שמות 25

<< שמות 25 >>
Exodus 25 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2 דבר אל־בני ישראל ויקחו־לי תרומה מאת כל־איש אשר ידבנו לבו תקחו את־תרומתי׃ 3 וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת׃ 4 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ 5 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃ 6 שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 7 אבני־שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן׃ 8 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם׃ 9 ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל־כליו וכן תעשו׃ ס

10 ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃ 12 ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על־צלעו האחת ושתי טבעת על־צלעו השנית׃ 13 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃ 14 והבאת את־הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את־הארן בהם׃ 15 בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃ 16 ונתת אל־הארן את העדת אשר אתן אליך׃

17 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ 18 ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת׃ 19 ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב־אחד מקצה מזה מן־הכפרת תעשו את־הכרבים על־שני קצותיו׃ 20 והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על־הכפרת ופניהם איש אל־אחיו אל־הכפרת יהיו פני הכרבים׃ 21 ונתת את־הכפרת על־הארן מלמעלה ואל־הארן תתן את־העדת אשר אתן אליך׃ 22 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על־ארן העדת את כל־אשר אצוה אותך אל־בני ישראל׃ פ

23 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 24 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב׃ 25 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר־זהב למסגרתו סביב׃ 26 ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את־הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ 27 לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את־השלחן׃ 28 ועשית את־הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא־בם את־השלחן׃ 29 ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם׃ 30 ונתת על־השלחן לחם פנים לפני תמיד׃ פ

31 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃ 32 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה ׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ 33 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃ 34 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ 35 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃ 36 כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ 37 ועשית את־נרתיה שבעה והעלה את־נרתיה והאיר על־עבר פניה׃ 38 ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ 39 ככר זהב טהור יעשה אתה את כל־הכלים האלה׃ 40 וראה ועשה בתבניתם אשר־אתה מראה בהר׃ ס


<< Exodus 25 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible