איוב 25

<< איוב 25 >>
Job 25 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען בלדד השחי ויאמר׃

2 המשל ופחד עמו עשה לום במרומיו׃

3 היש מספר לגדודיו ועל־מי לא־יקום אורהו׃

4 ומה־יצדק אנוש עם־אל ומה־יזכה ילוד אשה׃

5 הן עד־ירח ולא יאהיל וכוכבים לא־זכו בעיניו׃

6 אף כי־אנוש רמה ובן־אדם תולעה׃ פ


<< Job 25 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible