תהילים 69

<< תהילים 69 >>
Psalm 69 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 למנצח על־שושנים לדוד׃ הושיעני אלהים כי באו מים עד־נפש׃

2 טבעתי ׀ ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי־מים ושבלת שטפתני׃

3 יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃

4 רבו ׀ משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא־גזלתי אז אשיב׃

5 א‍להים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא־נכחדו׃

6 אל־יבשו בי ׀ קויך אדני יהוה צבאות אל־יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃

7 כי־עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃

8 מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃

9 כי־קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃

10 ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃

11 ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃

12 ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃

13 ואני תפלתי־לך ׀ יהוה עת רצון אלהים ברב־חסדך ענני באמת ישעך׃

14 הצילני מטיט ואל־אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי־מים׃

15 אל־תשטפני ׀ שבלת מים ואל־תבלעני מצולה ואל־תאטר־עלי באר פיה׃

16 ענני יהוה כי־טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃

17 ואל־תסתר פניך מעבדך כי־צר־לי מהר ענני׃

18 קרבה אל־נפשי גאלה למען איבי פדני׃

19 אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל־צוררי׃

20 חרפה ׀ שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃

21 ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃

22 יהי־שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש׃

23 תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד׃

24 שפך־עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם׃

25 תהי־טירתם נשמה באהליהם אל־יהי ישב׃

26 כי־אתה אשר־הכית רדפו ואל־מכאוב חלליך יספרו׃

27 תנה־עון על־עונם ואל־יבאו בצדקתך׃

28 ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל־יכתבו׃

29 ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני׃

30 אהללה שם־אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

31 ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃

32 ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃

33 כי־שמע אל־אביונים יהוה ואת־אסיריו לא בזה׃

34 יהללוהו שמים וארץ ימים וכל־רמש בם׃

35 כי אלהים ׀ יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו ם וירשוה׃

36 וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי מו ישכנו־בה׃


<< Psalm 69 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible