ישעה 32

<< ישעה 32 >>
Isaiah 32 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הן לצדק ימלך־מלך ולשרים למשפט ישרו׃

2 והיה־איש כמחבא־רוח וסתר זרם כפלגי־מים בציון כצל סלע־כבד בארץ עיפה׃

3 ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה׃

4 ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות׃

5 לא־יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע׃

6 כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה־און לעשות חנף ולדבר אל־יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר׃

7 וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל [ענוים כ] (עניים ק) באמרי־שקר ובדבר אביון משפט׃

8 ונדיב נדיבות יעץ והוא על־נדיבות יקום׃ פ

9 נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃

10 ימים על־שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃

11 חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על־חלצים׃

12 על־שדים ספדים על־שדי־חמד על־גפן פריה׃

13 על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על־כל־בתי משוש קריה עליזה׃

14 כי־ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד־עולם משוש פראים מרעה עדרים׃

15 עד־יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל [וכרמל כ] (והכרמל ק) ליער יחשב׃

16 ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב׃

17 והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד־עולם׃

18 וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃

19 וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃

20 אשריכם זרעי על־כל־מים משלחי רגל־השור והחמור׃ ס


<< Isaiah 32 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible