איוב 27

<< איוב 27 >>
Job 27 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2 חי־אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃

3 כי־כל־עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃

4 אם־תדברנה שפתי עולה ולשוני אם־יהגה רמיה׃

5 חלילה לי אם־אצדיק אתכם עד־אגוע לא־אסיר תמתי ממני׃

6 בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא־יחרף לבבי מימי׃

7 יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול׃

8 כי מה־תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃

9 הצעקתו ישמע ׀ אל כי־תבוא עליו צרה׃

10 אם־על־שדי יתענג יקרא אלוה בכל־עת׃

11 אורה אתכם ביד־אל אשר עםש־די לא אכחד׃

12 הן־אתם כלכם חזיתם ולמה־זה הבל תהבלו׃

13 זה ׀ חלק־אדם רשע ׀ עם־אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃

14 אם־ירבו בניו למו־חרב וצאצאיו לא ישבעו־לחם׃

15 [שרידו כ] (רידיו ק) במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃

16 אם־יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃

17 יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃

18 בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃

19 עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃

20 תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃

21 ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃

22 וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃

23 ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃


<< Job 27 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible