עזרא 4

<< עזרא 4 >>
Ezra 4 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וישמעו צרי יהודה ובנימן כי־בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל׃ 2 ויגשו אל־זרבבל ואל־ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם [ולא כ] (ולו ׀ ק) אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה׃ 3 ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא־לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך־פרס׃

4 ויהי עם־הארץ מרפים ידי עם־יהודה [ומבלהים כ] (ומבהלים ק) אותם לבנות׃ 5 וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל־ימי כורש מלך פרס ועד־מלכות דריוש מלך־פרס׃

6 ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על־ישבי יהודה וירושלם׃ ס

7 ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר [כנותו כ] (כנותיו ק) על־ [ארתחששתא כ] (ארתחששת ק) מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית׃ פ

8 רחום בעל־טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על־ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא׃ 9 אדין רחום בעל־טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא [ארכוי כ] (ארכויא ק) בבליא שושנכיא [דהוא כ] (דהיא ק) עלמיא׃ 10 ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר־נהרה וכענת׃ 11 דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על־ארתחששתא מלכא [עבדיך כ] (עבדך ק) אנש עבר־נהרה וכענת׃ פ 12 ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן־לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין [ושורי כ] (ושוריא ק) [אשכללו כ] (שכללו ק) ואשיא יחיטו׃ 13 כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה־בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק׃ 14 כען כל־קבל די־מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא א‍ריך־לנא למחזא על־דנה שלחנא והודענא למלכא׃ 15 די יבקר בספר־דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן־יומת עלמא על־דנה קריתא דך החרבת׃ 16 מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך׃ פ

17 פתגמא שלח מלכא על־רחום בעל־טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר־נהרה שלם וכעת׃ ס 18 נשתונא די שלחתון עלינא מפרש קרי קדמי׃ 19 ומני שים טעם ובקרו והשכחו די קריתא דך מן־יומת עלמא על־מלכין מתנשאה ומרד ואשתדור מתעבד־בה׃ 20 ומלכין תקיפין הוו על־ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון׃ 21 כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד־מני טעמא יתשם׃ 22 וזהירין הוו שלו למעבד על־דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין׃ ס

23 אדין מן־די פרשגן נשתונא די [ארתחששתא כ] (ארתחששת ק) מלכא קרי קדם־רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על־יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל׃ ס

24 באדין בטלת עבידת בית־אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך־פרס׃ פ


<< Ezra 4 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible