<< Luke 4 GRK >>The fasting and temptation of Jesus.
   1   Ἰησοῦς  δὲ  πλήρης  πνεύματος  ἁγίου  ὑπέστρεψεν  ἀπὸ  τοῦ  Ἰορδάνου  καὶ  ἤγετο  ἐν  τῷ  πνεύματι  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ  2   ἡμέρας  τεσσεράκοντα  πειραζόμενος  ὑπὸ  τοῦ  διαβόλου.  Καὶ  οὐκ  ἔφαγεν  οὐδὲν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  έκειναις  καὶ  συντελεσθεισῶν  αὐτῶν  ἐπείνασεν.  3   εἶπεν  δὲ  αὐτῷ    διάβολος·  εἰ  υἱὸς  εἶ  τοῦ  θεοῦ  εἶπε  τῷ  λίθῳ  τούτῳ  ἵνα  γένηται  ἄρτος.  4   καὶ  ἀπεκρίθη  πρὸς  αὐτὸν    Ἰησοῦς·  γέγραπται  ὅτι  οὐκ  ἐπ’  ἄρτῳ  μόνῳ  ζήσεται    ἄνθρωπος.  5   Καὶ  ἀναγαγὼν  αὐτὸν  ἔδειξεν  αὐτῷ  πᾶσας  τὰς  βασιλείας  τῆς  οἰκουμένης  ἐν  στιγμῇ  χρόνου  6   καὶ  εἶπεν  αὐτῷ    διάβολος·  σοὶ  δώσω  τὴν  ἐξουσίαν  ταύτην  ἅπασαν  καὶ  τὴν  δόξαν  αὐτῶν,  ὅτι  ἐμοὶ  παραδέδοται  καὶ    ἐὰν  θέλω  δίδωμι  αὐτήν·  7   σὺ  οὖν  ἐὰν  προσκυνήσῃς  ἐνώπιον  ἐμοῦ,  ἔσται  σοῦ  πᾶσα.  8   καὶ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ·  γέγραπται· 
      κύριον  τὸν  θεόν  σου  προσκυνήσεις 
            καὶ  αὐτῷ  μόνῳ  λατρεύσεις. 
   9   Ἤγαγεν  δὲ  αὐτὸν  εἰς  Ἰερουσαλὴμ  καὶ  ἔστησεν  ἐπὶ  τὸ  πτερύγιον  τοῦ  ἱεροῦ  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ·  εἰ  υἱὸς  εἶ  τοῦ  θεοῦ  βάλε  σεαυτὸν  ἐντεῦθεν  κάτω·  10   γέγραπται  γὰρ  ὅτι 
      τοῖς  ἀγγέλοις  αὐτοῦ  ἐντελεῖται  περὶ  σοῦ 
            τοῦ  διαφυλάξαι  σε 
11   καὶ  ὅτι 
      ἐπὶ  χειρῶν  ἀροῦσιν  σε 
            μήποτε  προσκόψης  πρὸς  λίθον  τὸν  πόδα  σου. 
12   καὶ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  ὅτι  εἴρηται·  οὐκ  ἐκπειράσεις  κύριον  τὸν  θεόν  σου.  13   Καὶ  συντελέσας  πάντα  πειρασμὸν    διάβολος  ἀπέστη  ἀπ’  αὐτοῦ  ἄχρι  καιροῦ. 


He begins to preach.
   14   Καὶ  ὑπέστρεψεν    Ἰησοῦς  ἐν  τῇ  δυνάμει  τοῦ  πνεύματος  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν.  καὶ  φήμη  ἐξῆλθεν  καθ’  ὅλης  τῆς  περιχώρου  περὶ  αὐτοῦ.  15   καὶ  αὐτὸς  ἐδίδασκεν  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  αὐτῶν  δοξαζόμενος  ὑπὸ  πάντων. 


The people of Nazareth marvel at words, but seek to kill him.
   16   Καὶ  ἦλθεν  εἰς  Ναζαρά,  οὗ  ἦν  τεθραμμένος  καὶ  εἰσῆλθεν  κατὰ  τὸ  εἰωθὸς  αὐτῷ  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  τῶν  σαββάτων  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  καὶ  ἀνέστη  ἀναγνῶναι.  17   καὶ  ἐπεδόθη  αὐτῷ  βιβλίον  τοῦ  προφήτου  Ἠσαΐου,  καὶ  ἀνοίξας  τὸ  βιβλίον  εὗρεν  τὸν  τόπον  οὗ  ἦν  γεγραμμένον· 
      18   πνεῦμα  κυρίου  ἐπ’  ἐμὲ 
            οὗ  εἵνεκεν  ἔχρισεν  με 
         εὐαγγελίσασθαι  πτωχοῖς, 
            ἀπέσταλκεν  με, 
         κηρύξαι  αἰχμαλώτοις  ἄφεσιν 
            καὶ  τυφλοῖς  ἀνάβλεψιν, 
         ἀποστεῖλαι  τεθραυσμένους  ἐν  ἀφέσει, 
            19   κηρύξαι  ἐνιαυτὸν  κυρίου  δεκτόν. 
20   καὶ  πτύξας  τὸ  βιβλίον  ἀποδοὺς  τῷ  ὑπηρέτῃ  ἐκάθισεν·  καὶ  πάντων  οἱ  ὀφθαλμοὶ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἦσαν  ἀτενίζοντες  αὐτῷ.  21   ἤρξατο  δὲ  λέγειν  πρὸς  αὐτοὺς  ὅτι  σήμερον  πεπλήρωται    γραφὴ  αὕτη  ἐν  τοῖς  ὠσὶν  ὑμῶν.  22   Καὶ  πάντες  ἐμαρτύρουν  αὐτῷ  καὶ  ἐθαύμαζον  ἐπὶ  τοῖς  λόγοις  τῆς  χάριτος  τοῖς  ἐκπορευομένοις  ἐκ  τοῦ  στόματος  αὐτοῦ  καὶ  ἔλεγον  οὐχὶ  υἱός  ἐστιν  Ἰωσὴφ  οὗτος;  23   καὶ  εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς·  πάντως  ἐρεῖτε  μοι  τὴν  παραβολὴν  ταύτην  ἰατρέ,  θεράπευσον  σεαυτόν·  ὅσα  ἠκούσαμεν  γενόμενα  εἰς  τὴν  Καφαρναοὺμ  ποίησον  καὶ  ὧδε  ἐν  τῇ  πατρίδι  σου.  24   εἶπεν  δὲ·  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐδεὶς  προφήτης  δεκτός  ἐστιν  ἐν  τῇ  πατρίδι  αὐτοῦ.  25   ἐπ’  ἀληθείας  δὲ  λέγω  ὑμῖν,  πολλαὶ  χῆραι  ἦσαν  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  Ἠλίου  ἐν  τῷ  Ισραήλ,  ὅτε  ἐκλείσθη    οὐρανὸς  ἔτη  τρία  καὶ  μῆνας  ἑξ,  ὡς  ἐγένετο  λιμὸς  μέγας  ἐπὶ  πᾶσαν  τὴν  γῆν,  26   καὶ  πρὸς  οὐδεμίαν  αὐτῶν  ἐπέμφθη  Ἠλίας  εἰ  μὴ  εἰς  Σάρεπτα  τῆς  Σιδωνίας  πρὸς  γυναῖκα  χήραν.  27   καὶ  πολλοὶ  λεπροὶ  ἦσαν  ἐν  τῷ  Ισραὴλ  ἐπὶ  Ἐλισαίου  τοῦ  προφήτου,  καὶ  οὐδεὶς  αὐτῶν  ἐκαθαρίσθη  εἰ  μὴ  Ναιμὰν    Σύρος.  28   καὶ  ἐπλήσθησαν  πάντες  θυμοῦ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἀκούοντες  ταῦτα  29   καὶ  ἀναστάντες  ἐξέβαλον  αὐτὸν  ἔξω  τῆς  πόλεως  καὶ  ἤγαγον  αὐτὸν  ἕως  ὀφρύος  τοῦ  ὄρους  ἐφ’  οὗ    πόλις  ᾠκοδόμητο  αὐτῶν  ὥστε  κατακρημνίσαι  αὐτόν·  30   αὐτὸς  δὲ  διελθὼν  διὰ  μέσου  αὐτῶν  ἐπορεύετο. 
   31   Καὶ  κατῆλθεν  εἰς  Καφαρναοὺμ  πόλιν  τῆς  Γαλιλαίας.  καὶ  ἦν  διδάσκων  αὐτοὺς  ἐν  τοῖς  σάββασιν.  32   καὶ  ἐξεπλήσσοντο  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ  ὅτι  ἐν  ἐξουσίᾳ  ἦν    λόγος  αὐτοῦ. 


He cures one possessed of a demon,
33   Καὶ  ἐν  τῇ  συναγωγῇ  ἦν  ἄνθρωπος  ἔχων  πνεῦμα  δαιμονίου  ἀκαθάρτου  καὶ  ἀνέκραξεν  φωνῇ  μεγάλῃ·  34   ἔα,  τί  ἡμῖν  καὶ  σοί  Ἰησοῦ  Ναζαρηνέ;  ἦλθες  ἀπολέσαι  ἡμᾶς;  οἶδα  σε  τίς  εἶ,    ἅγιος  τοῦ  θεοῦ.  35   καὶ  ἐπετίμησεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  λέγων·  φιμώθητι  καὶ  ἔξελθε  ἀπ’  αὐτοῦ.  καὶ  ῥίψαν  αὐτὸν  τὸ  δαιμόνιον  εἰς  τὸ  μέσον  ἐξῆλθεν  ἀπ’  αὐτοῦ  μηδὲν  βλάψαν  αὐτόν.  36   καὶ  ἐγένετο  θάμβος  ἐπὶ  πάντας  καὶ  συνελάλουν  πρὸς  ἀλλήλους  λέγοντες·  τίς    λόγος  οὗτος  ὅτι  ἐν  ἐξουσίᾳ  καὶ  δυνάμει  ἐπιτάσσει  τοῖς  ἀκαθάρτοις  πνεύμασιν  καὶ  ἐξέρχονται;  37   καὶ  ἐξεπορεύετο  ἦχος  περὶ  αὐτοῦ  εἰς  πάντα  τόπον  τῆς  περιχώρου. 


Peter's mother-in-law,
   38   Ἀναστὰς  δὲ  ἀπὸ  τῆς  συναγωγῆς  εἰσῆλθεν  εἰς  τὴν  οἰκίαν  Σίμωνος.  πενθερὰ  δὲ  τοῦ  Σίμωνος  ἦν  συνεχομένη  πυρετῷ  μεγάλῳ  καὶ  ἠρώτησαν  αὐτὸν  περὶ  αὐτῆς.  39   καὶ  ἐπιστὰς  ἐπάνω  αὐτῆς  ἐπετίμησεν  τῷ  πυρετῷ  καὶ  ἀφῆκεν  αὐτήν·  παραχρῆμα  δὲ  ἀναστᾶσα  διηκόνει  αὐτοῖς. 


and various other sick persons.
40   Δύνοντος  δὲ  τοῦ  ἡλίου  ἅπαντες  ὅσοι  εἶχον  ἀσθενοῦντας  νόσοις  ποικίλαις  ἤγαγον  αὐτοὺς  πρὸς  αὐτόν.    δὲ  ἑνὶ  ἑκάστῳ  αὐτῶν  τὰς  χεῖρας  ἐπιτιθεὶς  ἐθεράπευεν  αὐτούς. 


The demons acknowledge Jesus, and are reproved for it.
41   ἐξήρχετο  δὲ  καὶ  δαιμόνια  ἀπὸ  πολλῶν  κράζοντα  καὶ  λέγοντα  ὅτι  σὺ  εἶ    υἱὸς  τοῦ  θεοῦ.  καὶ  ἐπιτιμῶν  οὐκ  εἴα  αὐτὰ  λαλεῖν,  ὅτι  ᾔδεισαν  τὸν  χριστὸν  αὐτὸν  εἶναι. 


He preaches through the cities of Galilee.
   42   Γενομένης  δὲ  ἡμέρας  ἐξελθὼν  ἐπορεύθη  εἰς  ἔρημον  τόπον·  καὶ  οἱ  ὄχλοι  ἐπεζήτουν  αὐτὸν  καὶ  ἦλθον  ἕως  αὐτοῦ  καὶ  κατεῖχον  αὐτὸν  τοῦ  μὴ  πορεύεσθαι  ἀπ’  αὐτῶν.  43     δὲ  εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς  ὅτι  καὶ  ταῖς  ἑτέραις  πόλεσιν  εὐαγγελίσασθαι  με  δεῖ  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  θεοῦ,  ὅτι  ἐπὶ  τοῦτο  ἀπεστάλην.  44   καὶ  ἦν  κηρύσσων  εἰς  τὰς  συναγωγὰς  τῆς  Ἰουδαίας. 

<< Luke 4 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible