נחום 3

<< נחום 3 >>
Nahum 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃

2 קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃

3 פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה [יכשלו כ] (וכשלו ק) בגויתם׃

4 מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

5 הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על־פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃

6 והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃

7 והיה כל־ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃

8 התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר־חיל ים מים חומתה׃

9 כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

10 גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים׃

11 גם־את תשכרי תהי נעלמה גם־את תבקשי מעוז מאויב׃

12 כל־מבצריך תאנים עם־בכורים אם־ינועו ונפלו על־פי אוכל׃

13 הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃

14 מי מצור שאבי־לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃

15 ם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃

16 הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃

17 מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא־נודע מקומו אים׃

18 נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ׃

19 אין־כהה לשברך נחלה מכתך כל ׀ שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על־מי לא־עברה רעתך תמיד׃


<< Nahum 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible