ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3
1 John 3 Tischendorf
1ὁράω ποταπός ἀγάπη δίδωμι ἡμᾶς ὁ πατήρ ἵνα τέκνον θεός καλέω καί εἰμί διά οὗτος ὁ κόσμος οὐ γινώσκω ἡμᾶς ὅτι οὐ γινώσκω αὐτός 2ἀγαπητός νῦν τέκνον θεός εἰμί καί οὔπω φανερόω τίς εἰμί εἴδω ὅτι ἐάν φανερόω ὅμοιος αὐτός εἰμί ὅτι ὁράω αὐτός καθώς εἰμί 3καί πᾶς ὁ ἔχω ὁ ἐλπίς οὗτος ἐπί αὐτός ἁγνίζω ἑαυτοῦ καθώς ἐκεῖνος ἁγνός εἰμί

4πᾶς ὁ ποιέω ὁ ἁμαρτία καί ὁ ἀνομία ποιέω καί ὁ ἁμαρτία εἰμί ὁ ἀνομία 5καί εἴδω ὅτι ἐκεῖνος φανερόω ἵνα ὁ ἁμαρτία αἴρω καί ἁμαρτία ἐν αὐτός οὐ εἰμί 6πᾶς ὁ ἐν αὐτός μένω οὐ ἁμαρτάνω πᾶς ὁ ἁμαρτάνω οὐ ὁράω αὐτός οὐδέ γινώσκω αὐτός 7τεκνίον μηδείς πλανάω ὑμεῖς ὁ ποιέω ὁ δικαιοσύνη δίκαιος εἰμί καθώς ἐκεῖνος δίκαιος εἰμί 8ὁ ποιέω ὁ ἁμαρτία ἐκ ὁ διάβολος εἰμί ὅτι ἀπό ἀρχή ὁ διάβολος ἁμαρτάνω εἰς οὗτος φανερόω ὁ υἱός ὁ θεός ἵνα λύω ὁ ἔργον ὁ διάβολος 9πᾶς ὁ γεννάω ἐκ ὁ θεός ἁμαρτία οὐ ποιέω ὅτι σπέρμα αὐτός ἐν αὐτός μένω καί οὐ δύναμαι ἁμαρτάνω ὅτι ἐκ ὁ θεός γεννάω 10ἐν οὗτος φανερός εἰμί ὁ τέκνον ὁ θεός καί ὁ τέκνον ὁ διάβολος πᾶς ὁ μή ποιέω δικαιοσύνη οὐ εἰμί ἐκ ὁ θεός καί ὁ μή ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός

11ὅτι οὗτος εἰμί ὁ ἀγγελία ὅς ἀκούω ἀπό ἀρχή ἵνα ἀγαπάω ἀλλήλων 12οὐ καθώς Κάϊν ἐκ ὁ πονηρός εἰμί καί σφάζω ὁ ἀδελφός αὐτός καί χάριν τίς σφάζω αὐτός ὅτι ὁ ἔργον αὐτός πονηρός εἰμί ὁ δέ ὁ ἀδελφός αὐτός δίκαιος 13καί μή θαυμάζω ἀδελφός εἰ μισέω ὑμεῖς ὁ κόσμος 14ἡμᾶς εἴδω ὅτι μεταβαίνω ἐκ ὁ θάνατος εἰς ὁ ζωή ὅτι ἀγαπάω ὁ ἀδελφός ὁ μή ἀγαπάω μένω ἐν ὁ θάνατος 15πᾶς ὁ μισέω ὁ ἀδελφός αὐτός ἀνθρωποκτόνος εἰμί καί εἴδω ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐ ἔχω ζωή αἰώνιος ἐν ἑαυτοῦ μένω 16ἐν οὗτος γινώσκω ὁ ἀγάπη ὅτι ἐκεῖνος ὑπέρ ὑμεῖς ὁ ψυχή αὐτός τίθημι καί ἡμᾶς ὀφείλω ὑπέρ ὁ ἀδελφός ὁ ψυχή τίθημι 17ὅς δέ ἄν ἔχω ὁ βίος ὁ κόσμος καί θεωρέω ὁ ἀδελφός αὐτός χρεία ἔχω καί κλείω ὁ σπλάγχνον αὐτός ἀπό αὐτός πῶς ὁ ἀγάπη ὁ θεός μένω ἐν αὐτός

18τεκνίον μή ἀγαπάω λόγος μηδέ ὁ γλῶσσα ἀλλά ἐν ἔργον καί ἀλήθεια 19καί ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι ἐκ ὁ ἀλήθεια εἰμί καί ἔμπροσθεν αὐτός πείθω ὁ καρδία ἡμᾶς 20ὅτι ἐάν καταγινώσκω ἡμᾶς ὁ καρδία ὅτι μείζων εἰμί ὁ θεός ὁ καρδία ἡμᾶς καί γινώσκω πᾶς 21ἀγαπητός ἐάν ὁ καρδία ἡμᾶς μή καταγινώσκω ἡμᾶς παῤῥησία ἔχω πρός ὁ θεός 22καί ὅς ἐάν αἰτέω λαμβάνω ἀπό αὐτός ὅτι ὁ ἐντολή αὐτός τηρέω καί ὁ ἀρεστός ἐνώπιον αὐτός ποιέω 23καί οὗτος εἰμί ὁ ἐντολή αὐτός ἵνα πιστεύω ὁ ὄνομα ὁ υἱός αὐτός Ἰησοῦς Χριστός καί ἀγαπάω ἀλλήλων καθώς δίδωμι ἐντολή ἡμᾶς 24καί ὁ τηρέω ὁ ἐντολή αὐτός ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν αὐτός καί ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι μένω ἐν ἡμᾶς ἐκ ὁ πνεῦμα ὅς ἡμᾶς δίδωμι

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 John 2
Top of Page
Top of Page