ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3
1 Peter 3 Tischendorf
1ὁμοίως γυνή ὑποτάσσω ὁ ἴδιος ἀνήρ ἵνα καί εἰ τὶς ἀπειθέω ὁ λόγος διά ὁ ὁ γυνή ἀναστροφή ἄνευ λόγος κερδαίνω 2ἐποπτεύω ὁ ἐν φόβος ἁγνός ἀναστροφή ὑμεῖς 3ὅς εἰμί οὐ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκή θρίξ καί περίθεσις χρυσίον ἤ ἔνδυσις ἱμάτιον κόσμος 4ἀλλά ὁ κρυπτός ὁ καρδία ἄνθρωπος ἐν ὁ ἄφθαρτος ὁ πραΰς καί ἡσύχιος πνεῦμα ὅς εἰμί ἐνώπιον ὁ θεός πολυτελής 5οὕτω γάρ ποτέ καί ὁ ἅγιος γυνή ὁ ἐλπίζω εἰς θεός κοσμέω ἑαυτοῦ ὑποτάσσω ὁ ἴδιος ἀνήρ 6ὡς Σάῤῥα ὑπακούω ὁ Ἀβραάμ κύριος αὐτός καλέω ὅς γίνομαι τέκνον ἀγαθοποιέω καί μή φοβέω μηδείς πτόησις

7ὁ ἀνήρ ὁμοίως συνοικέω κατά γνῶσις ὡς ἀσθενής σκεῦος ὁ γυναικεῖος ἀπονέμω τιμή ὡς καί συγκληρονόμος χάρις ζωή εἰς ὁ μή ἐγκόπτω ὁ προσευχή ὑμεῖς

8ὁ δέ τέλος πᾶς ὁμόφρων συμπαθής φιλάδελφος εὔσπλαγχνος φιλόφρων 9μή ἀποδίδωμι κακός ἀντί κακός ἤ λοιδορία ἀντί λοιδορία τοὐναντίον δέ εὐλογέω ὅτι εἰς οὗτος καλέω ἵνα εὐλογία κληρονομέω 10ὁ γάρ θέλω ζωή ἀγαπάω καί ὁράω ἡμέρα ἀγαθός παύω ὁ γλῶσσα ἀπό κακός καί χεῖλος ὁ μή λαλέω δόλος 11ἐκκλίνω ἀπό κακός καί ποιέω ἀγαθός ζητέω εἰρήνη καί διώκω αὐτός 12ὅτι ὀφθαλμός κύριος ἐπί δίκαιος καί οὖς αὐτός εἰς δέησις αὐτός πρόσωπον δέ κύριος ἐπί ποιέω κακός

13καί τίς ὁ κακόω ὑμεῖς ἐάν ὁ ἀγαθός ζηλωτής γίνομαι 14ἀλλά εἰ καί πάσχω διά δικαιοσύνη μακάριος ὁ δέ φόβος αὐτός μή φοβέω μηδέ ταράσσω 15κύριος δέ ὁ Χριστός ἁγιάζω ἐν ὁ καρδία ὑμεῖς ἕτοιμος ἀεί πρός ἀπολογία πᾶς ὁ αἰτέω ὑμεῖς λόγος περί ὁ ἐν ὑμεῖς ἐλπίς ἀλλά μετά πραΰτης καί φόβος 16συνείδησις ἔχω ἀγαθός ἵνα ἐν ὅς καταλαλέω καταισχύνω ὁ ἐπηρεάζω ὑμεῖς ὁ ἀγαθός ἐν Χριστός ἀναστροφή 17κρείττων γάρ ἀγαθοποιέω εἰ θέλω ὁ θέλημα ὁ θεός πάσχω ἤ κακοποιέω 18ὅτι καί Χριστός ἅπαξ περί ἁμαρτία ἀποθνήσκω δίκαιος ὑπέρ ἄδικος ἵνα ὑμεῖς προσάγω ὁ θεός θανατόω μέν σάρξ ζωοποιέω δέ πνεῦμα 19ἐν ὅς καί ὁ ἐν φυλακή πνεῦμα πορεύομαι κηρύσσω 20ἀπειθέω ποτέ ὅτε ἀπεκδέχομαι ὁ ὁ θεός μακροθυμία ἐν ἡμέρα Νῶε κατασκευάζω κιβωτός εἰς ὅς ὀλίγος οὗτος εἰμί ὀκτώ ψυχή διασώζω διά ὕδωρ 21ὅς καί ὑμεῖς ἀντίτυπον νῦν σώζω βάπτισμα οὐ σάρξ ἀπόθεσις ῥύπος ἀλλά συνείδησις ἀγαθός ἐπερώτημα εἰς θεός διά ἀνάστασις Ἰησοῦς Χριστός 22ὅς εἰμί ἐν δεξιός θεός πορεύομαι εἰς οὐρανός ὑποτάσσω αὐτός ἄγγελος καί ἐξουσία καί δύναμις

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 Peter 2
Top of Page
Top of Page