Matthew 3:10
New International Version
The ax is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.

New Living Translation
Even now the ax of God's judgment is poised, ready to sever the roots of the trees. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire.

English Standard Version
Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree therefore that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Berean Study Bible
The axe lies ready at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.

New American Standard Bible
"The axe is already laid at the root of the trees; therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

King James Bible
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Holman Christian Standard Bible
Even now the ax is ready to strike the root of the trees! Therefore, every tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire."

International Standard Version
The ax already lies against the roots of the trees. So every tree that isn't producing good fruit will be cut down and thrown into the fire.

NET Bible
Even now the ax is laid at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.

Aramaic Bible in Plain English
“But behold, the axe is laid at the root of the tree; every tree, therefore, that has not produced good fruit is cut down and falls into the fire.”

GOD'S WORD® Translation
The ax is now ready to cut the roots of the trees. Any tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into a fire.

Jubilee Bible 2000
And now the axe is also laid unto the root of the trees; therefore, every tree which does not bring forth good fruit is hewn down and cast into the fire.

King James 2000 Bible
And now also the ax is laid unto the root of the trees: therefore every tree which brings not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

American King James Version
And now also the ax is laid to the root of the trees: therefore every tree which brings not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

American Standard Version
And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Douay-Rheims Bible
For now the axe is laid to the root of the trees. Every tree therefore that doth not yield good fruit, shall be cut down, and cast into the fire.

Darby Bible Translation
And already the axe is applied to the root of the trees; every tree therefore not producing good fruit is cut down and cast into the fire.

English Revised Version
And even now is the axe laid unto the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Webster's Bible Translation
And now also the ax is laid to the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

Weymouth New Testament
And already the axe is lying at the root of the trees, so that every tree which does not produce good fruit will quickly be hewn down and thrown into the fire.

World English Bible
"Even now the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that doesn't bring forth good fruit is cut down, and cast into the fire.

Young's Literal Translation
and now also, the axe unto the root of the trees is laid, every tree therefore not bearing good fruit is hewn down, and to fire is cast.

Mattheus 3:10 Afrikaans PWL
Let op, die byl is ook alreeds teen die wortel van die bome neergelê, gereed om te kap; elke boom wat daarom nie goeie vrugte dra nie, word afgekap en val in die vuur!

Mateu 3:10 Albanian
Dhe tashmë sëpata është në rrënjën e drurëve; çdo dru, pra, që nuk jep fryt të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr.

ﻣﺘﻰ 3:10 Arabic: Smith & Van Dyke
والآن قد وضعت الفاس على اصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 3:10 Armenian (Western): NT
Կացինը արդէն իսկ դրուած է ծառերու արմատին քով. ուրեմն ամէն ծառ որ լաւ պտուղ չի բերեր, կը կտրուի ու կրակը կը նետուի:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  3:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada ia aizcorá arborén errora eçarria da: beraz arbore fructu onic eguiten eztuen gucia piccatzen da eta sura egoizten.

Dyr Mathäus 3:10 Bavarian
Schoon werd mit dyr Hack auf d Wurtzn von de Baeum anglögt. Ayn ieder Baaum, wo nit gscheid tragt, werd umghaut und verbrennt.

Матей 3:10 Bulgarian
А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
現在斧子已經放在樹根上,所有不結好果子的樹都要被砍下來,被丟進火裡。

中文标准译本 (CSB Simplified)
现在斧子已经放在树根上,所有不结好果子的树都要被砍下来,被丢进火里。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
現在斧子已經放在樹根上,凡不結好果子的樹就砍下來,丟在火裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
现在斧子已经放在树根上,凡不结好果子的树就砍下来,丢在火里。

馬 太 福 音 3:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
現 在 斧 子 已 經 放 在 樹 根 上 , 凡 不 結 好 果 子 的 樹 就 砍 下 來 , 丟 在 火 裡 。

馬 太 福 音 3:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
现 在 斧 子 已 经 放 在 树 根 上 , 凡 不 结 好 果 子 的 树 就 砍 下 来 , 丢 在 火 里 。

Evanðelje po Mateju 3:10 Croatian Bible
Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.

Matouš 3:10 Czech BKR
A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.

Matthæus 3:10 Danish
Men Øksen ligger allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden.

Mattheüs 3:10 Dutch Staten Vertaling
En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Westcott and Hort 1881
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Greek Orthodox Church 1904
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Tischendorf 8th Edition
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ηδη δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ηδη δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται· παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ηδη δε η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ēdē de hē axinē pros tēn rhizan tōn dendrōn keitai; pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai.

ede de he axine pros ten rhizan ton dendron keitai; pan oun dendron me poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ēdē de hē axinē pros tēn rhizan tōn dendrōn keitai; pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai.

ede de he axine pros ten rhizan ton dendron keitai; pan oun dendron me poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pyr balletai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēdē de ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēdē de kai ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de kai E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēdē de kai ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de kai E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēdē de kai ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de kai E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Westcott/Hort - Transliterated
ēdē de ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēdē de ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

EdE de E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

Máté 3:10 Hungarian: Karoli
A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik.

La evangelio laŭ Mateo 3:10 Esperanto
Kaj jam la hakilo kusxas cxe la radiko de la arboj; tial cxiu arbo, kiu ne donas bonan frukton, estas dehakata, kaj jxetata en fajron.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:10 Finnish: Bible (1776)
Mutta jo myös on kirves pantu puiden juurelle: sentähden jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään.

Matthieu 3:10 French: Darby
Et dejà la cognee est mise à la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupe et jete au feu.

Matthieu 3:10 French: Louis Segond (1910)
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.

Matthieu 3:10 French: Martin (1744)
Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres; c'est pourquoi tout arbre qui ne fait point de bon fruit s'en va être coupé, et jeté au feu.

Matthaeus 3:10 German: Modernized
Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.

Matthaeus 3:10 German: Luther (1912)
Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.

Matthaeus 3:10 German: Textbibel (1899)
Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; so wird denn jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen.

Matteo 3:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
E già la scure è posta alla radice degli alberi; ogni albero dunque che non fa buon frutto, sta per esser tagliato e gittato nel fuoco.

Matteo 3:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or già è ancora posta la scure alla radice degli alberi; ogni albero adunque che non fa buon frutto, sarà di presente tagliato, e gettato nel fuoco.

MATIUS 3:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sekarang pun sudah sedia kapak di akar pohon kayu; maka tiap-tiap pohon kayu yang tiada berbuahkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api.

Matthew 3:10 Kabyle: NT
Ațan ihi tcaquṛt thegga ɣer izuṛan n ttjuṛ, yal ttejṛa ur d-nețțak ara lfakya lɛali, aț-țețwagzem, aț-țețwaḍeggeṛ ɣer tmes.

마태복음 3:10 Korean
이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우리라

Matthaeus 3:10 Latin: Vulgata Clementina
Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.

Sv. Matejs 3:10 Latvian New Testament
Jo cirvis jau pielikts pie koku saknēm. Tātad katrs koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un ugunī iemests.

Evangelija pagal Matà 3:10 Lithuanian
Štai kirvis jau prie medžių šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį.

Matthew 3:10 Maori
Na tenei ka pa te toki ki te pakiaka o nga rakau; a, ki te kahore tetahi rakau e hua i te hua pai, ka tuaina, ka maka ki te ahi.

Matteus 3:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden.

Mateo 3:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.

Mateo 3:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.

Mateo 3:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.

Mateo 3:10 Spanish: Reina Valera 1909
Ahora, ya también la segur está puesta á la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

Mateo 3:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

Mateus 3:10 Bíblia King James Atualizada Português
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.

Mateus 3:10 Portugese Bible
E já está posto o machado á raiz das árvores; toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.   

Matei 3:10 Romanian: Cornilescu
Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat şi aruncat în foc.

От Матфея 3:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

От Матфея 3:10 Russian koi8r
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

Matthew 3:10 Shuar New Testament
Numi ajaktinia aintsan Kampuwßrin jacha atuttsamuiti. Tura numi pΘnker nereatsna nuka tsupikia jinium apeamu ßrtatui.

Matteus 3:10 Swedish (1917)
Och redan är yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden.

Matayo 3:10 Swahili NT
Basi, shoka liko tayari kuikata mizizi ya miti; hivyo, kila mti usiozaa matunda mazuri, utakatwa na kutupwa motoni.

Mateo 3:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy: ang bawa't punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy.

Ǝlinjil wa n Matta 3:10 Tawallamat Tamajaq NT
Agat ǝnnǝyat! Tazǝft harwa ǝmǝrǝdda da tǝmmotag y a du-tǝsǝddǝngǝr y eškan. Daɣ adi ašǝk kul wa wǝr nǝtirǝw aratan olaɣnen, ad itǝwǝɣtǝs, itǝwǝgǝr-in daɣ tǝmsay!

มัทธิว 3:10 Thai: from KJV
บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว ดังนั้นทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟ

Matta 3:10 Turkish
Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.

Матей 3:10 Ukrainian: NT
Вже ж і сокира коло кореня дерева лежить; тим кожне дерево, що не дає доброго овощу, зрубують, та й кидають ув огонь.

Matthew 3:10 Uma New Testament
Neo' rata-mi pehuku' Alata'ala! Pehuku' -na hewa pati to rodo ami' -mi hi tawu kaju. Butu ngkaju-na to uma lompe' wua' -na, bate ratoki pai' ratene' hi rala apu."

Ma-thi-ô 3:10 Vietnamese (1934)
Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.

Matthew 3:9
Top of Page
Top of Page