קהלת 3

<< קהלת 3 >>
Ecclesiastes 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לכל זמן ועת לכל־חפץ תחת השמים׃ ס

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃

3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃

4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃

5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃

6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך׃

7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר׃

8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃ ס

9 מה־יתרון העושה באשר הוא עמל׃ 10 ראיתי את־הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃

11 את־הכל עשה יפה בעתו גם את־העלם נתן בלבם מבלי אשר לא־ימצא האדם את־המעשה אשר־עשה האלהים מראש ועד־סוף׃

12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם־לשמוח ולעשות טוב בחייו׃ 13 וגם כל־האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל־עמלו מתת אלהים היא׃ 14 ידעתי כי כל־אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו׃ 15 מה־שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את־נרדף׃

16 ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע׃ 17 אמרתי אני בלבי את־הצדיק ואת־הרשע ישפט האלהים כי־עת לכל־חפץ ועל כל־המעשה שם׃ 18 אמרתי אני בלבי על־דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם־בהמה המה להם׃ 19 כי מקרה בני־האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן־הבהמה אין כי הכל הבל׃ 20 הכל הולך אל־מקום אחד הכל היה מן־העפר והכל שב אל־העפר׃ 21 מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ׃ 22 וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי־הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו׃


<< Ecclesiastes 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible