ישעה 23

<< ישעה 23 >>
Isaiah 23 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משא צר הילילו ׀ אניות תרשיש כי־שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה־למו׃

2 דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך׃

3 ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים׃

4 בושי צידון כי־אמר ים מעוז הים לאמר לא־חלתי ולא־ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות׃

5 כאשר־שמע למצרים יחילו כשמע צר׃

6 עברו תרשישה הילילו ישבי אי׃

7 הזאת לכם עליזה מימי־קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃

8 מי יעץ זאת על־צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי־ארץ׃

9 יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל־צבי להקל כל־נכבדי־ארץ׃

10 עברי ארצך כיאר בת־תרשיש אין מזח עוד׃

11 ידו נטה על־הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל־כנען לשמד מעזניה׃

12 ויאמר לא־תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת־צידון [כתיים כ] (כתים ק) קומי עברי גם־שם לא־ינוח לך׃

13 הן ׀ ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו [בחיניו כ] (בחוניו ק) עררו ארמנותיה שמה למפלה׃

14 הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן׃ ס

15 והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה׃

16 קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי־שיר למען תזכרי׃

17 והיה מקץ ׀ שבעים שנה יפקד יהוה את־צר ושבה לאתננה וזנתה את־כל־ממלכות הארץ על־פני האדמה׃ 18 והיה סחרה ואתננה קדש ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכסה עתיק׃ פ


<< Isaiah 23 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible