חבקוק 2

<< חבקוק 2 >>
Habakkuk 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 על־משמרתי אעמדה ואתיצבה על־מצור ואצפה לראות מה־ידבר־בי ומה אשיב על־תוכחתי׃

2 ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על־הלחות למען ירוץ קורא בו׃

3 כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם־יתמהמה חכה־לו כי־בא יבא לא יאחר׃

4 הנה עפלה לא־ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה׃

5 ואף כי־היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל־הגוים ויקבץ אליו כל־העמים׃

6 הלוא־אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא־לו עד־מתי ומכביד עליו עבטיט׃

7 הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו׃

8 כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל־יתר עמים מדמי אדם וחמס־ארץ קריה וכל־ישבי בה׃ פ

9 הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף־רע׃

10 יעצת בשת לביתך קצות־עמים רבים וחוטא נפשך׃

11 כי־אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃ פ

12 הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה׃

13 הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי־אש ולאמים בדי־ריק יעפו׃

14 כי תמלא הארץ לדעת את־כבוד יהוה כמים יכסו על־ים׃ ס

15 הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על־מעוריהם׃

16 שבעת קלון מכבוד שתה גם־אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על־כבודך׃

17 כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס־ארץ קריה וכל־ישבי בה׃ ס

18 מה־הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים׃ ס

19 הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה־הוא תפוש זהב וכסף וכל־רוח אין בקרבו׃

20 ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל־הארץ׃ פ


<< Habakkuk 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible