תהילים 119

<< תהילים 119 >>
Psalm 119 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אשרי תמימי־דרך ההלכים בתורת יהוה׃

2 אשרי נצרי עדתיו בכל־לב ידרשוהו׃

3 אף לא־פעלו עולה בדרכיו הלכו׃

4 אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃

5 אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃

6 אז לא־אבוש בהביטי אל־כל־מצותיך׃

7 אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃

8 את־חקיך אשמר אל־תעזבני עד־מאד׃

9 במה יזכה־נער את־ארחו לשמר כדברך׃

10 בכל־לבי דרשתיך אל־תשגני ממצותיך׃

11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא־לך׃

12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃

13 בשפתי ספרתי כל משפטי־פיך׃

14 בדרך עדותיך ששתי כעל כל־הון׃

15 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃

16 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

17 גמל על־עבדך אחיה ואשמרה דברך׃

18 גל־עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃

19 גר אנכי בארץ אל־תסתר ממני מצותיך׃

20 גרסה נפשי לתאבה אל־משפטיך בכל־עת׃

21 גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃

22 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃

23 גם ישבו רים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך׃

24 גם־עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃

25 דבקה לעפר נפשי חיני כדברך׃

26 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃

27 דרך־פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך׃

28 דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך׃

29 דרךש־קר הסר ממני ותורתך חנני׃

30 דרך־אמונה בחרתי משפטיך שויתי׃

31 דבקתי בעדותיך יהוה אל־תבישני׃

32 דרך־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃

33 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃

34 הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל־לב׃

35 הדריכני בנתיב מצותיך כי־בו חפצתי׃

36 הט־לבי אל־עדותיך ואל אל־בצע׃

37 העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃

38 הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך׃

39 העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים׃

40 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃

41 ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך׃

42 ואענה חרפי דבר כי־בטחתי בדברך׃

43 ואל־תצל מפי דבר־אמת עד־מאד כי למשפטך יחלתי׃

44 ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃

45 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃

46 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש׃

47 ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃

48 ואשא־כפי אל־מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃

49 זכר־דבר לעבדך על אשר יחלתני׃

50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃

51 זדים הליצני עד־מאד מתורתך לא נטיתי׃

52 זכרתי משפטיך מעולם ׀ יהוה ואתנחם׃

53 זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך׃

54 זמרות היו־לי חקיך בבית מגורי׃

55 זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃

56 זאת היתה־לי כי פקדיך נצרתי׃

57 חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃

58 חליתי פניך בכל־לב חנני כאמרתך׃

59 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל־עדתיך׃

60 חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך׃

61 חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי׃

62 חצות־לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך׃

63 חבר אני לכל־אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃

64 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃

65 טוב עשית עם־עבדך יהוה כדברך׃

66 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃

67 טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי׃

68 טוב־אתה ומטיב למדני חקיך׃

69 טפלו עלי שקר זדים אני בכל־לב ׀ אצר פקודיך׃

70 טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃

71 טוב־לי כי־עניתי למען אלמד חקיך׃

72 טוב־לי תורת־פיך מאלפי זהב וכסף׃

73 ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃

74 יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃

75 ידעתי יהוה כי־צדק משפטיך ואמונה עניתני׃

76 יהי־נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃

77 יבאוני רחמיך ואחיה כי־תורתך שעשעי׃

78 יבשו זדים כי־שקר עותוני אני אשיח בפקודיך׃

79 ישובו לי יראיך [וידעו כ] (וידעי ק) עדתיך׃

80 יהי־לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃

81 כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃

82 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃

83 כי־הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃

84 כמה ימי־עבדך מתי תעשה ברדפי משפט׃

85 כרו־לי זדים שיחות אשר לא כתורתך׃

86 כל־מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני׃

87 כמעט כלוני בארץ ואני לא־עזבתי פקודיך ׃

88 כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך׃

89 לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃

90 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃

91 למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃

92 לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי׃

93 לעולם לא־אשכח פקודיך כי בם חייתני׃

94 לך־אני הושיעני כי פקודיך דרשתי׃

95 לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן׃

96 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃

97 מה־אהבתי תורתך כל־היום היא שיחתי׃

98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא־לי׃

99 מכל־מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃

100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃

101 מכל־ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃

102 ממשפטיך לא־סרתי כי־אתה הורתני׃

103 מה־נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃

104 מפקודיך אתבונן על־כן שנאתי ׀ כל־ארח שקר׃

105 נר־לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

106 נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך׃

107 נעניתי עד־מאד יהוה חיני כדברך׃

108 נדבות פי רצה־נא יהוה ומשפטיך למדני׃

109 נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃

110 נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃

111 נחלתי עדותיך לעולם כי־ששון לבי המה׃

112 נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב׃

113 סעפים שנאתי ותורתך אהבתי׃

114 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃

115 סורו־ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃

116 סמכני כאמרתך ואחיה ואל־תבישני משברי׃

117 סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃

118 סלית כל־שוגים מחקיך כיש־קר תרמיתם׃

119 סגים השבת כל־רשעי־ארץ לכן אהבתי עדתיך׃

120 סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃

121 עשיתי משפט וצדק בל־תניחני לעשקי׃

122 ערב עבדך לטוב אל־יעשקני זדים׃

123 עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃

124 עשה עם־עבדך כחסדך וחקיך למדני׃

125 עבדך־אני הבינני ואדעה עדתיך׃

126 עת לעשות ליהוה הפרו תורתך׃

127 על־כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃

128 על־כן ׀ כל־פקודי כל ישרתי כל־ארח שקר שנאתי׃

129 פלאות עדותיך על־כן נצרתם נפשי׃

130 פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

131 פי־פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי׃

132 פנה־אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך׃

133 פעמי הכן באמרתך ואל־תשלט־בי כל־און׃

134 פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך׃

135 פניך האר בעבדך ולמדני את־חקיך׃

136 פלגי־מים ירדו עיני על לא־שמרו תורתך׃

137 צדיק אתה יהוה וישר משפטיך׃

138 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃

139 צמתתני קנאתי כי־שכחו דבריך צרי׃

140 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃

141 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי׃

142 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃

143 צר־ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי׃

144 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃

145 קראתי בכל־לב ענני יהוה חקיך אצרה׃

146 קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃

147 קדמתי בנשף ואשועה [לדבריך כ] (לדברך ק) יחלתי׃

148 קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃

149 קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני׃

150 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃

151 קרוב אתה יהוה וכל־מצותיך אמת׃

152 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃

153 ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שכחתי׃

154 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃

155 רחוק מרשעים ישועה כי־חקיך לא דרשו׃

156 רחמיך רבים ׀ יהוה כמשפטיך חיני׃

157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃

158 ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃

159 ראה כי־פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃

160 ראש־דברך אמת ולעולם כל־משפט צדקך׃

161 רים רדפוני חנם [ומדבריך כ] (ומדברך ק) פחד לבי׃

162 שש אנכי על־אמרתך כמוצא שלל רב׃

163 שקר נאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃

164 שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך׃

165 שלום רב לאהבי תורתך ואין־למו מכשול׃

166 שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי׃

167 שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד׃

168 שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל־דרכי נגדך׃

169 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃

170 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃

171 תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃

172 תען לשוני אמרתך כי כל־מצותיך צדק׃

173 תהי־ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃

174 תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי׃

175 תחי־נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני׃

176 תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃


<< Psalm 119 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible