1 Kings 11:8 Hebrew Text Analysis
1 Kings 11:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]wə-ḵênוְכֵ֣ןAnd likewiseAdj
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הdidVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־for allNoun
802 [e]nā-šāwנָשָׁ֖יוwivesNoun
5237 [e]han-nā-ḵə-rî-yō-wṯ;הַנָּכְרִיּ֑וֹתhis strangeAdj
6999 [e]maq-ṭî-rō-wṯמַקְטִיר֥וֹתthat burnt incenseVerb
2076 [e]ū-mə-zab-bə-ḥō-wṯוּֽמְזַבְּח֖וֹתand sacrificedVerb
430 [e]lê-lō-hê-hen.לֵאלֹהֵיהֶֽן׃to their godsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֵ֣ן עָשָׂ֔ה לְכָל־נָשָׁ֖יו הַנָּכְרִיֹּ֑ות מַקְטִירֹ֥ות וּֽמְזַבְּחֹ֖ות לֵאלֹהֵיהֶֽן׃

מלכים א 11:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכן עשה לכל־נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן׃

Links
1 Kings 11:81 Kings 11:8 Text Analysis1 Kings 11:8 Interlinear1 Kings 11:8 Multilingual1 Kings 11:8 TSK1 Kings 11:8 Cross References1 Kings 11:8 Bible Hub1 Kings 11:8 Biblia Paralela1 Kings 11:8 Chinese Bible1 Kings 11:8 French Bible1 Kings 11:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:7
Top of Page
Top of Page