ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 3
2 Thessalonians 3 Tischendorf
1ὁ λοιπόν προσεύχομαι ἀδελφός περί ἡμᾶς ἵνα ὁ λόγος ὁ κύριος τρέχω καί δοξάζω καθώς καί πρός ὑμεῖς 2καί ἵνα ῥύομαι ἀπό ὁ ἄτοπος καί πονηρός ἄνθρωπος οὐ γάρ πᾶς ὁ πίστις 3πιστός δέ εἰμί ὁ κύριος ὅς στηρίζω ὑμεῖς καί φυλάσσω ἀπό ὁ πονηρός 4πείθω δέ ἐν κύριος ἐπί ὑμεῖς ὅτι ὅς παραγγέλλω ποιέω καί ποιέω 5ὁ δέ κύριος κατευθύνω ὑμεῖς ὁ καρδία εἰς ὁ ἀγάπη ὁ θεός καί εἰς ὁ ὑπομονή ὁ Χριστός

6παραγγέλλω δέ ὑμεῖς ἀδελφός ἐν ὄνομα ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός στέλλω ὑμεῖς ἀπό πᾶς ἀδελφός ἀτάκτως περιπατέω καί μή κατά ὁ παράδοσις ὅς παραλαμβάνω παρά ἡμᾶς 7αὐτός γάρ εἴδω πῶς δεῖ μιμέομαι ἡμᾶς ὅτι οὐ ἀτακτέω ἐν ὑμεῖς 8οὐδέ δωρεάν ἄρτος φάγω παρά τὶς ἀλλά ἐν κόπος καί μόχθος νύξ καί ἡμέρα ἐργάζομαι πρός ὁ μή ἐπιβαρέω τὶς ὑμεῖς 9οὐ ὅτι οὐ ἔχω ἐξουσία ἀλλά ἵνα ἑαυτοῦ τύπος δίδωμι ὑμεῖς εἰς ὁ μιμέομαι ἡμᾶς 10καί γάρ ὅτε εἰμί πρός ὑμεῖς οὗτος παραγγέλλω ὑμεῖς ὅτι εἰ τὶς οὐ θέλω ἐργάζομαι μηδέ ἐσθίω 11ἀκούω γάρ τὶς περιπατέω ἐν ὑμεῖς ἀτάκτως μηδείς ἐργάζομαι ἀλλά περιεργάζομαι 12ὁ δέ τοιοῦτος παραγγέλλω καί παρακαλέω ἐν κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἵνα μετά ἡσυχία ἐργάζομαι ὁ ἑαυτοῦ ἄρτος ἐσθίω 13ὑμεῖς δέ ἀδελφός μή ἐκκακέω καλοποιέω

14εἰ δέ τὶς οὐ ὑπακούω ὁ λόγος ἡμᾶς διά ὁ ἐπιστολή οὗτος σημειόω μή συναναμίγνυμι αὐτός ἵνα ἐντρέπω 15καί μή ὡς ἐχθρός ἡγέομαι ἀλλά νουθετέω ὡς ἀδελφός

16αὐτός δέ ὁ κύριος ὁ εἰρήνη δίδωμι ὑμεῖς ὁ εἰρήνη διαπαντός ἐν πᾶς τρόπος ὁ κύριος μετά πᾶς ὑμεῖς

17ὁ ἀσπασμός ὁ ἐμός χείρ Παῦλος ὅς εἰμί σημεῖον ἐν πᾶς ἐπιστολή οὕτω γράφω 18ὁ χάρις ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός μετά πᾶς ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page