7324. ruq
Strong's Exhaustive Concordance
arm, cast out, draw out, make empty, pour forth out

A primitive root; to pour out (literally or figuratively), i.e. Empty -- X arm, cast out, draw (out), (make) empty, pour forth (out).

Forms and Transliterations
אֲרִיקֵֽם׃ אָרִ֣יק אָרִ֥יק אריק אריקם׃ הַֽמְרִיקִ֥ים הוּרַ֤ק הורק המריקים וְהֵרִ֤יקוּ וְהָ֘רֵ֤ק וַהֲרִיקֹתִ֥י וַיָּ֨רֶק והריקו והריקתי והרק וירק יָרִ֔יקוּ יָרִ֣יק יריק יריקו לְהָרִיק֙ להריק מְרִיקִ֣ים מריקים תּוּרַ֣ק תורק ’ă·rî·qêm ’ā·rîq ’ārîq ’ărîqêm aRik ariKem ham·rî·qîm hamriKim hamrîqîm hū·raq huRak hūraq lə·hā·rîq lehaRik ləhārîq mə·rî·qîm meriKim mərîqîm tū·raq tuRak tūraq vaharikoTi vaiYarek veHaRek veheRiku wa·hă·rî·qō·ṯî wahărîqōṯî way·yā·req wayyāreq wə·hā·rêq wə·hê·rî·qū wəhārêq wəhêrîqū yā·rî·qū yā·rîq yaRik yaRiku yārîq yārîqū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
7323
Top of Page
Top of Page