תהילים 86

<< תהילים 86 >>
Psalm 86 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 תפלה לדוד הטה־יהוה אזנך ענני כי־עני ואביון אני׃

2 שמרה נפשי כי־חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך׃

3 חנני אדני כי אליך אקרא כל־היום׃

4 מח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא׃

5 כי־אתה אדני טוב וסלח ורב־חסד לכל־קראיך׃

6 האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי׃

7 ביום צרתי אקראך כי תענני׃

8 אין־כמוך באלהים ׀ אדני ואין כמעשיך׃

9 כל־גוים ׀ אשר עשית יבואו ׀ וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך׃

10 כי־גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך׃

11 הורני יהוה ׀ דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך׃

12 אודך ׀ אדני אלהי בכל־לבבי ואכבדה שמך לעולם׃

13 כי־חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃

14 אלהים ׀ זדים קמו־עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם׃

15 ואתה אדני אל־רחום וחנון ארך אפים ורב־חסד ואמת׃

16 פנה אלי וחנני תנה־עזך לעבדך והושיעה לבן־אמתך׃

17 עשה־עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי־אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃


<< Psalm 86 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible