Matthew 28:7
New International Version
Then go quickly and tell his disciples: 'He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him.' Now I have told you."

New Living Translation
And now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you."

English Standard Version
Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee; there you will see him. See, I have told you.”

Berean Study Bible
Then go quickly and tell His disciples, ‘He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see Him.’ See, I have told you.”

New American Standard Bible
"Go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead; and behold, He is going ahead of you into Galilee, there you will see Him; behold, I have told you."

King James Bible
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

Holman Christian Standard Bible
Then go quickly and tell His disciples, 'He has been raised from the dead. In fact, He is going ahead of you to Galilee; you will see Him there.' Listen, I have told you."

International Standard Version
Then go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. He is going ahead of you into Galilee, and you will see him there. Remember, I have told you!"

NET Bible
Then go quickly and tell his disciples, 'He has been raised from the dead. He is going ahead of you into Galilee. You will see him there.' Listen, I have told you!"

Aramaic Bible in Plain English
“And go quickly; say to his disciples that he has risen from the grave, and behold, he goes before you to Galilee; there you will see him; behold I have told you.”

GOD'S WORD® Translation
Then go quickly, and tell his disciples that he has been brought back to life. He's going ahead of them into Galilee. There they will see him. Take note that I have told you."

Jubilee Bible 2000
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goes before you into Galilee; there ye shall see him; behold, I have told you.

King James 2000 Bible
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goes before you into Galilee; there shall you see him: lo, I have told you.

American King James Version
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goes before you into Galilee; there shall you see him: see, I have told you.

American Standard Version
And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

Douay-Rheims Bible
And going quickly, tell ye his disciples that he is risen: and behold he will go before you into Galilee; there you shall see him. Lo, I have foretold it to you.

Darby Bible Translation
And go quickly and say to his disciples that he is risen from the dead; and behold, he goes before you into Galilee, there shall ye see him. Behold, I have told you.

English Revised Version
And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

Webster's Bible Translation
And go quickly, and tell his disciples, that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

Weymouth New Testament
And go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead and is going before you into Galilee: there you shall see Him. Remember, I have told you."

World English Bible
Go quickly and tell his disciples, 'He has risen from the dead, and behold, he goes before you into Galilee; there you will see him.' Behold, I have told you."

Young's Literal Translation
and having gone quickly, say ye to his disciples, that he rose from the dead; and lo, he doth go before you to Galilee, there ye shall see him; lo, I have told you.'

Mattheus 28:7 Afrikaans PWL
en gaan vinnig, sê vir Sy studentevolgelinge: ‘Hy het opgestaan uit die dood en gaan voor julle uit na die Galil. Daar sal julle Hom sien.’ Let op, ek het vir julle gesê.”

Mateu 28:7 Albanian
Shkoni shpejt t'u thoni dishepujve të tij se ai u ringjall së vdekuri; dhe ja, po shkon përpara jush në Galile; atje do ta shihni; ja, jua thashë''.

ﻣﺘﻰ 28:7 Arabic: Smith & Van Dyke
واذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات. ها هو يسبقكم الى الجليل. هناك ترونه. ها انا قد قلت لكما.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28:7 Armenian (Western): NT
Յետոյ շուտո՛վ գացէք, ըսէ՛ք անոր աշակերտներուն. “Ան մեռելներէն յարութիւն առաւ, ու ձեր առջեւէն կ՚երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զայն”: Ահա՛ ըսի ձեզի»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  28:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta bertan ioanic erreçue haren discipuluey, ecen resuscitatu dela: eta huná, çuen aitzinean doa Galileara: han hura ikussiren duçue. Huná, erran drauçuet.

Dyr Mathäus 28:7 Bavarian
Und aft raistß gan seine Jünger und richttß is ien aus, däß yr dyrstanddn ist und däß yr enk auf Gälau vorausgeet, daa woß n seghn gaatß. Dös soll enk i sagn."

