ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1
2 John 1 Tischendorf
1ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτός Κυρία καί ὁ τέκνον αὐτός ὅς ἐγώ ἀγαπάω ἐν ἀλήθεια καί οὐ ἐγώ μόνος ἀλλά καί πᾶς ὁ γινώσκω ὁ ἀλήθεια 2διά ὁ ἀλήθεια ὁ μένω ἐν ἡμᾶς καί μετά ἡμᾶς εἰμί εἰς ὁ αἰών 3εἰμί μετά ἡμᾶς χάρις ἔλεος εἰρήνη παρά θεός πατήρ καί παρά Ἰησοῦς Χριστός ὁ υἱός ὁ πατήρ ἐν ἀλήθεια καί ἀγάπη

4χαίρω λίαν ὅτι εὑρίσκω ἐκ ὁ τέκνον σύ περιπατέω ἐν ἀλήθεια καθώς ἐντολή λαμβάνω παρά ὁ πατήρ 5καί νῦν ἐρωτάω σύ Κυρία οὐ ὡς ἐντολή καινός γράφω σύ ἀλλά ὅς εἲκω ἀπό ἀρχή ἵνα ἀγαπάω ἀλλήλων 6καί οὗτος εἰμί ὁ ἀγάπη ἵνα περιπατέω κατά ὁ ἐντολή αὐτός οὗτος ὁ ἐντολή εἰμί ἵνα καθώς ἀκούω ἀπό ἀρχή ἵνα ἐν αὐτός περιπατέω 7ὅτι πολύς πλάνος ἐξέρχομαι εἰς ὁ κόσμος ὁ μή ὁμολογέω Ἰησοῦς Χριστός ἔρχομαι ἐν σάρξ οὗτος εἰμί ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος 8βλέπω ἑαυτοῦ ἵνα μή ἀπόλλυμι ὅς ἐργάζομαι ἀλλά μισθός πλήρης ἀπολαμβάνω 9πᾶς ὁ προάγω καί μή μένω ἐν ὁ διδαχή ὁ Χριστός θεός οὐ ἔχω ὁ μένω ἐν ὁ διδαχή οὗτος καί ὁ πατήρ καί ὁ υἱός ἔχω 10εἰ τὶς ἔρχομαι πρός ὑμεῖς καί οὗτος ὁ διδαχή οὐ φέρω μή λαμβάνω αὐτός εἰς οἰκία καί χαίρω αὐτός μή λέγω 11ὁ λέγω γάρ αὐτός χαίρω κοινωνέω ὁ ἔργον αὐτός ὁ πονηρός

12πολύς ἔχω ὑμεῖς γράφω οὐ βούλομαι διά χάρτης καί μέλαν ἀλλά ἐλπίζω γίνομαι πρός ὑμεῖς καί στόμα πρός στόμα λαλέω ἵνα ὁ χαρά ἡμᾶς πληρόω εἰμί 13ἀσπάζομαι σύ ὁ τέκνον ὁ ἀδελφή σύ ὁ ἐκλεκτός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 John 5
Top of Page
Top of Page