Neemia 10
Romanian: Cornilescu
1Iată pe cei ce şi-au pus pecetea: Dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia Zedechia, 2Seraia, Azaria, Ieremia, 3Paşhur, Amaria, Malchia, 4Hatuş, Şebania, Maluc, 5Harim, Meremot, Obadia, 6Daniel, Ghineton, Baruc, 7Meşulam, Abia, Miiamin, 8Maazia, Bilgai, Şemaia, preoţi. 9Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel, 10şi fraţii lor, Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11Mica, Rehob, Haşabia, 12Zacur, Şerebia, Şebania, 13Hodia, Bani, Beninu. 14Căpeteniile poporului: Pareoş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15Buni, Azgad, Bebai, 16Adonia, Bigvai, Adin, 17Ater, Ezechia, Azur, 18Hodia, Haşum, Beţai, 19Harif, Anatot, Nebai, 20Magpiaş, Meşulam Hezir, 21Meşezabeel, Ţadoc, Iadua, 22Pelatia, Hanan, Anaia, 23Hosea, Hanania, Haşub, 24Haloheş, Pilha, Şobec, 25Rehum, Haşabna, Maaseia, 26Ahia, Hanan, Anan, 27Maluc, Harim, Baana.

28Cealaltă parte a poporului, preoţii, Leviţii, uşierii, cîntăreţii, slujitorii Templului, şi toţi ceice se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere, 29s'au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurămînt şi au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpînului nostru, orînduirile şi legile Lui. 30Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri; 31să nu cumpărăm nimic, în ziua Sabatului, şi în zilele de sărbătoare, dela popoarele ţării cari ar aduce de vînzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pămîntul în anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii.

32Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr'un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 33pentru pînile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mîncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel, şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.

34Am tras la sorţi, preoţi, Leviţi şi popor, pentru lemnele cari trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremi hotărîte, ca să fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 35Am hotărît să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintîi roade ale pămîntului nostru şi cele dintîi roade din toate roadele tuturor pomilor; 36să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor cari fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întîii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întîii născuţi ai vacilor şi oilor noastre; 37să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintîi roade din plămădeală şi darurile noastre de mîncare din roadele tuturor pomilor din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pămîntul nostru Leviţilor, cari trebuie s'o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pămînturile pe cari le lucrăm. 38Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu Leviţii cînd vor ridica zeciuiala; şi Leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei. 39Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grîu, de must şi de untdelemn; acolo sînt uneltele sfîntului locaş, şi acolo stau preoţii cari fac slujba, uşierii şi cîntăreţii. Astfel ne-am hotărît să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page