5060. naga
Strong's Exhaustive Concordance
beat, be able to bring down, cast, come nigh, draw near nigh, get up, happen, join,

A primitive root; properly, to touch, i.e. Lay the hand upon (for any purpose; euphem., to lie with a woman); by implication, to reach (figuratively, to arrive, acquire); violently, to strike (punish, defeat, destroy, etc.) -- beat, (X be able to) bring (down), cast, come (nigh), draw near (nigh), get up, happen, join, near, plague, reach (up), smite, strike, touch.

Forms and Transliterations
בְּנָגְעוֹ־ בנגעו־ גַּ֖ע גע הִגִּ֑יעַ הִגִּ֑יעוּ הִגִּ֖יעַ הִגִּ֣יעַ הִגִּ֥יעַ הִגִּ֧יעַ הִגִּֽיעַ׃ הִגִּֽיעוּ׃ הִגַּ֖עַתְּ הַגִּיעֵ֖נוּ הַנֹּֽגְעִים֙ הַנֹּגֵ֔עַ הַנֹּגֵ֖עַ הַנֹּגֵ֗עַ הַנֹּגֵ֜עַ הַנֹּגֵ֡עַ הַנֹּגֵ֣עַ הַנֹּגֵ֥עַ הַנֹּגֵ֧עַ הַנֹּגַ֖עַת הַנּוֹגֵ֤עַ הַנּוֹגֵ֥עַ הגיע הגיע׃ הגיעו הגיעו׃ הגיענו הגעת הנגע הנגעים הנגעת הנוגע וְגַ֖ע וְגַ֥ע וְהִגִּ֣יעוּ וְהִגַּעְתִּ֥יהוּ וְהִגַּעְתֶּ֤ם וְהַנֹּגֵ֖עַ וְהַנֹּגֵ֙עַ֙ וְיִגַּ֣ע וְיַגִּ֑יעַ וְנָגְעָ֥ה וְנָגַ֣ע וְנֹגֵ֥עַ וַ֝יַּגִּ֗יעוּ וַיְנַגַּ֨ע וַיִּ֨גַּע־ וַיִּגַּ֖ע וַיִּגַּ֤ע וַיִּגַּ֥ע וַיִּגַּע֙ וַיִּגַּע־ וַיִּנָּֽגְע֛וּ וַיַּגַּ֖ע וַיַּגַּ֣ע וַתִּגַּ֖ע וַתִּגַּ֤ע וַתַּגַּ֖ע וּבְהַגִּ֡יעַ וּבְהַגִּ֣יעַ וּנְגֹ֣עַ ובהגיע וגע והגיעו והגעתיהו והגעתם והנגע ויגיע ויגיעו ויגע ויגע־ וינגע וינגעו ונגע ונגעה ותגע יְנֻגָּֽעוּ׃ יִגְּע֖וּ יִגְּע֥וּ יִגַּ֔ע יִגַּ֖ע יִגַּ֜ע יִגַּ֣ע יִגַּ֤ע יִגַּ֥ע יִגַּ֧ע יִגַּע֙ יִגַּע־ יַגִּ֑יעַ יַגִּ֣יעַ יַגִּֽיעַ׃ יַגִּֽיעוּ׃ יַגִּיעֶ֖נָּה יגיע יגיע׃ יגיעו׃ יגיענה יגע יגע־ יגעו ינגעו׃ כְגַ֨עַת כגעת לִנְגֹּ֥עַ לִנְגּ֣וֹעַ לָגַ֥עַת לגעת לנגוע לנגע מַגִּ֔יעַ מַגִּ֕יעַ מַגִּ֖יעַ מַגִּ֣יעַ מַגִּ֣יעַ ׀ מַגִּ֤יעַ מַגִּיעֵ֥י מַגַּ֙עַת֙ מגיע מגיעי מגעת נְגַֽעֲנ֔וּךָ נִגְּע֖וֹ נָ֣גְעָה נָ֭גוּעַ נָג֛וּעַ נָגְעֵ֑ךְ נָגְעָ֥ה נָגַ֖ע נָגַ֛ע נָגַ֤ע נָגַ֥ע נָגַע֙ נָגָ֑עוּ נָגָ֖עוּ נָגָֽעוּ׃ נֹגְעֹ֖ת נֹגֵ֖עַ נֹגֵ֣עַ נֹגַ֖עַת נֹגַ֥עַת נגוע נגע נגעה נגעו נגעו׃ נגעך נגענוך נגעת נוֹגֵ֖עַ נוגע שֶׁמַּגִּ֥יעַ שמגיע תִּגְּע֖וּ תִּגְּע֥וּ תִּגְּעוּ֙ תִּגַּ֥ע תִּגַּע֮ תִּגַּע־ תִּגָּ֑עוּ תִּגָּ֔עוּ תִגְּע֖וּ תִגַּ֣ע תִגַּ֨ע תִגָּ֑עוּ תִגָּ֗ע תִגָּֽעוּ׃ תַגִּ֣יע תגיע תגע תגע־ תגעו תגעו׃ bə·nā·ḡə·‘ōw- bənāḡə‘ōw- benageov cheGaat ga ga‘ hag·gî·‘ê·nū haggî‘ênū haggiEnu han·nō·ḡa·‘aṯ han·nō·ḡə·‘îm han·nō·ḡê·a‘ han·nō·w·ḡê·a‘ hannōḡa‘aṯ hannoGaat hannōḡə‘îm hannoGea hannōḡêa‘ hannogeIm hannōwḡêa‘ hig·ga·‘at hig·gî·‘ū hig·gî·a‘ higga‘at higGaat higgî‘ū higGia higgîa‘ higGiu ḵə·ḡa·‘aṯ ḵəḡa‘aṯ lā·ḡa·‘aṯ lāḡa‘aṯ laGaat lin·gō·a‘ lin·gō·w·a‘ linGoa lingōa‘ lingōwa‘ mag·ga·‘aṯ mag·gî·‘ê mag·gî·a‘ magga‘aṯ magGaat maggî‘ê magGia maggîa‘ maggiEi nā·ḡa‘ nā·ḡā·‘ū nā·ḡə·‘āh nā·ḡə·‘êḵ nā·ḡū·a‘ naGa nāḡa‘ nāḡā‘ū naGau nāḡə‘āh nāḡə‘êḵ nageAh nageEch Nagua nāḡūa‘ nə·ḡa·‘ă·nū·ḵā nəḡa‘ănūḵā negaaNucha nig·gə·‘ōw niggə‘ōw niggeO nō·ḡa·‘aṯ nō·ḡə·‘ōṯ nō·ḡê·a‘ nō·w·ḡê·a‘ nōḡa‘aṯ noGaat nōḡə‘ōṯ noGea nōḡêa‘ nogeOt nōwḡêa‘ šem·mag·gî·a‘ šemmaggîa‘ shemmagGia ṯag·gî‘ tagGi ṯaggî‘ tig·ga‘ ṯig·ga‘ ṯig·gā‘ tig·ga‘- tig·gā·‘ū ṯig·gā·‘ū tig·gə·‘ū ṯig·gə·‘ū tigGa tigga‘ ṯigga‘ ṯiggā‘ tigga‘- tiggā‘ū ṯiggā‘ū tigGau tiggə‘ū ṯiggə‘ū tiggeU ū·ḇə·hag·gî·a‘ ū·nə·ḡō·a‘ ūḇəhaggîa‘ uneGoa ūnəḡōa‘ uvehagGia vaiyagGa vaiyagGiu vaiyigGa vaiyinnageU vattagGa vattigGa vaynagGa veGa vehannoGea vehiggaTem vehiggaTihu vehigGiu venaGa venageAh venoGea veyagGia veyigGa wat·tag·ga‘ wat·tig·ga‘ wattagga‘ wattigga‘ way·nag·ga‘ way·yag·ga‘ way·yag·gî·‘ū way·yig·ga‘ way·yig·ga‘- way·yin·nā·ḡə·‘ū waynagga‘ wayyagga‘ wayyaggî‘ū wayyigga‘ wayyigga‘- wayyinnāḡə‘ū wə·ḡa‘ wə·han·nō·ḡê·a‘ wə·hig·ga‘·tem wə·hig·ga‘·tî·hū wə·hig·gî·‘ū wə·nā·ḡa‘ wə·nā·ḡə·‘āh wə·nō·ḡê·a‘ wə·yag·gî·a‘ wə·yig·ga‘ wəḡa‘ wəhannōḡêa‘ wəhigga‘tem wəhigga‘tîhū wəhiggî‘ū wənāḡa‘ wənāḡə‘āh wənōḡêa‘ wəyaggîa‘ wəyigga‘ yag·gî·‘en·nāh yag·gî·‘ū yag·gî·a‘ yaggî‘ennāh yaggî‘ū yagGia yaggîa‘ yaggiEnnah yagGiu yə·nug·gā·‘ū yənuggā‘ū yenugGau yig·ga‘ yig·ga‘- yig·gə·‘ū yigGa yigga‘ yigga‘- yiggə‘ū yiggeU
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5059
Top of Page
Top of Page