5608. saphar
Strong's Exhaustive Concordance
commune, account; declare, number, penknife, reckon, scribe, show forth, speak,

A primitive root; properly, to score with a mark as a tally or record, i.e. (by implication) to inscribe, and also to enumerate; intensively, to recount, i.e. Celebrate -- commune, (ac-)count; declare, number, + penknife, reckon, scribe, shew forth, speak, talk, tell (out), writer.

Forms and Transliterations
אֲ֝סַפְּרָ֗ה אֲסַפְּרֶֽנָּה׃ אֲסַפְּרָ֗ה אֲסַפְּרָ֣ה אֲסַפְּרָ֥ה אֲסַפֵּ֥ר אֶ֭סְפְּרֵם אספר אספרה אספרם אספרנה׃ הַֽיְסֻפַּר־ הַיְסֻפַּ֣ר הַסֹּפֵ֑ר הַסֹּפֵ֔ר הַסֹּפֵ֖ר הַסֹּפֵ֗ר הַסֹּפֵ֜ר הַסֹּפֵ֡ר הַסֹּפֵר֒ הַסֹּפֵר֙ הַסּוֹפֵ֔ר הַסּוֹפֵ֖ר הַסּוֹפֵ֗ר הַסּוֹפֵ֜ר הַסּוֹפֵֽר׃ הַסּוֹפֵר֙ היספר היספר־ הסופר הסופר׃ הספר וְסָ֥פְרָה וְסָ֨פַר וְסָפַרְתָּ֣ וְסוֹפֵ֖ר וִֽיסַפְּר֖וּ וִֽיסַפְּר֥וּ וַ֝אֲסַפֵּ֗ר וַ֭אֲסַפְּרָה וַֽיְסַפְּר֖וּם וַֽיְסַפְּרָ֑הּ וַֽיְסַפְּרוּם֙ וַֽיִּסְפְּרֵם֙ וַאֲסַפֵּֽרָה׃ וַיְסַ֨פְּרוּ־ וַיְסַפְּרוּ־ וַיְסַפֵּ֣ר וַיְסַפֵּ֤ר וַיְסַפֵּ֥ר וַיְסַפֵּ֧ר וַיְסַפֵּ֨ר וַיְסַפֶּר־ וַיִּסְפֹּ֣ר וַיִּסְפֹּ֨ר וַיִּסָּֽפְרוּ֙ וַנְּ֨סַפֶּר־ וַתְּסַפֶּר־ וּ֝לְסַפֵּ֗ר וּנְסַפְּרָ֣ה וּסְפַרְתֶּ֤ם וּסְפֹר֙ ואספר ואספרה ואספרה׃ ויספר ויספר־ ויספרה ויספרו ויספרו־ ויספרום ויספרם ולספר ונספר־ ונספרה וסופר וספר וספרה וספרת וספרתם ותספר־ יְֽ֭סַפְּרוּ יְסַפְּר֖וּ יְסַפְּר֜וּ יְסַפֵּ֣ר יְסַפֵּ֬ר יְסַפֵּֽרוּ׃ יְסֻפַּ֖ר יְסֻפָּֽר׃ יִ֭סְפֹּר יִסְפְּרוּ־ יִסְפּֽוֹר׃ יִסָּפְר֛וּ יִסָּפֵ֑ר יִסָּפֵ֖ר יִסָּפֵר֙ יספור׃ יספר יספר׃ יספרו יספרו־ יספרו׃ לְ֝סַפֵּ֗ר לְסַפֵּ֣ר לִסְפֹּ֔ר לִסְפֹּ֖ר לִסְפֹּ֣ר לספר מְֽ֭סַפְּרִים מְֽסַפְּרִ֥ים מְסַפֵּ֣ר מְסַפֵּ֥ר מִסַּפֵּֽר׃ מספר מספר׃ מספרים נְ֝סַפֵּ֗ר נספר סְפַרְתֶּ֑ם סְפָרָ֖ם סִ֝פְּר֗וּ סִ֝פְר֗וּ סִ֭פַּרְתִּי סִפְּרוּ־ סִפְרוּ֙ סִפַּ֑רְתִּי סַפְּר֣וּ סַפְּר֤וּ סַפְּרָה־ סַפְּרוּ־ סַפֵּ֑רוּ סַפֵּ֥ר סָפַ֣ר סָפַ֪רְתָּ֫ה סֹפְרִ֑ים סֹפְרִֽים׃ סֹפְרִים֙ סֹפְרֵ֨י סֹפְרֵֽי־ סֹפֵ֑ר סֹפֵ֞ר סֹפֵ֤ר סֹפֵ֥ר סֹפֵֽר׃ סֹפֵר֙ סֻפַּ֤ר סוֹפְרִ֥ים סוֹפֵ֤ר סוֹפֵ֬ר סוֹפֵֽר׃ סופר סופר׃ סופרים ספר ספר׃ ספרה־ ספרו ספרו־ ספרי ספרי־ ספרים ספרים׃ ספרם ספרתה ספרתי ספרתם תְּ֝סַפְּר֗וּ תְּסַפֵּר֩ תִּסְפְּר֖וּ תִּסְפָּר־ תִּסְפֹּ֣ר תִּסְפּ֑וֹר תספור תספר תספר־ תספרו ’ă·sap·pə·rāh ’ă·sap·pə·ren·nāh ’ă·sap·pêr ’ăsappêr ’ăsappərāh ’ăsappərennāh ’es·pə·rêm ’espərêm asapPer asappeRah asappeRennah Esperem has·sō·p̄êr has·sō·w·p̄êr hassoFer hassōp̄êr hassōwp̄êr hay·sup·par hay·sup·par- haysuppar haysuppar- lə·sap·pêr lesapPer ləsappêr lis·pōr lisPor lispōr mə·sap·pə·rîm mə·sap·pêr mesapPer məsappêr mesappeRim məsappərîm mis·sap·pêr missapPer missappêr nə·sap·pêr nesapPer nəsappêr sā·p̄ar sā·p̄ar·tāh saFar saFarTah sap·pə·rāh- sap·pê·rū sap·pə·rū sap·pə·rū- sap·pêr sāp̄ar sāp̄artāh sapPer sappêr sapperah sappərāh- sapperu sappêrū sappərū sappərū- sə·p̄ā·rām sə·p̄ar·tem sefaRam sefarTem səp̄ārām səp̄artem sifRu sip·par·tî sip·pə·rū sip·pə·rū- sip̄·rū sipParti sippartî sipperu sippərū sippərū- sip̄rū sō·p̄ə·rê sō·p̄ə·rê- sō·p̄ə·rîm sō·p̄êr sō·w·p̄êr sō·wp̄·rîm soFer sofeRei sofeRim sofRim sōp̄êr sōp̄ərê sōp̄ərê- sōp̄ərîm sōwp̄êr sōwp̄rîm sup·par suppar tə·sap·pə·rū tə·sap·pêr tesapPer təsappêr tesappeRu təsappərū tis·pār- tis·pə·rū tis·pō·wr tis·pōr tispār- tispeRu tispərū tispor tispōr tispōwr ū·lə·sap·pêr ū·nə·sap·pə·rāh ū·sə·p̄ar·tem ū·sə·p̄ōr ulesapPer ūləsappêr unesappeRah ūnəsappərāh usefarTem useFor ūsəp̄artem ūsəp̄ōr vaasapPer vaasapPerah vaiyispeRem vaiyisPor vaiyissafeRu vanNesapper vattesapper vaysapPer vaysappeRah vaysapperu vaysappeRum veSafar vesafarTa veSaferah vesoFer visappeRu wa’ăsappêr wa’ăsappêrāh wa’ăsappərāh wa·’ă·sap·pê·rāh wa·’ă·sap·pə·rāh wa·’ă·sap·pêr wan·nə·sap·per- wannəsapper- wat·tə·sap·per- wattəsapper- way·sap·pə·rāh way·sap·pə·rū- way·sap·pə·rūm way·sap·pêr way·sap·per- way·yis·pə·rêm way·yis·pōr way·yis·sā·p̄ə·rū waysappêr waysapper- waysappərāh waysappərū- waysappərūm wayyispərêm wayyispōr wayyissāp̄ərū wə·sā·p̄ar wə·sā·p̄ar·tā wə·sā·p̄ə·rāh wə·sō·w·p̄êr wəsāp̄ar wəsāp̄artā wəsāp̄ərāh wəsōwp̄êr wî·sap·pə·rū wîsappərū yə·sap·pê·rū yə·sap·pə·rū yə·sap·pêr yə·sup·par yə·sup·pār yesapPer yəsappêr yesapPeru yəsappêrū yəsappərū yesupPar yəsuppar yəsuppār yis·pə·rū- yis·pō·wr yis·pōr yis·sā·p̄ə·rū yis·sā·p̄êr yisperu yispərū- yisPor yispōr yispōwr yissaFer yissafeRu yissāp̄êr yissāp̄ərū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5607
Top of Page
Top of Page