<< John 10 GRK >>Jesus is the door, and the good shepherd.
   1   Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμιν    μὴ  εἰσερχόμενος  διὰ  τῆς  θύρας  εἰς  τὴν  αὐλὴν  τῶν  προβάτων  ἀλλὰ  ἀναβαίνων  ἀλλαχόθεν  ἐκεῖνος  κλέπτης  ἐστιν  καὶ  λῃστής·  2     δὲ  εἰσερχόμενος  διὰ  τῆς  θύρας  ποιμήν  ἐστιν  τῶν  προβάτων.  3   τοὐτῷ    θυρωρὸς  ἀνοίγει  καὶ  τὰ  πρόβατα  τῆς  φωνῆς  αὐτοῦ  ἀκούει  καὶ  τὰ  ἴδια  πρόβατα  φωνεῖ  κατ’  ὄνομα  καὶ  ἐξάγει  αὐτά.  4   ὅταν  τὰ  ἴδια  πάντα  ἐκβάλῃ,  ἔμπροσθεν  αὐτῶν  πορεύεται  καὶ  τὰ  πρόβατα  αὐτῷ  ἀκολουθεῖ,  ὅτι  οἴδασιν  τὴν  φωνὴν  αὐτοῦ·  5   ἀλλοτρίῳ  δὲ  οὐ  μὴ  ἀκολουθήσουσιν,  ἀλλὰ  φεύξονται  ἀπ’  αὐτοῦ,  ὅτι  οὐκ  οἴδασιν  τῶν  ἀλλοτρίων  τὴν  φωνήν.  6   Ταύτην  τὴν  παροιμίαν  εἶπεν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς  ἐκεῖνοι  δὲ  οὐκ  ἔγνωσαν  τίνα  ἦν    ἐλάλει  αὐτοῖς. 
   7   Εἶπεν  οὖν  πάλιν    Ἰησοῦς·  ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν·  ἐγὼ  εἰμι    θύρα  τῶν  προβάτων.  8   πάντες  ὅσοι  ἦλθον  πρὸ  ἐμοῦ  κλέπται  εἰσιν  καὶ  λῃσταί,  ἀλλ’  οὐκ  ἤκουσαν  αὐτῶν  τὰ  πρόβατα.  9   ἐγὼ  εἰμι    θύρα·  δι’  ἐμοῦ  ἐάν  τις  εἰσέλθῃ  σωθήσεται  καὶ  εἰσελεύσεται  καὶ  ἐξελεύσεται  καὶ  νομὴν  εὑρήσει.  10     κλέπτης  οὐκ  ἔρχεται  εἰ  μὴ  ἵνα  κλέψῃ  καὶ  θύσῃ  καὶ  ἀπολέσῃ·  ἐγὼ  ἦλθον  ἵνα  ζωὴν  ἔχωσιν  καὶ  περισσὸν  ἔχωσιν.  11   Ἐγώ  εἰμι    ποιμὴν    καλός.    ποιμὴν    καλὸς  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  τίθησιν  ὑπὲρ  τῶν  προβάτων·  12     μισθωτὸς  καὶ  οὐκ  ὢν  ποιμήν,  οὗ  οὐκ  ἔστιν  τὰ  πρόβατα  ἴδια,  θεωρεῖ  τὸν  λύκον  ἐρχόμενον  καὶ  ἀφίησιν  τὰ  πρόβατα  καὶ  φεύγει—  καὶ    λύκος  ἁρπάζει  αὐτὰ  καὶ  σκορπίζει—  13   ὅτι  μισθωτός  ἐστιν  καὶ  οὐ  μέλει  αὐτῷ  περὶ  τῶν  προβάτων.  14   Ἐγὼ  εἰμι    ποιμὴν    καλὸς  καὶ  γινώσκω  τὰ  ἐμὰ  καὶ  γινώσκουσιν  με  τὰ  ἐμά,  15   καθὼς  γινώσκει  με    πατὴρ  καγὼ  γινώσκω  τὸν  πατέρα,  καὶ  τὴν  ψυχὴν  μου  τίθημι  ὑπὲρ  τῶν  προβάτων.  16   καὶ  ἀλλὰ  πρόβατα  ἔχω    οὐκ  ἐστιν  ἐκ  τῆς  αὐλῆς  ταύτης·  κακεῖνα  δεῖ  με  ἀγαγεῖν  καὶ  τῆς  φωνῆς  μου  ἀκούσουσιν,  καὶ  γενήσονται  μία  ποίμνη,  εἷς  ποιμήν.  17   Διὰ  τοῦτο  με    πατὴρ  ἀγαπᾷ  ὅτι  ἐγὼ  τίθημι  τὴν  ψυχήν  μου,  ἵνα  πάλιν  λάβω  αὐτήν.  18   οὐδεὶς  ἤρεν  αὐτὴν  ἀπ’  ἐμοῦ,  ἀλλ’  ἐγὼ  τίθημι  αὐτὴν  ἀπ’  ἐμαυτοῦ.  ἐξουσίαν  ἔχω  θεῖναι  αὐτήν,  καὶ  ἐξουσίαν  ἔχω  πάλιν  λαβεῖν  αὐτήν·  ταύτην  τὴν  ἐντολὴν  ἔλαβον  παρὰ  τοῦ  πατρός  μου. 


Diverse opinions of him.
   19   Σχίσμα  πάλιν  ἐγένετο  ἐν  τοῖς  Ἰουδαίοις  διὰ  τοὺς  λόγους  τούτους.  20   ἔλεγον  δὲ  πολλοὶ  ἐξ  αὐτῶν·  δαιμόνιον  ἔχει  καὶ  μαίνεται·  τί  αὐτοῦ  ἀκούετε;  21   ἄλλοι  ἔλεγον·  ταῦτα  τὰ  ῥήματα  οὐκ  ἐστιν  δαιμονιζομένου·  μὴ  δαιμόνιον  δύναται  τυφλῶν  ὀφθαλμοὺς  ἀνοῖξαι; 
   22   Ἐγένετο  τότε  τὰ  ἐγκαίνια  ἐν  τοῖς  Ἱεροσολύμοις,  χειμὼν  ἦν, 


He proves by his works that he is Jesus the Son of God;
23   καὶ  περιεπάτει    Ἰησοῦς  ἐν  τῷ  ἱερῷ  ἐν  τῇ  στοᾷ  τοῦ  Σολομῶνος.  24   ἐκύκλωσαν  οὖν  αὐτὸν  οἱ  Ἰουδαῖοι  καὶ  ἔλεγον  αὐτῷ·  ἕως  πότε  τὴν  ψυχὴν  ἡμῶν  αἴρεις;  εἰ  σὺ  εἶ    χριστός,  εἶπον  ἡμῖν  παρρησίᾳ.  25   ἀπεκρίθη  αὐτοῖς    Ἰησοῦς·  εἶπον  ὑμῖν  καὶ  οὐ  πιστεύετε·  τὰ  ἔργα    ἐγὼ  ποιῶ  ἐν  τῷ  ὀνόματι  τοῦ  πατρός  μου  ταῦτα  μαρτυρεῖ  περὶ  ἐμοῦ·  26   ἀλλὰ  ὑμεῖς  οὐ  πιστεύετε,  ὅτι  οὐκ  ἐστὲ  ἐκ  τῶν  προβάτων  τῶν  ἐμῶν.  27   τὰ  πρόβατα  τὰ  ἐμὰ  τῆς  φωνῆς  μου  ἀκούουσιν,  καγὼ  γινώσκω  αὐτὰ  καὶ  ἀκολουθοῦσιν  μοι,  28   καγὼ  δίδωμι  αὐτοῖς  ζωὴν  αἰώνιον  καὶ  οὐ  μὴ  ἀπόλωνται  εἰς  τὸν  αἰῶνα  καὶ  οὐχ  ἁρπάσει  τις  αὐτὰ  ἐκ  τῆς  χειρός  μου.  29     πατήρ  μου    δέδωκεν  μοι  πάντων  μεῖζον  ἐστιν,  καὶ  οὐδεὶς  δύναται  ἁρπάζειν  ἐκ  τῆς  χειρὸς  τοῦ  πατρός.  30   ἐγὼ  καὶ    πατὴρ  ἕν  ἐσμεν. 


escapes the Jews;
   31   Ἐβάστασαν  πάλιν  λίθους  οἱ  Ἰουδαῖοι  ἵνα  λιθάσωσιν  αὐτόν.  32   ἀπεκρίθη  αὐτοῖς    Ἰησοῦς·  πολλὰ  ἔργα  ἔδειξα  ὑμῖν  καλὰ  ἐκ  τοῦ  πατρός·  διὰ  ποῖον  αὐτῶν  ἔργον  ἐμὲ  λιθάζετε;  33   ἀπεκρίθησαν  αὐτῷ  οἱ  Ἰουδαῖοι·  περὶ  καλοῦ  ἔργου  οὐ  λιθάζομεν  σε  ἀλλὰ  περὶ  βλασφημίας,  καὶ  ὅτι  συ  ἄνθρωπος  ὢν  ποιεῖς  σεαυτὸν  θεόν.  34   ἀπεκρίθη  αὐτοῖς    Ἰησοῦς·  οὐκ  ἐστιν  γεγραμμένον  ἐν  τῷ  νόμῳ  ὑμῶν  ὅτι  ἐγὼ  εἶπα·  θεοί  ἐστε;  35   εἰ  ἐκείνους  εἶπεν  θεοὺς  πρὸς  οὓς    λόγος  τοῦ  θεοῦ  ἐγένετο,  καὶ  οὐ  δύναται  λυθῆναι    γραφή,  36   ὃν    πατὴρ  ἡγίασεν  καὶ  ἀπέστειλεν  εἰς  τὸν  κόσμον  ὑμεῖς  λέγετε  ὅτι  βλασφημεῖς,  ὅτι  εἶπον·  υἱὸς  τοῦ  θεοῦ  εἰμι;  37   εἰ  οὐ  ποιῶ  τὰ  ἔργα  τοῦ  πατρός  μου,  μὴ  πιστεύετε  μοι·  38   εἰ  δὲ  ποιῶ  κὰν  ἐμοὶ  μὴ  πιστεύητε,  τοῖς  ἔργοις  πιστεύετε,  ἵνα  γνῶτε  καὶ  γινώσκητε  ὅτι  ἐν  ἐμοὶ    πατὴρ  καγὼ  ἐν  τῷ  πατρί. 


and goes again beyond Jordan, where many believe on him.
39   Ἐζήτουν  οὖν  αὐτὸν  πάλιν  πιάσαι,  καὶ  ἐξῆλθεν  ἐκ  τῆς  χειρὸς  αὐτῶν. 
   40   Καὶ  ἀπῆλθεν  πάλιν  πέραν  τοῦ  Ἰορδάνου  εἰς  τὸν  τόπον  ὅπου  ἦν  Ἰωάννης  τὸ  πρῶτον  βαπτίζων  καὶ  ἔμενεν  ἐκεῖ.  41   καὶ  πολλοὶ  ἦλθον  πρὸς  αὐτὸν  καὶ  ἔλεγον  ὅτι  Ἰωάννης  μὲν  σημεῖον  ἐποίησεν  οὐδέν,  πάντα  δὲ  ὅσα  εἶπεν  Ἰωάννης  περὶ  τούτου  ἀληθῆ  ἦν.  42   καὶ  πολλοὶ  ἐπίστευσαν  εἰς  αὐτὸν  ἐκεῖ. 

<< John 10 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible