איוב 33

<< איוב 33 >>
Job 33 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואולם שמע־נא איוב מלי וכל־דברי האזינה׃

2 הנה־נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

3 ישר־לבי אמרי ודעת פתי ברור מללו׃

4 רוח־אל עשתני ונשמת שדי תחיני׃

5 אם־תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה׃

6 הן־אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם־אני׃

7 הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא־יכבד׃

8 אך אמרת באזני וקול מלין אשמע׃

9 זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי׃

10 הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו׃

11 ישם בסד רגלי ישמר כל־ארחתי׃

12 הן־זאת לא־צדקת אענך כי־ירבה אלוה מאנוש׃

13 מדוע אליו ריבות כי כל־דבריו לא־יענה׃

14 כי־באחת ידבר־אל ובשתים לא ישורנה׃

15 בחלום ׀ חזיון לילה בנפל תרדמה על־אנשים בתנומות עלי משכב׃

16 אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם׃

17 להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה׃

18 יחשך נפשו מני־שחת וחיתו מעבר בשלח׃

19 והוכח במכאוב על־משכבו [וריב כ] (ורוב ק) עצמיו אתן׃

20 וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃

21 יכל בשרו מראי [ושפי כ] (ושפו ק) עצמותיו לא ראו׃

22 ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃

23 אם־יש עליו ׀ מלאך מליץ אחד מני־אלף להגיד לאדם ישרו׃

24 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃

25 רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃

26 יעתר אל־אלוה ׀ וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃

27 ישר ׀ על־אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא־שוה לי׃

28 פדה [נפשי כ] (נפשו ק) מעבר בשחת [וחיתי כ] (וחיתו ק) באור תראה׃

29 הן־כל־אלה יפעל־אל פעמים שלוש עם־גבר׃

30 להשיב נפשו מני־שחת לאור באור החיים׃

31 הקשב איוב שמע־לי החרש ואנכי אדבר׃

32 אם־יש־מלין השיבני דבר כי־חפצתי צדקך׃

33 אם־אין אתה שמע־לי החרש ואאלפך חכמה׃ ס


<< Job 33 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible