הושע 4

<< הושע 4 >>
Hosea 4 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שמעו דבר־יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם־יושבי הארץ כי אין־אמת ואין־חסד ואין־דעת אלהים בארץ׃

2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃

3 על־כן ׀ תאבל הארץ ואמלל כל־יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם־דגי הים יאספו׃

4 אך איש אל־ירב ואל־יוכח איש ועמך כמריבי כהן׃

5 וכשלת היום וכשל גם־נביא עמך לילה ודמיתי אמך׃

6 נדמו עמי מבלי הדעת כי־אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם־אני׃

7 כרבם כן חטאו־לי כבודם בקלון אמיר׃

8 חטאת עמי יאכלו ואל־עונם ישאו נפשו׃

9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו׃

10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי־את־יהוה עזבו לשמר׃

11 זנות ויין ותירוש יקח־לב׃

12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם׃

13 על־ראשי ההרים יזבחו ועל־הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על־כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה׃

14 לא־אפקוד על־בנותיכם כי תזנינה ועל־כלותיכם כי תנאפנה כי־הם עם־הזנות יפרדו ועם־הקדשות יזבחו ועם לא־יבין ילבט׃

15 אם־זנה אתה ישראל אל־יאשם יהודה ואל־תבאו הגלגל ואל־תעלו בית און ואל־תשבעו חי־יהוה׃

16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב׃

17 חבור עצבים אפרים הנח־לו׃

18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה׃

19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם׃ ס


<< Hosea 4 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible