<< Luke 23 GRK >>



Jesus is accused before Pilate, and sent to Herod.
   1   Καὶ  ἀναστὰν  ἅπαν  τὸ  πλῆθος  αὐτῶν  ἤγαγον  αὐτὸν  ἐπὶ  τὸν  Πιλᾶτον.  2   Ἤρξαντο  δὲ  κατηγορεῖν  αὐτοῦ  λέγοντες·  τοῦτον  εὕραμεν  διαστρέφοντα  τὸ  ἔθνος  ἡμῶν  καὶ  κωλύοντα  φόρους  Καίσαρι  διδόναι  καὶ  λέγοντα  ἑαυτὸν  χριστὸν  βασιλέα  εἶναι.  3     δὲ  Πιλᾶτος  ἠρώτησεν  αὐτὸν  λέγων·  σὺ  εἰ    βασιλεὺς  τῶν  Ἰουδαίων;    δὲ  ἀποκριθεὶς  αὐτῷ  ἔφη·  σὺ  λέγεις.  4     δὲ  Πιλᾶτος  εἶπεν  πρὸς  τοὺς  ἀρχιερεῖς  καὶ  τοὺς  ὄχλους·  οὐδὲν  εὑρίσκω  αἴτιον  ἐν  τῷ  ἀνθρώπῳ  τούτῳ.  5   οἱ  δὲ  ἐπίσχυον  λέγοντες  ὅτι  ἀνασείει  τὸν  λαὸν  διδάσκων  καθ’  ὅλης  τῆς  Ἰουδαίας,  καὶ  ἀρξάμενος  ἀπὸ  τῆς  Γαλιλαίας  ἕως  ὧδε. 
   6   Πιλᾶτος  δὲ  ἀκούσας  ἐπηρώτησεν  εἰ    ἄνθρωπος  Γαλιλαίος  ἐστιν,  7   καὶ  ἐπιγνοὺς  ὅτι  ἐκ  τῆς  ἐξουσίας  Ἡρῴδου  ἐστιν  ἀνέπεμψεν  αὐτὸν  πρὸς  Ἡρῴδην,  ὄντα  καὶ  αὐτὸν  ἐν  Ἱεροσολύμοις  ἐν  ταύταις  ταῖς  ἡμέραις. 


Herod mocks him.
8     δὲ  Ἡρῴδης  ιδὼν  τὸν  Ἰησοῦν  ἐχάρη  λίαν,  ἦν  γὰρ  ἐξ  ἱκανῶν  χρόνων  θέλων  ἰδεῖν  αὐτὸν  διὰ  τὸ  ἀκούειν  περὶ  αὐτοῦ  καὶ  ἤλπιζεν  τι  σημεῖον  ἰδεῖν  ὑπ’  αὐτοῦ  γινόμενον.  9   ἐπηρώτα  δὲ  αὐτὸν  ἐν  λόγοις  ἱκανοῖς,  αὐτὸς  δὲ  οὐδὲν  ἀπεκρίνατο  αὐτῷ.  10   εἰστήκεισαν  δὲ  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  γραμματεῖς  εὐτόνως  κατηγοροῦντες  αὐτοῦ.  11   ἐξουθενήσας  δὲ  αὐτὸν    Ἡρῴδης  σὺν  τοῖς  στρατεύμασιν  αὐτοῦ  καὶ  ἐμπαίξας  περιβαλὼν  ἐσθῆτα  λαμπρὰν  ἀνέπεμψεν  αὐτὸν  τῷ  Πιλᾶτῳ. 


Herod and Pilate become friends.
12   ἐγένοντο  δὲ  φίλοι    τε  Ἡρῴδης  καὶ    Πιλᾶτος  ἐν  αὐτῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  μετ’  ἀλλήλων·  προϋπῆρχον  γὰρ  ἐν  ἔχθρᾳ  ὄντες  πρὸς  αὐτούς. 


Barabbas is desired of the people,
   13   Πιλᾶτος  δὲ  συγκαλεσάμενος  τοὺς  ἀρχιερεῖς  καὶ  τοὺς  ἄρχοντας  καὶ  τὸν  λαὸν  14   εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς  προσηνέγκατε  μοι  τὸν  ἄνθρωπον  τοῦτον  ὡς  ἀποστρέφοντα  τὸν  λαόν,  καὶ  ἰδοὺ  ἐγὼ  ἐνώπιον  ὑμῶν  ἀνακρίνας  οὐθὲν  εὗρον  ἐν  τῷ  ἀνθρώπῳ  τούτῳ  αἴτιον  ὧν  κατηγορεῖτε  κατ’  αὐτοῦ.  15   ἀλλ’  οὐδὲ  Ἡρῴδης,  ἀνέπεμψεν  γὰρ  αὐτὸν  πρὸς  ἡμᾶς,  καὶ  ἰδοὺ  οὐδὲν  ἄξιον  θανάτου  ἐστὶν  πεπραγμένον  αὐτῷ·  16   παιδεύσας  οὖν  αὐτὸν  ἀπολύσω.  18   Ἀνέκραγον  δὲ  παμπληθεὶ  λέγοντες·  αἶρε  τοῦτον,  ἀπόλυσον  δὲ  ἡμῖν  τὸν  Βαραββᾶν·  19   ὅστις  ἦν  διὰ  στάσιν  τινὰ  γενομένην  ἐν  τῇ  πόλει  καὶ  φόνον  βληθεὶς  ἐν  τῇ  φυλακῇ.  20   πάλιν  δὲ    Πιλᾶτος  προσεφώνησεν  αὐτοῖς  θέλων  ἀπολῦσαι  τὸν  Ἰησοῦν.  21   οἱ  δὲ  ἐπεφώνουν  λέγοντες·  σταύρου  σταύρου  αὐτόν.  22     δὲ  τρίτον  εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς·  τί  γὰρ  κακὸν  ἐποίησεν  οὗτος;  οὐδὲν  αἴτιον  θανάτου  εὗρον  ἐν  αὐτῷ·  παιδεύσας  οὖν  αὐτὸν  ἀπολύσω.  23   οἱ  δὲ  ἐπέκειντο  φωναῖς  μεγάλαις  αἰτούμενοι  αὐτὸν  σταυρωθῆναι,  καὶ  κατίσχυον  αἱ  φωναὶ  αὐτῶν. 


and is released by Pilate, and Jesus is given to be crucified.
24   Καὶ  ζ́Πιλᾶτος  ἐπέκρινεν  γενέσθαι  τὸ  αἴτημα  αὐτῶν·  25   ἀπέλυσεν  δὲ  τὸν  διὰ  στάσιν  καὶ  φόνον  βεβλημένον  εἰς  φυλακὴν  ὃν  ᾐτοῦντο,  τὸν  δὲ  Ἰησοῦν  παρέδωκεν  τῷ  θελήματι  αὐτῶν. 


He tells the women, that lament him, the destruction of Jerusalem;
   26   Καὶ  ὡς  ἀπήγαγον  αὐτὸν  ἐπιλαβόμενοι  Σίμωνα  τινα  Κυρηναῖον  ἐρχόμενον  ἀπ’  ἀγροῦ  ἐπέθηκαν  αὐτῷ  τὸν  σταυρὸν  φέρειν  ὄπισθεν  τοῦ  Ἰησοῦ.  27   Ἠκολούθει  δὲ  αὐτῷ  πολὺ  πλῆθος  τοῦ  λαοῦ  καὶ  γυναικῶν  αἱ  ἐκόπτοντο  καὶ  ἐθρήνουν  αὐτόν.  28   στραφεὶς  δὲ  πρὸς  αὐτὰς  Ἰησοῦς  εἶπεν·  θυγατέρες  Ἰερουσαλήμ,  μὴ  κλαίετε  ἐπ’  ἐμέ·  πλὴν  ἐφ’  ἑαυτὰς  κλαίετε  καὶ  ἐπὶ  τὰ  τέκνα  ὑμῶν,  29   ὅτι  ἰδοὺ  ἔρχονται  ἡμέραι  ἐν  αἷς  ἐροῦσιν·  μακάριαι  αἱ  στεῖραι  καὶ  αἱ  κοιλίαι  αἱ  οὐκ  ἐγέννησαν  καὶ  μαστοὶ  οἱ  οὐκ  ἔθρεψαν. 
   30   τότε  ἄρξονται  λέγειν  τοῖς  ὄρεσιν· 
      πέσετε  ἐφ’  ἡμᾶς, 
καὶ  τοῖς  βουνοῖς· 
      καλύψατε  ἡμᾶς· 
31   ὅτι  εἰ  ἐν  ὑγρῷ  ξύλῳ  ταῦτα  ποιοῦσιν,  ἐν  τῷ  ξηρῷ  τί  γένηται; 
   32   Ἤγοντο  δὲ  καὶ  ἕτεροι  κακοῦργοι  δύο  σὺν  αὐτῷ  ἀναιρεθῆναι.  33   καὶ  ὅτε  ἦλθον  ἐπὶ  τὸν  τόπον  τὸν  καλούμενον  Κρανίον,  ἐκεῖ  ἐσταύρωσαν  αὐτὸν  καὶ  τοὺς  κακούργους,  ὃν  μὲν  ἐκ  δεξιῶν  ὃν  δὲ  ἐξ  ἀριστερῶν. 


prays for his enemies.
34     δὲ  Ἰησοῦς  ἔλεγεν·  πάτερ,  ἄφες  αὐτοῖς,  οὐ  γὰρ  οἴδασιν  τί  ποιοῦσιν.  διαμεριζόμενοι  δὲ  τὰ  ἱμάτια  αὐτοῦ  ἔβαλον  κλήρον.  35   Καὶ  εἱστήκει    λαὸς  θεωρῶν.  ἐξεμυκτήριζον  δὲ  καὶ  οἱ  ἄρχοντες  λέγοντες·  ἄλλους  ἔσωσεν  σωσάτω  ἑαυτόν,  εἰ  οὗτος  ἐστιν    χριστὸς  τοῦ  θεοῦ    ἐκλεκτός.  36   ἐνέπαιξαν  δὲ  αὐτῷ  καὶ  οἱ  στρατιῶται  προσερχόμενοι,  ὄξος  προσφέροντες  αὐτῷ  37   καὶ  λέγοντες·  εἰ  σὺ  εἰ    βασιλεὺς  τῶν  Ἰουδαίων,  σῶσον  σεαυτόν.  38   ἦν  δὲ  καὶ  ἐπιγραφὴ  ἐπ’  αὐτῷ· 
        βασιλεὺς  τῶν  Ἰουδαίων  οὗτος. 


Two criminals are crucified with him.
   39   Εἰς  δὲ  τῶν  κρεμασθέντων  κακούργων  ἐβλασφήμει  αὐτόν·  οὐχὶ  σὺ  εἶ    χριστός;  σῶσον  σεαυτὸν  καὶ  ἡμᾶς.  40   ἀποκριθεὶς  δὲ    ἕτερος  ἐπιτιμῶν  αὐτῷ  ἔφη·  οὐδὲ  φοβῇ  σὺ  τὸν  θεὸν,  ὅτι  ἐν  τῷ  αὐτῷ  κρίματι  εἶ;  41   καὶ  ἡμεῖς  μὲν  δικαίως,  ἄξια  γὰρ  ὧν  ἐπράξαμεν  ἀπολαμβάνομεν·  οὗτος  δὲ  οὐδὲν  ἄτοπον  ἔπραξεν.  42   καὶ  ἔλεγεν  Ἰησοῦ·  μνήσθητι  μου  ὅταν  ἔλθῃς  εἰς  τὴν  βασιλείαν  σου.  43   καὶ  εἶπεν  αὐτῷ·  ἀμήν  σοι  λέγω,  σήμερον  μετ’  ἐμοῦ  ἔσῃ  ἐν  τῷ  παραδείσῳ. 
   44   Καὶ  ἦν  ἤδη  ὡσεὶ  ὥρα  ἕκτη  καὶ  σκότος  ἐγένετο  ἐφ’  ὅλην  τὴν  γῆν  ἕως  ὥρας  ἐνάτης  45   τοῦ  ἡλίου  ἐκλειπόντος,  ἐσχίσθη  δὲ  τὸ  καταπέτασμα  τοῦ  ναοῦ  μέσον. 


His death.
46   καὶ  φωνήσας  φωνῇ  μεγάλῃ    Ἰησοῦς  εἶπεν·  πάτερ,  εἰς  χεῖρας  σου  παρατίθεμαι  τὸ  πνεῦμα  μου.  τοῦτο  δὲ  εἰπὼν  ἐξέπνευσεν.  47   ἰδὼν  δὲ    ἑκατοντάρχης  τὸ  γενόμενον  ἐδόξαζεν  τὸν  θεὸν  λέγων·  ὄντως    ἄνθρωπος  οὗτος  δίκαιος  ἦν.  48   καὶ  πάντες  οἱ  συμπαραγενόμενοι  ὄχλοι  ἐπὶ  τὴν  θεωρίαν  ταύτην  θεωρήσαντες  τὰ  γενόμενα,  τύπτοντες  τὰ  στήθη  ὑπέστρεφον.  49   Εἱστήκεισαν  δὲ  πάντες  οἱ  γνωστοὶ  αὐτῷ  ἀπὸ  μακρόθεν  καὶ  γυναῖκες  αἱ  συνακολουθοῦσαι  αὐτῷ  ἀπὸ  τῆς  Γαλιλαίας  ὁρῶσαι  ταῦτα. 


His burial.
   50   Καὶ  ἰδοὺ  ἀνὴρ  ὀνόματι  Ἰωσὴφ  βουλευτὴς  ὑπάρχων  ἀνὴρ  ἀγαθὸς  καὶ  δίκαιος—  51   οὗτος  οὐκ  ἦν  συγκατατεθειμένος  τῇ  βουλῇ  καὶ  τῇ  πράξει  αὐτῶν-  ἀπὸ  Ἀριμαθαίας  πόλεως  τῶν  Ἰουδαίων,  ὃς  προσεδέχετο  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  θεοῦ,  52   οὗτος  προσελθὼν  τῷ  Πιλᾶτῳ  ᾐτήσατο  τὸ  σῶμα  τοῦ  Ἰησοῦ  53   καὶ  καθελὼν  ἐνετύλιξεν  αὐτὸ  σινδόνι  καὶ  ἔθηκεν  αὐτὸν  ἐν  μνήματι  λαξευτῷ  οὗ  οὐκ  ἦν  οὐδεὶς  οὔπω  κείμενος.  54   καὶ  ἡμέρα  ἦν  παρασκευῆς  καὶ  σάββατον  ἐπέφωσκεν.  55   κατακολουθήσασαι  δὲ  αἱ  γυναῖκες,  αἵτινες  ἦσαν  συνεληλυθυῖαι  ἐκ  τῆς  Γαλιλαίας  αὐτῷ,  ἐθεάσαντο  τὸ  μνημεῖον  καὶ  ὡς  ἐτέθη  τὸ  σῶμα  αὐτοῦ,  56   ὑποστρέψασαι  δὲ  ἡτοίμασαν  ἀρώματα  καὶ  μύρα.  καὶ  τὸ  μὲν  σάββατον  ἡσύχασαν  κατὰ  τὴν  ἐντολήν. 

<< Luke 23 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible