1 Kings 6:35 Hebrew Text Analysis
1 Kings 6:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7049 [e]wə-qā-la‘וְקָלַ֤עAnd he carvedVerb
3742 [e]kə-rū-ḇîmכְּרוּבִים֙[thereon] cherubimNoun
8561 [e]wə-ṯi-mō-rō-wṯ,וְתִ֣מֹר֔וֹתand palm treesNoun
6358 [e]ū-p̄ə-ṭu-rêוּפְטֻרֵ֖יand openVerb
6731 [e]ṣiṣ-ṣîm;צִצִּ֑יםflowersNoun
6823 [e]wə-ṣip-pāhוְצִפָּ֣הand coveredVerb
2091 [e]zā-hāḇ,זָהָ֔ב[them] with goldNoun
3474 [e]mə-yuš-šārמְיֻשָּׁ֖רfittedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2707 [e]ham-mə-ḥuq-qeh.הַמְּחֻקֶּֽה׃the carved workVerb
Hebrew Texts
מלכים א 6:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקָלַ֤ע כְּרוּבִים֙ וְתִ֣מֹרֹ֔ות וּפְטֻרֵ֖י צִצִּ֑ים וְצִפָּ֣ה זָהָ֔ב מְיֻשָּׁ֖ר עַל־הַמְּחֻקֶּֽה׃

מלכים א 6:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על־המחקה׃

Links
1 Kings 6:351 Kings 6:35 Text Analysis1 Kings 6:35 Interlinear1 Kings 6:35 Multilingual1 Kings 6:35 TSK1 Kings 6:35 Cross References1 Kings 6:35 Bible Hub1 Kings 6:35 Biblia Paralela1 Kings 6:35 Chinese Bible1 Kings 6:35 French Bible1 Kings 6:35 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:34
Top of Page
Top of Page