ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4
1 Peter 4 Tischendorf
1Χριστός οὖν πάσχω σάρξ καί ὑμεῖς ὁ αὐτός ἔννοια ὁπλίζω ὅτι ὁ πάσχω σάρξ παύω ἁμαρτία 2εἰς ὁ μηκέτι ἄνθρωπος ἐπιθυμία ἀλλά θέλημα θεός ὁ ἐπίλοιπος ἐν σάρξ βιόω χρόνος 3ἀρκετός γάρ ὁ παρέρχομαι χρόνος ὁ βούλημα ὁ ἔθνος κατεργάζομαι πορεύομαι ἐν ἀσέλγεια ἐπιθυμία οἰνοφλυγία κῶμος πότος καί ἀθέμιτος εἰδωλολατρεία 4ἐν ὅς ξενίζω μή συντρέχω ὑμεῖς εἰς ὁ αὐτός ὁ ἀσωτία ἀνάχυσις βλασφημέω 5ὅς ἀποδίδωμι λόγος ὁ ἑτοίμως ἔχω κρίνω ζάω καί νεκρός 6εἰς οὗτος γάρ καί νεκρός εὐαγγελίζω ἵνα κρίνω μέν κατά ἄνθρωπος σάρξ ζάω δέ κατά θεός πνεῦμα

7πᾶς δέ ὁ τέλος ἐγγίζω σωφρονέω οὖν καί νήφω εἰς προσευχή 8πρό πᾶς ὁ εἰς ἑαυτοῦ ἀγάπη ἐκτενής ἔχω ὅτι ἀγάπη καλύπτω πλῆθος ἁμαρτία 9φιλόξενος εἰς ἀλλήλων ἄνευ γογγυσμός 10ἕκαστος καθώς λαμβάνω χάρισμα εἰς ἑαυτοῦ αὐτός διακονέω ὡς καλός οἰκονόμος ποικίλος χάρις θεός 11εἰ τὶς λαλέω ὡς λόγιον θεός εἰ τὶς διακονέω ὡς ἐκ ἰσχύς ὅς χορηγέω ὁ θεός ἵνα ἐν πᾶς δοξάζω ὁ θεός διά Ἰησοῦς Χριστός ὅς εἰμί ὁ δόξα καί ὁ κράτος εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

12ἀγαπητός μή ξενίζω ὁ ἐν ὑμεῖς πύρωσις πρός πειρασμός ὑμεῖς γίνομαι ὡς ξένος ὑμεῖς συμβαίνω 13ἀλλά καθό κοινωνέω ὁ ὁ Χριστός πάθημα χαίρω ἵνα καί ἐν ὁ ἀποκάλυψις ὁ δόξα αὐτός χαίρω ἀγαλλιάω 14εἰ ὀνειδίζω ἐν ὄνομα Χριστός μακάριος ὅτι ὁ ὁ δόξα καί ὁ ὁ θεός πνεῦμα ἐπί ὑμεῖς ἀναπαύω 15μή γάρ τὶς ὑμεῖς πάσχω ὡς φονεύς ἤ κλέπτης ἤ κακοποιός ἤ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος 16εἰ δέ ὡς Χριστιανός μή αἰσχύνομαι δοξάζω δέ ὁ θεός ἐν ὁ ὄνομα οὗτος 17ὅτι καιρός ὁ ἄρχομαι ὁ κρίμα ἀπό ὁ οἶκος ὁ θεός εἰ δέ πρῶτον ἀπό ἡμᾶς τίς ὁ τέλος ὁ ἀπειθέω ὁ ὁ θεός εὐαγγέλιον 18καί εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζω ὁ ἀσεβής καί ἁμαρτωλός ποῦ φαίνω 19ὥστε καί ὁ πάσχω κατά ὁ θέλημα ὁ θεός πιστός κτίστης παρατίθημι ὁ ψυχή αὐτός ἐν ἀγαθοποιΐα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Peter 3
Top of Page
Top of Page