<< John 4 GRK >>Jesus talks with a woman of Samaria, and reveals his identity to her.
   1   Ὡς  οὖν  ἔγνω    κύριος  ὅτι  ἤκουσαν  οἱ  Φαρισαῖοι  ὅτι  Ἰησοῦς  πλείονας  μαθητὰς  ποιεὶ  καὶ  βαπτίζει    Ἰωάννης-  2   καίτοιγε  Ἰησοῦς  αὐτὸς  οὐκ  ἐβάπτιζεν  ἀλλ’  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ-  3   ἀφῆκεν  τὴν  Ἰουδαίαν  καὶ  ἀπῆλθεν  πάλιν  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν.  4   Ἔδει  δὲ  αὐτὸν  διέρχεσθαι  διὰ  τῆς  Σαμαρείας.  5   ἔρχεται  οὖν  εἰς  πόλιν  τῆς  Σαμαρείας  λεγομένην  Συχὰρ  πλησίον  τοῦ  χωρίου    ἔδωκεν  Ἰακώβ  τῷ  Ἰωσὴφ  τῷ  υἱῷ  αὐτοῦ·  6   ἦν  δὲ  ἐκεῖ  πηγὴ  τοῦ  Ἰακώβ.    οὖν  Ἰησοῦς  κεκοπιακὼς  ἐκ  τῆς  ὁδοιπορίας  ἐκαθέζετο  οὕτως  ἐπὶ  τῇ  πηγῇ·  ὥρα  ἦν  ὡς  ἕκτη. 
   7   ἔρχεται  γυνὴ  ἐκ  τῆς  Σαμαρείας  ἀντλῆσαι  ὕδωρ.  λέγει  αὐτῇ    Ἰησοῦς·  δός  μοι  πεῖν·  8   οἱ  γὰρ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  ἀπεληλύθεισαν  εἰς  τὴν  πόλιν  ἵνα  τροφὰς  ἀγοράσωσιν.  9   λέγει  οὖν  αὐτῷ    γυνὴ    Σαμαρῖτις·  πῶς  σὺ  Ἰουδαῖος  ὢν  παρ’  ἐμοῦ  πεῖν  αἰτεῖς  γυναικὸς  Σαμαρίτιδος  οὔσης;  οὐ  γὰρ  συγχρῶνται  Ἰουδαῖοι  Σαμαρίταις.  10   ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτῇ·  εἰ  ᾔδεις  τὴν  δωρεὰν  τοῦ  θεοῦ  καὶ  τίς  ἐστιν    λέγων  σοι·  δός  μοι  πεῖν,  σὺ  ἂν  ᾔτησας  αὐτὸν  καὶ  ἔδωκεν  ἄν  σοι  ὕδωρ  ζῶν.  11   λέγει  αὐτῷ·  κύριε,  οὔτε  ἄντλημα  ἔχεις  καὶ  τὸ  φρέαρ  ἐστὶν  βαθύ·  πόθεν  οὖν  ἔχεις  τὸ  ὕδωρ  τὸ  ζῶν;  12   μὴ  σὺ  μείζων  εἶ  τοῦ  πατρὸς  ἡμῶν  Ἰακώβ,  ὃς  ἔδωκεν  ἡμῖν  τὸ  φρέαρ  καὶ  αὐτὸς  ἐξ  αὐτοῦ  ἔπιεν  καὶ  οἱ  υἱοὶ  αὐτοῦ  καὶ  τὰ  θρέμματα  αὐτοῦ;  13   ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτῇ·  πᾶς    πίνων  ἐκ  τοῦ  ὕδατος  τούτου  διψήσει  πάλιν·  14   ὃς  δ’  ἂν  πίῃ  ἐκ  τοῦ  ὕδατος  οὗ  ἐγὼ  δώσω  αὐτῷ,  οὐ  μὴ  διψήσει  εἰς  τὸν  αἰώνα,  ἀλλὰ  τὸ  ὕδωρ    δώσω  αὐτῷ  γενήσεται  ἐν  αὐτῷ  πηγὴ  ὕδατος  ἁλλομένου  εἰς  ζωὴν  αἰώνιον.  15   λέγει  πρὸς  αὐτὸν    γυνὴ·  κύριε,  δός  μοι  τοῦτο  τὸ  ὕδωρ,  ἵνα  μὴ  δίψω  μηδὲ  διέρχωμαι  ἐνθάδε  ἀντλεῖν. 
   16   λέγει  αὐτῇ·  ὕπαγε  φώνησον  σου  τὸν  ἄνδρα  καὶ  ἐλθὲ  ἐνθάδε.  17   ἀπεκρίθη    γυνὴ  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ·  οὐκ  ἔχω  ἄνδρα.  λέγει  αὐτῇ    Ἰησοῦς·  καλῶς  εἶπας  ὅτι  ἄνδρα  οὐκ  ἔχω·  18   πέντε  γὰρ  ἄνδρας  ἔσχες  καὶ  νῦν  ὃν  ἔχεις  οὐκ  ἔστιν  σου  ἀνήρ·  τοῦτο  ἀληθὲς  εἴρηκας.  19   λέγει  αὐτῷ    γυνή·  κύριε,  θεωρῶ  ὅτι  προφήτης  εἶ  σύ.  20   οἱ  πατέρες  ἡμῶν  ἐν  τῷ  ὄρει  τούτῳ  προσεκύνησαν  καὶ  ὑμεῖς  λέγετε  ὅτι  ἐν  Ἱεροσολύμοις  ἐστὶν    τόπος  ὅπου  προσκυνεῖν  δεῖ.  21   λέγει  αὐτῇ    Ἰησοῦς·  πίστευε  μοι,  γύναι,  ὅτι  ἔρχεται  ὥρα  ὅτε  οὔτε  ἐν  τῷ  ὅρει  τούτῳ  οὔτε  ἐν  Ἱεροσολύμοις  προσκυνήσετε  τῷ  πατρί.  22   ὑμεῖς  προσκυνεῖτε    οὐκ  οἴδατε·  ἡμεῖς  προσκυνοῦμεν    οἴδαμεν,  ὅτι    σωτηρία  ἐκ  τῶν  Ἰουδαίων  ἐστίν.  23   ἀλλὰ  ἔρχεται  ὥρα  καὶ  νῦν  ἐστιν,  ὅτε  οἱ  ἀληθινοὶ  προσκυνηταὶ  προσκυνήσουσιν  τῷ  πατρὶ  ἐν  πνεύματι  καὶ  αληθείᾳ·  καὶ  γὰρ    πατὴρ  τοιούτους  ζητεῖ  τοὺς  προσκυνοῦντας  αὐτόν.  24   πνεῦμα    θεὸς,  καὶ  τοὺς  προσκυνοῦντας  αὐτὸν  ἐν  πνεύματι  καὶ  αληθείᾳ  δεῖ  προσκυνεῖν.  25   λέγει  αὐτῳ    γυνή·  οἶδα  ὅτι  Μεσσίας  ἔρχεται    λεγόμενος  χριστός·  ὅταν  ἔλθῃ  ἐκεῖνος,  ἀναγγελεῖ  ἡμῖν  ἅπαντα.  26   λέγει  αὐτῇ    Ἰησοῦς·  ἐγὼ  εἰμι,    λαλῶν  σοι. 


His disciples marvel.
   27   Καὶ  ἐπὶ  τούτῳ  ἦλθαν  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  καὶ  ἐθαύμαζον  ὅτι  μετὰ  γυναικὸς  ἐλάλει·  οὐδεὶς  μέντοι  εἶπεν·  τί  ζητεῖς    τί  λαλεῖς  μετ’  αὐτῆς;  28   ἀφῆκεν  οὖν  τὴν  ὑδρίαν  αὐτῆς    γυνὴ  καὶ  ἀπῆλθεν  εἰς  τὴν  πόλιν  καὶ  λέγει  τοῖς  ἀνθρώποις·  29   δεῦτε  ἴδετε  ἄνθρωπον  ὃς  εἶπεν  μοι  πάντα    ἐποίησα,  μήτι  οὕτος  ἐστιν    χριστός;  30   ἐξῆλθον  ἐκ  τῆς  πόλεως  καὶ  ἤρχοντο  πρὸς  αὐτόν. 


He declares to them his zeal for God's glory.
   31   Ἐν  τῷ  μεταξὺ  ἠρώτων  αὐτὸν  οἱ  μαθηταὶ  λέγοντες·  ῥαββί,  φάγε.  32     δὲ  εἶπεν  αὐτοῖς  ἐγὼ  βρῶσιν  ἔχω  φαγεῖν  ἣν  ὑμεῖς  οὐκ  οἴδατε.  33   ἔλεγον  οὖν  οἱ  μαθηταὶ  πρὸς  ἀλλήλους·  μή  τις  ἤνεγκεν  αὐτῷ  φαγεῖν;  34   λέγει  αὐτοῖς    Ἰησοῦς·  ἐμὸν  βρῶμα  ἐστιν  ἵνα  ποιήσω  τὸ  θέλημα  τοῦ  πέμψαντος  με  καὶ  τελειώσω  αὐτοῦ  τὸ  ἔργον.  35   οὐχ  ὑμεῖς  λέγετε  ὅτι  ἔτι  τετράμηνος  ἐστιν  καὶ    θερισμὸς  ἔρχεται;  ἰδοὺ  λέγω  ὑμῖν  ἐπάρατε  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  ὑμῶν  καὶ  θεάσασθε  τὰς  χώρας  ὅτι  λευκαί  εἰσιν  πρὸς  θερισμόν.  ἤδη  36     θερίζων  μισθὸν  λαμβάνει  καὶ  συνάγει  καρπὸν  εἰς  ζωὴν  αἰὠνιον,  ἵνα    σπείρων  ὁμοῦ  χαίρῃ  καὶ    θερίζων.  37   ἐν  γὰρ  τούτῳ    λόγος  ἐστὶν  ἀληθινὸς  ὅτι  ἄλλος  ἐστὶν    σπείρων  καὶ  ἄλλος    θερίζων.  38   ἐγὼ  ἀπέστειλα  ὑμᾶς  θερίζειν    οὐχ  ὑμεῖς  κεκοπιάκατε·  ἄλλοι  κεκοπιάκασιν  καὶ  ὑμεῖς  εἰς  τὸν  κόπον  αὐτῶν  εἰσεληλύθατε. 


Many Samaritans believe on him.
   39   Ἐκ  δὲ  τῆς  πόλεως  ἐκείνης  πολλοὶ  ἐπίστευσαν  εἰς  αὐτὸν  τῶν  Σαμαριτῶν  διὰ  τὸν  λόγον  τῆς  γυναικὸς  μαρτυρούσης  ὅτι  εἶπεν  μοι  πάντα    ἐποίησα.  40   ὡς  οὖν  ἦλθον  πρὸς  αὐτὸν  οἱ  Σαμαρῖται  ἠρώτων  αὐτὸν  μεῖναι  παρ’  αὐτοῖς·  καὶ  ἔμεινεν  ἐκεῖ  δύο  ἡμέρας.  41   καὶ  πολλῷ  πλείους  ἐπίστευσαν  διὰ  τὸν  λόγον  αὐτοῦ,  42   τῇ  τε  γυναικὶ  ἔλεγον  ὅτι  οὐκέτι  διὰ  τὴν  σὴν  λαλιὰν  πιστεύομεν,  αὐτοὶ  γὰρ  ἀκηκόαμεν  καὶ  οἴδαμεν  ὅτι  οὗτος  ἐστιν  ἀληθῶς    σωτὴρ  τοῦ  κόσμου. 


He departs into Galilee, and heals the ruler's son that lay sick at Capernaum.
   43   Μετὰ  δὲ  τὰς  δύο  ἡμέρας  ἐξῆλθεν  ἐκεῖθεν  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν·  44   αὐτὸς  γὰρ  Ἰησοῦς  ἐμαρτύρησεν  ὅτι  προφήτης  ἐν  τῇ  ἰδίᾳ  πατρίδι  τιμὴν  οὐκ  ἔχει.  45   ὅτε  οὖν  ἦλθεν  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν  ἐδέξαντο  αὐτὸν  οἱ  Γαλιλαῖοι  πάντα  ἑωρακότες  ὅσα  ἐποίησεν  ἐν  Ἱεροσολύμοις  ἐν  τῇ  ἑορτῇ  καὶ  αὐτοὶ  γὰρ  ἦλθον  εἰς  τὴν  ἑορτήν. 
   46   Ἦλθεν  οὖν  πάλιν  εἰς  τὴν  Κανὰ  τῆς  Γαλιλαίας  ὅπου  ἐποίησεν  τὸ  ὕδωρ  οἶνον.  Καὶ  ἦν  τις  βασιλικὸς  οὗ    υἱὸς  ἠσθένει  ἐν  Καφαρναούμ.  47   οὗτος  ἀκούσας  ὅτι  Ἰησοῦς  ἥκει  ἐκ  τῆς  Ἰουδαίας  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν  ἀπῆλθεν  πρὸς  αὐτὸν  καὶ  ἠρώτα  ἵνα  καταβῇ  καὶ  ἰάσηται  αὐτοῦ  τὸν  υἱὸν  ἤμελλεν  γὰρ  ἀποθνῄσκειν.  48   εἶπεν  οὖν    Ἰησοῦς  πρὸς  αὐτὸν  ἐὰν  μὴ  σημεῖα  καὶ  τέρατα  ἴδητε  οὐ  μὴ  πιστεύσητε.  49   λέγει  πρὸς  αὐτὸν    βασιλικός·  κύριε,  κατάβηθι  πρὶν  ἀποθανεῖν  τὸ  παιδίον  μου.  50   λέγει  αὐτῷ    Ἰησοῦς·  πορεύου,    υἱός  σου  ζῇ.  ἐπίστευσεν    ἄνθρωπος  τῷ  λόγῳ  ὃν  εἶπεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς  καὶ  ἐπορεύετο.  51   ἤδη  δὲ  αὐτοῦ  καταβαίνοντος  οἱ  δοῦλοι  αὐτοῦ  ὑπήντησαν  αὐτῷ  λέγοντες  ὅτι    παῖς  αὐτοῦ  ζῇ.  52   ἐπύθετο  οὖν  τὴν  ὥραν  παρ’  αὐτῶν  ἐν    κομψότερον  ἔσχεν  εἶπαν  οὖν  αὐτῷ  ὅτι  ἐχθὲς  ὥραν  ἑβδόμην  ἀφῆκεν  αὐτὸν    πυρετός.  53   ἔγνω  οὖν    πατὴρ  ὅτι  ἐκείνῃ  τῇ  ὥρᾳ  ἐν    εἶπεν  αὐτῷ    Ἰησοῦς    υἱός  σου  ζῇ,  καὶ  ἐπίστευσεν  αὐτὸς  καὶ    οἰκία  αὐτοῦ  ὅλη.  54   Τοῦτο  δὲ  πάλιν  δεύτερον  σημεῖον  ἐποίησεν    Ἰησοῦς  ἐλθὼν  ἐκ  τῆς  Ἰουδαίας  εἰς  τὴν  Γαλιλαίαν. 

<< John 4 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible