במדבר 33

<< במדבר 33 >>
Numbers 33 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אלה מסעי בני־ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד־משה ואהרן׃ 2 ויכתב משה את־מוצאיהם למסעיהם על־פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ 3 ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני־ישראל ביד רמה לעיני כל־מצרים׃ 4 ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל־בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃

5 ויסעו בני־ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ 6 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃ 7 ויסעו מאתם וישב על־פי החירת אשר על־פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ 8 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך־הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ 9 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו־שם׃ 10 ויסעו מאילם ויחנו על־ים־סוף׃ 11 ויסעו מים־סוף ויחנו במדבר־סין׃ 12 ויסעו ממדבר־סין ויחנו בדפקה׃ 13 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃ 14 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא־היה שם מים לעם לשתות׃ 15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ 16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃

17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ 18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ 19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ 20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ 21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ 22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ 23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר־שפר׃ 24 ויסעו מהר־שפר ויחנו בחרדה׃ 25 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ 26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ 27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ 28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ 29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃ 30 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃ 31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ 32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ 33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ 34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ 35 ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃ 36 ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר־צן הוא קדש׃ 37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃

38 ויעל אהרן הכהן אל־הר ההר על־פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני־ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃ 39 ואהרן בן־שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃ ס

40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא־ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃

41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ 42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ 43 ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ 44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ 45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ 46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ 47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ 48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 49 ויחנו על־הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃ ס

50 וידבר יהוה אל־משה בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 51 דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את־הירדן אל־ארץ כנען׃ 52 והורשתם את־כל־ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל־משכיתם ואת כל־צלמי מסכתם תאבדו ואת כל־במתם תשמידו׃ 53 והורשתם את־הארץ וישבתם־בה כי לכם נתתי את־הארץ לרשת אתה׃ 54 והתנחלתם את־הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את־נחלתו ולמעט תמעיט את־נחלתו אל אשר־יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ 55 ואם־לא תורישו את־ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על־הארץ אשר אתם ישבים בה׃ 56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃ פ


<< Numbers 33 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible