦς Χριστός τηρέω κλητός 2ἔλεος ὑμεῖς καί εἰρήνη καί ἀγάπη πληθύνω

3ἀγαπητός πᾶς σπουδή ποιέω γράφω ὑμεῖς περί ὁ κοινός ἡμᾶς σωτηρία ἀνάγκη ἔχω γράφω ὑμεῖς παρακαλέω ἐπαγωνίζομαι ὁ ἅπαξ παραδίδωμι ὁ ἅγιος πίστις 4παρεισδύνω γάρ τὶς ἄνθρωπος ὁ πάλαι προγράφω εἰς οὗτος ὁ κρίμα ἀσεβής ὁ ὁ θεός ἡμᾶς χάρις μετατίθημι εἰς ἀσέλγεια καί ὁ μόνος δεσπότης καί κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός ἀρνέομαι

5ὑπομιμνήσκω δέ ὑμεῖς βούλομαι εἴδω ἅπαξ πᾶς ὅτι κύριος λαός ἐκ γῆ Αἴγυπτος σώζω ὁ δεύτερος ὁ μή πιστεύω ἀπόλλυμι 6ἄγγελος τέ ὁ μή τηρέω ὁ ἑαυτοῦ ἀρχή ἀλλά ἀπολείπω ὁ ἴδιος οἰκητήριον εἰς κρίσις μέγας ἡμέρα δεσμόν ἀΐδιος ὑπό ζόφος τηρέω 7ὡς Σόδομα καί Γόμοῤῥα καί ὁ περί αὐτός πόλις ὁ ὅμοιος τρόπος οὗτος ἐκπορνεύω καί ἀπέρχομαι ὀπίσω σάρξ ἕτερος πρόκειμαι δεῖγμα πῦρ αἰώνιος δίκη ὑπέχω

8ὁμοίως μέντοι καί οὗτος ἐνυπνιάζομαι σάρξ μέν μιαίνω κυριότης δέ ἀθετέω δόξα δέ βλασφημέω 9ὁ δέ Μιχαήλ ὁ ἀρχάγγελος ὅτε ὁ διάβολος διακρίνω διαλέγομαι περί ὁ Μωσεύς σῶμα οὐ τολμάω κρίσις ἐπιφέρω βλασφημία ἀλλά λέγω ἐπιτιμάω σύ κύριος 10οὗτος δέ ὅσος μέν οὐ εἴδω βλασφημέω ὅσος δέ φυσικῶς ὡς ὁ ἄλογος ζῶον ἐπίσταμαι ἐν οὗτος φθείρω 11οὐαί αὐτός ὅτι ὁ ὁδός ὁ Κάϊν πορεύομαι καί ὁ πλάνη ὁ Βαλαάμ μισθός ἐκχέω καί ὁ ἀντιλογία ὁ Κορέ ἀπόλλυμι 12οὗτος εἰμί ὁ ἐν ὁ ἀγάπη ὑμεῖς σπιλάς συνευωχέω ἀφόβως ἑαυτοῦ ποιμαίνω νεφέλη ἄνυδρος ὑπό ἄνεμος παραφέρω δένδρον φθινοπωρινός ἄκαρπος δίς ἀποθνήσκω ἐκριζόω 13κῦμα ἄγριος θάλασσα ἐπαφρίζω ὁ ἑαυτοῦ αἰσχύνη ἀστήρ πλανήτης ὅς ὁ ζόφος ὁ σκότος εἰς αἰών τηρέω

14προφητεύω δέ καί οὗτος ἕβδομος ἀπό Ἀδάμ Ἐνώχ λέγω ὁράω ἔρχομαι κύριος ἐν ἅγιος μυριάς αὐτός 15ποιέω κρίσις κατά πᾶς καί ἐλέγχω πᾶς ὁ ἀσεβής αὐτός περί πᾶς ὁ ἔργον ἀσέβεια αὐτός ὅς ἀσεβέω καί περί πᾶς ὁ σκληρός λόγος ὅς λαλέω κατά αὐτός ἁμαρτωλός ἀσεβής 16οὗτος εἰμί γογγυστής μεμψίμοιρος κατά ὁ ἐπιθυμία αὐτός πορεύομαι καί ὁ στόμα αὐτός λαλέω ὑπέρογκος θαυμάζω πρόσωπον ὠφέλεια χάριν

17ὑμεῖς δέ ἀγαπητός μνάομαι ὁ ῥῆμα ὁ προερέω ὑπό ὁ ἀπόστολος ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός 18ὅτι λέγω ὑμεῖς ἐπί ἔσχατος ὁ χρόνος εἰμί ἐμπαίκτης κατά ὁ ἑαυτοῦ ἐπιθυμία πορεύομαι ὁ ἀσέβεια 19οὗτος εἰμί ὁ ἀποδιορίζω ψυχικός πνεῦμα μή ἔχω 20ὑμεῖς δέ ἀγαπητός ἐποικοδομέω ἑαυτοῦ ὁ ἅγιος ὑμεῖς πίστις ἐν πνεῦμα ἅγιος προσεύχομαι 21ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπη θεός τηρέω προσδέχομαι ὁ ἔλεος ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός εἰς ζωή αἰώνιος 22καί ὅς μέν ἐλέγχω διακρίνω 23ὅς δέ σώζω ἐκ πῦρ ἁρπάζω ὅς δέ ἐλεέω ἐν φόβος μισέω καί ὁ ἀπό ὁ σάρξ σπιλόω χιτών

24ὁ δέ δύναμαι φυλάσσω ὑμεῖς ἄπταιστος καί ἵστημι κατενώπιον ὁ δόξα αὐτός ἄμωμος ἐν ἀγαλλίασις 25μόνος θεός σωτήρ ἡμᾶς διά Ἰησοῦς Χριστός ὁ κύριος ἡμᾶς δόξα μεγαλωσύνη κράτος καί ἐξουσία πρό πᾶς ὁ αἰών καί νῦν καί εἰς πᾶς ὁ αἰών ἀμήν

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
3 John 1
Top of Page
Top of Page