שמות 35

<< שמות 35 >>
Exodus 35 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויקהל משה את־כל־עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר־צוה יהוה לעשת אתם׃

2 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל־העשה בו מלאכה יומת׃ 3 לא־תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת׃ פ

4 ויאמר משה אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר זה הדבר אשר־צוה יהוה לאמר׃ 5 קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת׃ 6 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ 7 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ׃ 8 ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 9 ואבני־שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן׃

10 וכל־חכם־לב בכם יבאו ויעשו את כל־אשר צוה יהוה׃ 11 את־המשכן את־אהלו ואת־מכסהו את־קרסיו ואת־קרשיו את־בריחו את־עמדיו ואת־אדניו׃ 12 את־הארן ואת־בדיו את־הכפרת ואת פרכת המסך׃ 13 את־השלחן ואת־בדיו ואת־כל־כליו ואת לחם הפנים׃ 14 ואת־מנרת המאור ואת־כליה ואת־נרתיה ואת שמן המאור׃ 15 ואת־מזבח הקטרת ואת־בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת־מסך הפתח לפתח המשכן׃ 16 את ׀ מזבח העלה ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו׃ 17 את קלעי החצר את־עמדיו ואת־אדניה ואת מסך שער החצר׃ 18 את־יתדת המשכן ואת־יתדת החצר ואת־מיתריהם׃ 19 את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃

20 ויצאו כל־עדת בני־ישראל מלפני משה׃ 21 ויבאו כל־איש אשר־נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את־תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל־עבדתו ולבגדי הקדש׃ 22 ויבאו האנשים על־הנשים כל ׀ נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל־כלי זהב וכל־איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה׃ 23 וכל־איש אשר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃ 24 כל־מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל־מלאכת העבדה הביאו׃ 25 וכל־אשה חכמת־לב בידיה טוו ויביאו מטוה את־התכלת ואת־הארגמן את־תולעת השני ואת־השש׃ 26 וכל־הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את־העזים׃ 27 והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן׃ 28 ואת־הבשם ואת־השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 29 כל־איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל־המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד־משה הביאו בני־ישראל נדבה ליהוה׃ פ

30 ויאמר משה אל־בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה׃ 31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל־מלאכה׃ 32 ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת׃ 33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל־מלאכת מחשבת׃ 34 ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן־אחיסמך למטה־דן׃ 35 מלא אתם חכמת־לב לעשות כל־מלאכת חרש ׀ וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל־מלאכה וחשבי מחשבת׃


<< Exodus 35 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible