5061. nega
Strong's Exhaustive Concordance
plague, sore, stricken, stripe, stroke, wound

From naga'; a blow (figuratively, infliction); also (by implication) a spot (concretely, a leprous person or dress) -- plague, sore, stricken, stripe, stroke, wound.

see HEBREW naga'

Forms and Transliterations
בְּנֶֽגַע־ בַּנֶּ֜גַע בנגע בנגע־ הַנֶּ֔גַע הַנֶּ֖גַע הַנֶּ֗גַע הַנֶּ֙גַע֙ הַנֶּ֜גַע הַנֶּ֣גַע הַנֶּ֤גַע הַנֶּ֥גַע הַנֶּגַע֮ הַנָּ֑גַע הַנָּֽגַע׃ הנגע הנגע׃ וְ֝נֶ֗גַע וְהַנֶּ֣גַע וּבְנִגְעֵ֖י וּבִנְגָעִ֥ים ובנגעי ובנגעים והנגע ונגע כְּנֶ֕גַע כנגע לְנֶ֣גַע לָנֶ֔גַע לנגע נְגָעִ֥ים נִגְעִ֣י נִגְעֶ֑ךָ נִגְעֽוֹ׃ נִגְעוֹ֙ נֶ֖גַע נֶ֙גַע֙ נֶ֣גַע נֶ֤גַע נֶ֥גַע נֶֽגַע־ נָ֑גַע נָֽגַע׃ נגע נגע־ נגע׃ נגעו נגעו׃ נגעי נגעים נגעך ban·ne·ḡa‘ banNega banneḡa‘ bə·ne·ḡa‘- benega bəneḡa‘- han·nā·ḡa‘ han·ne·ḡa‘ hanNaga hannāḡa‘ hanNega hanneḡa‘ kə·ne·ḡa‘ keNega kəneḡa‘ lā·ne·ḡa‘ laNega lāneḡa‘ lə·ne·ḡa‘ leNega ləneḡa‘ nā·ḡa‘ Naga nāḡa‘ ne·ḡa‘ ne·ḡa‘- nə·ḡā·‘îm Nega neḡa‘ neḡa‘- nəḡā‘îm negaIm niḡ‘eḵā niḡ‘î niḡ‘ōw niḡ·‘e·ḵā niḡ·‘î niḡ·‘ōw nigEcha nigI nigO ū·ḇə·niḡ·‘ê ū·ḇin·ḡā·‘îm ūḇəniḡ‘ê ūḇinḡā‘îm uvenigEi uvingaIm vehanNega veNega wə·han·ne·ḡa‘ wə·ne·ḡa‘ wəhanneḡa‘ wəneḡa‘
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5060
Top of Page
Top of Page