ישעה 42

<< ישעה 42 >>
Isaiah 42 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הן עבדי אתמך־בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃

2 לא יצעק ולא ישא ולא־ישמיע בחוץ קולו׃

3 קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃

4 לא יכהה ולא ירוץ עד־ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו׃ פ

5 כה־אמר האל ׀ יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃

6 אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים׃

7 לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃

8 אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא־אתן ותהלתי לפסילים׃

9 הראשנות הנה־באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם׃ פ

10 שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם׃

11 ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו׃

12 ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו׃

13 יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף־יצריח על־איביו יתגבר׃ ס

14 החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד׃

15 אחריב הרים וגבעות וכל־עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש׃

16 והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא־ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃

17 נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃ ס

18 החרשים שמעו והעורים הביטו לראות׃

19 מי עור כי אם־עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה׃

20 [ראית כ] (ראות ק) רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע׃

21 יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר׃

22 והוא עם־בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין־אמר השב׃

23 מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור׃

24 מי־נתן [למשוסה כ] (למשסה ק) יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא־אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו׃

25 וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער־בו ולא־ישים על־לב׃ פ


<< Isaiah 42 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible