מלכים א 7

<< מלכים א 7 >>
1 Kings 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ואת־ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את־כל־ביתו׃ 2 ויבן את־בית ׀ יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על־העמודים׃ 3 וספן בארז ממעל על־הצלעת אשר על־העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר הטור׃ 4 ושקפים שלשה טורים ומחזה אל־מחזה שלש פעמים׃ 5 וכל־הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל־מחזה שלש פעמים׃

6 ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם׃

7 ואולם הכסא אשר ישפט־שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד־הקרקע׃

8 וביתו אשר־ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת־פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה׃

9 כל־אלה אבנים יקרת כמדת גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד־הטפחות ומחוץ עד־החצר הגדולה׃

10 ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות׃ 11 ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז׃ 12 וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית־יהוה הפנימית ולאלם הבית׃ פ

13 וישלח המלך שלמה ויקח את־חירם מצר׃ 14 בן־אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש־צרי חרש נחשת וימלא את־החכמה ואת־התבונה ואת־הדעת לעשות כל־מלאכה בנחשת ויבוא אל־המלך שלמה ויעש את־כל־מלאכתו׃

15 ויצר את־שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסב את־העמוד השני׃ 16 ושתי כתרת עשה לתת על־ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית׃ 17 שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על־ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית׃ 18 ויעש את־העמודים ושני טורים סביב על־השבכה האחת לכסות את־הכתרת אשר על־ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית׃ 19 וכתרת אשר על־ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות׃ 20 וכתרת על־שני העמודים גם־ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר [שבכה כ] (השבכה ק) והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית׃ 21 ויקם את־העמדים לאלם ההיכל ויקם את־העמוד הימני ויקרא את־שמו יכין ויקם את־העמוד השמאלי ויקרא את־שמו בעז׃ 22 ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים׃

23 ויעש את־הים מוצק עשר באמה משפתו עד־שפתו עגל ׀ סביב וחמש באמה קומתו [וקוה כ] (וקו ק) שלשים באמה יסב אתו סביב׃ 24 ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃ 25 עמד על־שני עשר בקר שלשה פנים ׀ צפונה ושלשה פנים ׀ ימה ושלשה ׀ פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל־אחריהם ביתה׃ 26 ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושן אלפים בת יכיל׃ פ

27 ויעש את־המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה׃ 28 וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים׃ 29 ועל־המסגרות אשר ׀ בין השלבים אריות ׀ בקר וכרובים ועל־השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד׃ 30 וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפת יצקות מעבר איש ליות׃ 31 ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה־כן אמה וחצי האמה וגם־על־פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות׃ 32 וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה׃ 33 ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק׃ 34 וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן־המכנה כתפיה׃ 35 ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃ 36 ויפתח על־הלחת ידתיה ועל [ומסגרתיה כ] (מסגרתיה ק) כרובים אריות ותמרת כמער־איש וליות סביב׃ 37 כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה׃ ס

38 ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל ׀ הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על־המכונה האחת לעשר המכנות׃ 39 ויתן את־המכנות חמש על־כתף הבית מימין וחמש על־כתף הבית משמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃ ס

40 ויעש חירום את־הכירות ואת־היעים ואת־המזרקות ויכל חירם לעשות את־כל־המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה׃ 41 עמדים שנים וגלת הכתרת אשר־על־ראש העמדים שתים והשבכות שתים לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־ראש העמודים׃ 42 ואת־הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני־טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־פני העמודים׃ 43 ואת־המכנות עשר ואת־הכירת עשרה על־המכנות׃ 44 ואת־הים האחד ואת־הבקר שנים־עשר תחת הים׃ 45 ואת־הסירות ואת־היעים ואת־המזרקות ואת כל־הכלים [האהל כ] (האלה ק) אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט׃ 46 בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן׃ 47 וינח שלמה את־כל־הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת׃

48 ויעש שלמה את כל־הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת־השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב׃ 49 ואת־המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב׃ 50 והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב׃ פ

51 ותשלם כל־המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את־קדשי ׀ דוד אביו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הכלים נתן באצרות בית יהוה׃ פ


<< 1 Kings 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible