ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2
1 John 2 Tischendorf
1τεκνίον ἐγώ οὗτος γράφω ὑμεῖς ἵνα μή ἁμαρτάνω καί ἐάν τὶς ἁμαρτάνω παράκλητος ἔχω πρός ὁ πατήρ Ἰησοῦς Χριστός δίκαιος 2καί αὐτός ἱλασμός εἰμί περί ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς οὐ περί ὁ ἡμέτερος δέ μόνον ἀλλά καί περί ὅλος ὁ κόσμος

3καί ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι γινώσκω αὐτός ἐάν ὁ ἐντολή αὐτός τηρέω 4ὁ λέγω ὅτι γινώσκω αὐτός καί ὁ ἐντολή αὐτός μή τηρέω ψεύστης εἰμί καί ἐν οὗτος ὁ ἀλήθεια οὐ εἰμί 5ὅς δέ ἄν τηρέω αὐτός ὁ λόγος ἀληθῶς ἐν οὗτος ὁ ἀγάπη ὁ θεός τελειόω ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι ἐν αὐτός εἰμί 6ὁ λέγω ἐν αὐτός μένω ὀφείλω καθώς ἐκεῖνος περιπατέω καί αὐτός οὕτω περιπατέω

7ἀγαπητός οὐ ἐντολή καινός γράφω ὑμεῖς ἀλλά ἐντολή παλαιός ὅς ἔχω ἀπό ἀρχή ὁ ἐντολή ὁ παλαιός εἰμί ὁ λόγος ὅς ἀκούω 8πάλιν ἐντολή καινός γράφω ὑμεῖς ὅς εἰμί ἀληθής ἐν αὐτός καί ἐν ὑμεῖς ὅτι ὁ σκοτία παράγω καί ὁ φῶς ὁ ἀληθινός ἤδη φαίνω 9ὁ λέγω ἐν ὁ φῶς εἰμί καί ὁ ἀδελφός αὐτός μισέω ἐν ὁ σκοτία εἰμί ἕως ἄρτι 10ὁ ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός ἐν ὁ φῶς μένω καί σκάνδαλον οὐ εἰμί ἐν αὐτός 11ὁ δέ μισέω ὁ ἀδελφός αὐτός ἐν ὁ σκοτία εἰμί καί ἐν ὁ σκοτία περιπατέω καί οὐ εἴδω πού ὑπάγω ὅτι ὁ σκοτία τυφλόω ὁ ὀφθαλμός αὐτός

12γράφω ὑμεῖς τεκνίον ὅτι ἀφίημι ὑμεῖς ὁ ἁμαρτία διά ὁ ὄνομα αὐτός 13γράφω ὑμεῖς πατήρ ὅτι γινώσκω ὁ ἀπό ἀρχή γράφω ὑμεῖς νεανίσκος ὅτι νικάω ὁ πονηρός γράφω ὑμεῖς παιδίον ὅτι γινώσκω ὁ πατήρ 14γράφω ὑμεῖς πατήρ ὅτι γινώσκω ὁ ἀπό ἀρχή γράφω ὑμεῖς νεανίσκος ὅτι ἰσχυρός εἰμί καί ὁ λόγος ὁ θεός ἐν ὑμεῖς μένω καί νικάω ὁ πονηρός

15μή ἀγαπάω ὁ κόσμος μηδέ ὁ ἐν ὁ κόσμος ἐάν τὶς ἀγαπάω ὁ κόσμος οὐ εἰμί ὁ ἀγάπη ὁ πατήρ ἐν αὐτός 16ὅτι πᾶς ὁ ἐν ὁ κόσμος ὁ ἐπιθυμία ὁ σάρξ καί ὁ ἐπιθυμία ὁ ὀφθαλμός καί ὁ ἀλαζονεία ὁ βίος οὐ εἰμί ἐκ ὁ πατήρ ἀλλά ἐκ ὁ κόσμος εἰμί 17καί ὁ κόσμος παράγω καί ὁ ἐπιθυμία αὐτός ὁ δέ ποιέω ὁ θέλημα ὁ θεός μένω εἰς ὁ αἰών

18παιδίον ἔσχατος ὥρα εἰμί καί καθώς ἀκούω ὅτι ἀντίχριστος ἔρχομαι καί νῦν ἀντίχριστος πολύς γίνομαι ὅθεν γινώσκω ὅτι ἔσχατος ὥρα εἰμί 19ἐκ ἡμᾶς ἐξέρχομαι ἀλλά οὐ εἰμί ἐκ ἡμᾶς εἰ γάρ εἰμί ἐκ ἡμᾶς μένω ἄν μετά ἡμᾶς ἀλλά ἵνα φανερόω ὅτι οὐ εἰμί πᾶς ἐκ ἡμᾶς 20καί ὑμεῖς χρῖσμα ἔχω ἀπό ὁ ἅγιος καί εἴδω πᾶς 21οὐ γράφω ὑμεῖς ὅτι οὐ εἴδω ὁ ἀλήθεια ἀλλά ὅτι εἴδω αὐτός καί ὅτι πᾶς ψεῦδος ἐκ ὁ ἀλήθεια οὐ εἰμί 22τίς εἰμί ὁ ψεύστης εἰ μή ὁ ἀρνέομαι ὅτι Ἰησοῦς οὐ εἰμί ὁ Χριστός οὗτος εἰμί ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνέομαι ὁ πατήρ καί ὁ υἱός 23πᾶς ὁ ἀρνέομαι ὁ υἱός οὐδέ ὁ πατήρ ἔχω ὁ ὁμολογέω ὁ υἱός καί ὁ πατήρ ἔχω 24ὑμεῖς ὅς ἀκούω ἀπό ἀρχή ἐν ὑμεῖς μένω ἐάν ἐν ὑμεῖς μένω ὅς ἀπό ἀρχή ἀκούω καί ὑμεῖς ἐν ὁ υἱός καί ἐν ὁ πατήρ μένω 25καί οὗτος εἰμί ὁ ἐπαγγελία ὅς αὐτός ἐπαγγέλλω ἡμᾶς ὁ ζωή ὁ αἰώνιος

26οὗτος γράφω ὑμεῖς περί ὁ πλανάω ὑμεῖς 27καί ὑμεῖς ὁ χρῖσμα ὅς λαμβάνω ἀπό αὐτός μένω ἐν ὑμεῖς καί οὐ χρεία ἔχω ἵνα τὶς διδάσκω ὑμεῖς ἀλλά ὡς ὁ αὐτός χρῖσμα διδάσκω ὑμεῖς περί πᾶς καί ἀληθής εἰμί καί οὐ εἰμί ψεῦδος καί καθώς διδάσκω ὑμεῖς μένω ἐν αὐτός

28καί νῦν τεκνίον μένω ἐν αὐτός ἵνα ἐάν φανερόω ἔχω παῤῥησία καί μή αἰσχύνομαι ἀπό αὐτός ἐν ὁ παρουσία αὐτός 29ἐάν εἴδω ὅτι δίκαιος εἰμί γινώσκω ὅτι καί πᾶς ὁ ποιέω ὁ δικαιοσύνη ἐκ αὐτός γεννάω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 John 1
Top of Page
Top of Page