תהילים 148

<< תהילים 148 >>
Psalm 148 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הללו יה ׀ הללו את־יהוה מן־השמים הללוהו במרומים׃

2 הללוהו כל־מלאכיו הללוהו כל־ [צבאו כ] (צבאיו׃ ק)

3 הללוהו שמש וירח הללוהו כל־כוכבי אור׃

4 הללוהו שמי השמים והמים אשר ׀ מעל השמים׃

5 יהללו את־שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃

6 ויעמידם לעד לעולם חק־נתן ולא יעבור׃

7 הללו את־יהוה מן־הארץ תנינים וכל־תהמות׃

8 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃

9 ההרים וכל־גבעות עץ פרי וכל־ארזים׃

10 החיה וכל־בהמה רמש וצפור כנף׃

11 מלכי־ארץ וכל־לאמים רים וכל־שפטי ארץ׃

12 בחורים וגם־בתולות זקנים עם־נערים׃

13 יהללו ׀ את־שם יהוה כי־נשגב שמו לבדו הודו על־ארץ ושמים׃

14 וירם קרן ׀ לעמו תהלה לכל־חסידיו לבני ישראל עם־קרבו הללו־יה׃


<< Psalm 148 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible