ישעה 43

<< ישעה 43 >>
Isaiah 43 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ועתה כה־אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל־תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי־אתה׃

2 כי־תעבר במים אתך־אני ובנהרות לא ישטפוך כי־תלך במו־אש לא תכוה ולהבה לא תבער־בך׃

3 כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃

4 מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

5 אל־תירא כי אתך־אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך׃

6 אמר לצפון תני ולתימן אל־תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃

7 כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף־עשיתיו׃

8 הוציא עם־עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו׃

9 כל־הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת׃

10 אתם עדי נאם־יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי־אני הוא לפני לא־נוצר אל ואחרי לא יהיה׃ ס

11 אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע׃

12 אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם־יהוה ואני־אל׃

13 גם־מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה׃ ס

14 כה־אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם׃

15 אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם׃ ס

16 כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה׃

17 המוציא רכב־וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל־יקומו דעכו כפשתה כבו׃

18 אל־תזכרו ראשנות וקדמניות אל־תתבננו׃

19 הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות׃

20 תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי־נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי׃

21 עם־זו יצרתי לי תהלתי יספרו׃ ס

22 ולא־אתי קראת יעקב כי־יגעת בי ישראל׃

23 לא־הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה׃

24 לא־קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך׃ ס

25 אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃

26 הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק׃

27 אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי׃

28 ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים׃ ס


<< Isaiah 43 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible