תהילים 115

<< תהילים 115 >>
Psalm 115 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לא לנו יהוה לא לנו כי־לשמך תן כבוד על־חסדך על־אמתך׃

2 למה יאמרו הגוים איה־נא אלהיהם׃

3 ואלהינו בשמים כל אשר־חפץ עשה׃

4 ע‍צביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

5 פה־להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

6 אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון׃

7 ידיהם ׀ ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא־יהגו בגרונם׃

8 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר־בטח בהם׃

9 ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

10 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

11 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃

12 יהוה זכרנו יברך יברך את־בית ישראל יברך את־בית אהרן׃

13 יברך יראי יהוה הקטנים עם־הגדלים׃

14 יסף יהוה עליכם עליכם ועל־בניכם׃

15 ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃

16 השמים מים ליהוה והארץ נתן לבני־אדם׃

17 לא המתים יהללו־יה ולא כל־ירדי דומה׃

18 ואנחנו ׀ נברך יה מעתה ועד־עולם הללו־יה׃


<< Psalm 115 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible