<< John 13 GRK >>Jesus washes the disciples' feet, and exhorts them to humility and charity.
   1   Πρὸ  δὲ  τῆς  ἑορτῆς  τοῦ  πάσχα  εἰδὼς    Ἰησοῦς  ὅτι  ἦλθεν  αὐτοῦ    ὥρα  ἵνα  μεταβῇ  ἐκ  τοῦ  κόσμου  τούτου  πρὸς  τὸν  πατέρα,  ἀγαπήσας  τοὺς  ἰδίους  τοὺς  ἐν  τῷ  κόσμῳ  εἰς  τέλος  ἠγάπησεν  αὐτούς.  2   καὶ  δείπνου  γινομένου  τοῦ  διαβόλου  ἤδη  βεβληκότος  εἰς  τὴν  καρδίαν  ἵνα  παραδοῖ  αὐτὸν  Ἰούδας  Σίμωνος  Ἰσκαριώτης,  3   εἰδὼς  ὅτι  πάντα  ἔδωκεν  αὐτῷ    πατὴρ  εἰς  τὰς  χεῖρας  καὶ  ὅτι  ἀπὸ  θεοῦ  ἐξῆλθεν  καὶ  πρὸς  τὸν  θεὸν  ὑπάγει,  4   ἐγείρεται  ἐκ  τοῦ  δείπνου  καὶ  τίθησιν  τὰ  ἱμάτια  καὶ  λαβὼν  λέντιον  διέζωσεν  ἑαυτόν·  5   εἶτα  βάλλει  ὕδωρ  εἰς  τὸν  νιπτῆρα  καὶ  ἤρξατο  νίπτειν  τοὺς  πόδας  τῶν  μαθητῶν  καὶ  ἐκμάσσειν  τῷ  λεντίῳ    ἦν  διεζωσμένος.  6   ἔρχεται  οὖν  πρὸς  Σίμωνα  Πέτρον  λέγει  αὐτῷ·  κύριε,  σύ  μου  νίπτεις  τοὺς  πόδας;  7   ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτῷ·    ἐγὼ  ποιῶ  σὺ  οὐκ  οἶδας  ἄρτι,  γνώσῃ  δὲ  μετὰ  ταῦτα.  8   λέγει  αὐτῷ  Πέτρος·  οὐ  μὴ  νίψης  μου  τοὺς  πόδας  εἰς  τὸν  αἰῶνα.  ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  αὐτῷ·  ἐὰν  μὴ  νίψω,  σε  οὐκ  ἔχεις  μέρος  μετ’  ἐμοῦ.  9   λέγει  αὐτῷ  Σίμων  Πέτρος·  κύριε,  μὴ  τοὺς  πόδας  μου  μόνον  ἀλλὰ  καὶ  τὰς  χεῖρας  καὶ  τὴν  κεφαλήν.  10   λέγει  αὐτῷ  Ἰησοῦς·    λελουμένος  οὐκ  ἔχει  χρείαν  εἰ  μὴ  τοὺς  πόδας  νίψασθαι,  ἀλλ’  ἔστιν  καθαρὸς  ὅλος·  καὶ  ὑμεῖς  καθαροί  ἐστε,  ἀλλ’  οὐχὶ  πάντες.  11   ᾔδει  γὰρ  τὸν  παραδιδόντα  αὐτὸν  διὰ·  τοῦτο  εἶπεν  ὅτι  οὐχὶ  πάντες  καθαροί  ἐστε. 
   12   Ὅτε  οὖν  ἔνιψεν  τοὺς  πόδας  αὐτῶν  καὶ  ἔλαβεν  τὰ  ἱμάτια  αὐτοῦ  καὶ  ἀνέπεσεν  πάλιν,  εἶπεν  αὐτοῖς  γινώσκετε  τί  πεποίηκα  ὑμῖν;  13   ὑμεῖς  φωνεῖτε  με·    διδάσκαλος,  καί    κύριος,  καὶ  καλῶς  λέγετε·  εἰμὶ  γάρ.  14   εἰ  οὖν  ἐγὼ  ἔνιψα  ὑμῶν  τοὺς  πόδας    κύριος  καὶ    διδάσκαλος,  καὶ  ὑμεῖς  ὀφείλετε  ἀλλήλων  νίπτειν  τοὺς  πόδας·  15   ὑπόδειγμα  γὰρ  ἔδωκα  ὑμῖν  ἵνα  καθὼς  ἐγὼ  ἐποίησα  ὑμῖν  καὶ  ὑμεῖς  ποιῆτε.  16   ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  οὐκ  ἔστιν  δοῦλος  μείζων  τοῦ  κυρίου  αὐτοῦ  οὐδὲ  ἀπόστολος  μείζων  τοῦ  πέμψαντος  αὐτόν.  17   εἰ  ταῦτα  οἴδατε,  μακάριοι  ἐστε  ἐὰν  ποιῆτε  αὐτά. 


He foretells and discovers to John by a token, that Judas should betray him;
18   Οὐ  περὶ  πάντων  ὑμῶν  λέγω·  ἐγὼ  οἶδα  τίνας  ἐξελεξάμην  ἀλλ’  ἵνα    γραφὴ  πληρωθῇ    τρώγων  μου  τὸν  ἄρτον  ἐπῆρεν  ἐπ’  ἐμὲ  τὴν  πτέρναν  αὐτοῦ.  19   ἀπ’  ἄρτι  λέγω  ὑμῖν  πρὸ  τοῦ  γενέσθαι,  ἵνα  πιστεύητε  ὅταν  γένηται  ὅτι  ἐγὼ  εἰμι.  20   ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,    λαμβάνων  ἄν  τινα  πέμψω  ἐμὲ  λαμβάνει,    δὲ  ἐμὲ  λαμβάνων  λαμβάνει  τὸν  πέμψαντα  με. 
   21   Ταῦτα  εἴπων  Ἰησοῦς  ἐταράχθη  τῷ  πνεύματι  καὶ  ἐμαρτύρησεν  καὶ  εἶπεν·  ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  εἷς  ἐξ  ὑμῶν  παραδώσει  με.  22   ἔβλεπον  εἰς  ἀλλήλους  οἱ  μαθηταὶ  ἀπορούμενοι  περὶ  τίνος  λέγει.  23   ἦν  ἀνακείμενος  εἷς  ἐκ  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  ἐν  τῷ  κόλπῳ  τοῦ  Ἰησοῦ,  ὃν  ἠγάπα    Ἰησοῦς.  24   νεύει  οὖν  τοὐτῳ  Σίμων  Πέτρος  καὶ  λέγει  αὐτῷ·  εἰπὲ  τίς  ἐστιν  αὐτῷ·  εἰπὲ  τίς  ἐστιν  περὶ  οὗ  λέγει.  25   ἀναπεσὼν  ἐκεῖνος  οὕτως  ἐπὶ  τὸ  στῆθος  τοῦ  Ἰησοῦ  λέγει  αὐτῳ·  κυριε,  τὶς  ἐστιν;  26   ἀποκρίνεται  οὖν    Ἰησοῦς·  ἐκεῖνος  ἐστιν    ἐγὼ  βάψω  τὸ  ψωμίον  καὶ  δώσω  αὐτῷ.  βάψας  οὖν  τὸ  ψωμίον  λαμβάνει  καὶ  δίδωσιν  Ἰούδᾳ  Σίμωνος  Ἰσκαριώτου.  27   καὶ  μετὰ  τὸ  ψωμίον  τὀτε  εἰσῆλθεν  εἰς  ἐκεῖνον    σατανᾶς.  λέγει  οὖν  αὐτῷ  Ἰησοῦς·    ποιεῖς  ποίησον  τάχιον.  28   τοῦτο  δὲ  οὐδεὶς  ἔγνω  τῶν  ανακειμένων  πρὸς  τί  εἶπεν  αὐτῷ·  29   τινὲς  γὰρ  ἐδόκουν  ἐπεὶ  τὸ  γλωσσόκομον  εἶχεν  Ἰούδας,  ὅτι  λέγει  αὐτῷ  Ἰησοῦς·  ἀγόρασον  ὧν  χρείαν  ἔχομεν  εἰς  τὴν  ἑορτήν,    τοῖς  πτωχοῖς  ἵνα  τι  δῷ,  30   λαβὼν  οὖν  τὸ  ψωμίον  ἐκεῖνος  ἐξῆλθεν  εὐθύς.  ἦν  δὲ  νύξ. 


commands them to love one another;
   31   Ὅτε  οὖν  ἐξῆλθεν  λέγει  Ἰησοῦς·  νῦν  ἐδοξάσθη    υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  καὶ    θεὸς  ἐδοξάσθη  ἐν  αὐτῷ·  32   καὶ    θεὸς  δοξάσει  αὐτὸν  ἐν  αὐτῳ  καὶ  εὐθὺς  δοξάσει  αὐτόν.  33   τεκνία,  ἔτι  μικρὸν  μεθ’  ὑμῶν  εἰμι·  ζητήσετε  με,  καὶ  καθὼς  εἶπον  τοῖς  Ἰουδαίοις  ὅτι  ὅπου  ἐγὼ  ὑπάγω  ὑμεῖς  οὐ  δύνασθε  ἐλθεῖν  καὶ  ὑμῖν  λέγω  ἄρτι.  34   Ἐντολὴν  καινὴν  δίδωμι  ὑμῖν,  ἵνα  ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους,  καθὼς  ἠγάπησα  ὑμᾶς  ἵνα  καὶ  ὑμεῖς  ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους.  35   ἐν  τούτῳ  γνώσονται  πάντες  ὅτι  ἐμοὶ  μαθηταί  ἐστε,  ἐὰν  αγάπην  ἔχητε  ἐν  ἀλλήλοις. 


and forewarns Peter of his denials.
   36   Λέγει  αὐτῷ  Σίμων  Πέτρος·  κύριε,  ποῦ  ὑπάγεις;  ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς·  ὅπου  ὑπάγω  οὐ  δύνασαι  μοι  νῦν  ἀκολουθῆσαι,  ἀκολουθήσεις  δὲ  ὕστερον.  37   λέγει  αὐτῷ    Πέτρος·  κύριε,  διὰ  τί  οὐ  δύναμαι  σοι  ἀκολουθεῖν  ἄρτι;  τὴν  ψυχήν  μου  ὑπὲρ  σοῦ  θήσω.  38   ἀποκρίνεται  Ἰησοῦς·  τὴν  ψυχὴν  σου  ὑπὲρ  ἐμοῦ  θήσεις;  ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  σοι,  οὐ  μὴ  ἀλέκτωρ  φωνήσῃ  ἕως  οὐ  ἀρνήσῃ  με  τρίς. 

<< John 13 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible