במדבר 12

<< במדבר 12 >>
Numbers 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ותדבר מרים ואהרן במשה על־אדות האשה הכשית אשר לקח כי־אשה כשית לקח׃ 2 ויאמרו הרק אך־במשה דבר יהוה הלא גם־בנו דבר וישמע יהוה׃ 3 והאיש משה [ענו כ] (עניו ק) מאד מכל האדם אשר על־פני האדמה׃ ס 4 ויאמר יהוה פתאם אל־משה ואל־אהרן ואל־מרים צאו שלשתכם אל־אהל מועד ויצאו שלשתם׃ 5 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם׃

6 ויאמר שמעו־נא דברי אם־יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר־בו׃

7 לא־כן עבדי משה בכל־ביתי נאמן הוא׃

8 פה אל־פה אדבר־בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׃

9 ויחר אף יהוה בם וילך׃ 10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל־מרים והנה מצרעת׃ 11 ויאמר אהרן אל־משה בי אדני אל־נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו׃ 12 אל־נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו׃ 13 ויצעק משה אל־יהוה לאמר אל נא רפא נא לה׃ פ 14 ויאמר יהוה אל־משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃ 15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד־האסף מרים׃

16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן׃ פ


<< Numbers 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible