ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 2
2 Thessalonians 2 Tischendorf
1ἐρωτάω δέ ὑμεῖς ἀδελφός ὑπέρ ὁ παρουσία ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός καί ἡμᾶς ἐπισυναγωγή ἐπί αὐτός 2εἰς ὁ μή ταχέως σαλεύω ὑμεῖς ἀπό ὁ νοῦς μηδέ θροέω μήτε διά πνεῦμα μήτε διά λόγος μήτε διά ἐπιστολή ὡς διά ἡμᾶς ὡς ὅτι ἐνίστημι ὁ ἡμέρα ὁ κύριος 3μή τὶς ὑμεῖς ἐξαπατάω κατά μηδείς τρόπος ὅτι ἐάν μή ἔρχομαι ὁ ἀποστασία πρῶτον καί ἀποκαλύπτω ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀνομία ὁ υἱός ὁ ἀπώλεια 4ὁ ἀντίκειμαι καί ὑπεραίρομαι ἐπί πᾶς λέγω θεός ἤ σέβασμα ὥστε αὐτός εἰς ὁ ναός ὁ θεός καθίζω ἀποδείκνυμι ἑαυτοῦ ὅτι εἰμί θεός 5οὐ μνημονεύω ὅτι ἔτι εἰμί πρός ὑμεῖς οὗτος λέγω ὑμεῖς 6καί νῦν ὁ κατέχω εἴδω εἰς ὁ ἀποκαλύπτω αὐτός ἐν ὁ αὐτός καιρός 7ὁ γάρ μυστήριον ἤδη ἐνεργέω ὁ ἀνομία μόνον ὁ κατέχω ἄρτι ἕως ἐκ μέσος γίνομαι 8καί τότε ἀποκαλύπτω ὁ ἄνομος ὅς ὁ κύριος Ἰησοῦς ἀναιρέω ὁ πνεῦμα ὁ στόμα αὐτός καί καταργέω ὁ ἐπιφάνεια ὁ παρουσία αὐτός 9ὅς εἰμί ὁ παρουσία κατά ἐνέργεια ὁ Σατανᾶς ἐν πᾶς δύναμις καί σημεῖον καί τέρας ψεῦδος 10καί ἐν πᾶς ἀπάτη ἀδικία ὁ ἀπόλλυμι ἀντί ὅς ὁ ἀγάπη ὁ ἀλήθεια οὐ δέχομαι εἰς ὁ σώζω αὐτός 11καί διά οὗτος πέμπω αὐτός ὁ θεός ἐνέργεια πλάνη εἰς ὁ πιστεύω αὐτός ὁ ψεῦδος 12ἵνα κρίνω ἅπας ὁ μή πιστεύω ὁ ἀλήθεια ἀλλά εὐδοκέω ὁ ἀδικία

13ἡμᾶς δέ ὀφείλω εὐχαριστέω ὁ θεός πάντοτε περί ὑμεῖς ἀδελφός ἀγαπάω ὑπό κύριος ὅτι αἱρέομαι ὑμεῖς ὁ θεός ἀπό ἀρχή εἰς σωτηρία ἐν ἁγιασμός πνεῦμα καί πίστις ἀλήθεια 14εἰς ὅς καί καλέω ὑμεῖς διά ὁ εὐαγγέλιον ἡμᾶς εἰς περιποίησις δόξα ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός 15ἄρα οὖν ἀδελφός στήκω καί κρατέω ὁ παράδοσις ὅς διδάσκω εἴτε διά λόγος εἴτε διά ἐπιστολή ἡμᾶς

16αὐτός δέ ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ θεός ὁ πατήρ ἡμᾶς ὁ ἀγαπάω ἡμᾶς καί δίδωμι παράκλησις αἰώνιος καί ἐλπίς ἀγαθός ἐν χάρις 17παρακαλέω ὑμεῖς ὁ καρδία καί στηρίζω ἐν πᾶς ἔργον καί λόγος ἀγαθός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page