Матей 28:7 Bulgarian
Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
趕快去告訴他的門徒們:『他從死人中復活了。看哪,他要在你們之前到加利利去。在那裡,你們將見到他。』看哪,我已經告訴你們了!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
赶快去告诉他的门徒们:‘他从死人中复活了。看哪,他要在你们之前到加利利去。在那里,你们将见到他。’看哪,我已经告诉你们了!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
快去告訴他的門徒,說他從死裡復活了,並且在你們以先往加利利去,在那裡你們要見他。看哪,我已經告訴你們了!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
快去告诉他的门徒,说他从死里复活了,并且在你们以先往加利利去,在那里你们要见他。看哪,我已经告诉你们了!”

馬 太 福 音 28:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
快 去 告 訴 他 的 門 徒 , 說 他 從 死 裡 復 活 了 , 並 且 在 你 們 以 先 往 加 利 利 去 , 在 那 裡 你 們 要 見 他 。 看 哪 , 我 已 經 告 訴 你 們 了 。

馬 太 福 音 28:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
快 去 告 诉 他 的 门 徒 , 说 他 从 死 里 复 活 了 , 并 且 在 你 们 以 先 往 加 利 利 去 , 在 那 里 你 们 要 见 他 。 看 哪 , 我 已 经 告 诉 你 们 了 。

Evanðelje po Mateju 28:7 Croatian Bible
pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.

Matouš 28:7 Czech BKR
A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.

Matthæus 28:7 Danish
Og gaar hastigt hen og siger hans Disciple, at han er opstanden fra de døde; og se, han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det.«

Mattheüs 28:7 Dutch Staten Vertaling
En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδού, εἴπον ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδού, εἶπον ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδού, εἶπον ὑμῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι Ηγερθη απο των νεκρων· και ιδου, προαγει υμας εις την Γαλιλαιαν· εκει αυτον οψεσθε· ιδου, ειπον υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai tachy poreutheisai eipate tois mathētais autou hoti Ēgerthē apo tōn nekrōn, kai idou proagei hymas eis tēn Galilaian, ekei auton opsesthe. idou eipon hymin.

kai tachy poreutheisai eipate tois mathetais autou hoti egerthe apo ton nekron, kai idou proagei hymas eis ten Galilaian, ekei auton opsesthe. idou eipon hymin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai tachy poreutheisai eipate tois mathētais autou hoti Ēgerthē apo tōn nekrōn, kai idou proagei hymas eis tēn Galilaian, ekei auton opsesthe; idou eipon hymin.

kai tachy poreutheisai eipate tois mathetais autou hoti egerthe apo ton nekron, kai idou proagei hymas eis ten Galilaian, ekei auton opsesthe; idou eipon hymin.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Westcott/Hort - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai tachu poreutheisai eipate tois mathētais autou oti ēgerthē apo tōn nekrōn kai idou proagei umas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

kai tachu poreutheisai eipate tois mathEtais autou oti EgerthE apo tOn nekrOn kai idou proagei umas eis tEn galilaian ekei auton opsesthe idou eipon umin

Máté 28:7 Hungarian: Karoli
És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok õt, ímé megmondottam néktek.

La evangelio laŭ Mateo 28:7 Esperanto
Kaj iru rapide, kaj diru al liaj discxiploj:Li levigxis el la mortintoj, kaj jen li iras antaux vi en Galileon; tie vi vidos lin; jen mi sciigis al vi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:7 Finnish: Bible (1776)
Ja menkäät pian ja sanokaat hänen opetuslapsillensa, että hän nousi kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan: siellä teidän pitää hänen näkemän, katso, minä sen teille sanoin.

Matthieu 28:7 French: Darby
et allez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscite des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilee: là vous le verrez; voici, je vous l'ai dit.

Matthieu 28:7 French: Louis Segond (1910)
et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.

Matthieu 28:7 French: Martin (1744)
Et allez-vous-en promptement, et dites à ses Disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée, vous le verrez là; voici, je vous l'ai dit.

Matthaeus 28:7 German: Modernized
Und gehet eilend hin und saget es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich hab's euch gesagt.

Matthaeus 28:7 German: Luther (1912)
Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, daß er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.

Matthaeus 28:7 German: Textbibel (1899)
Und gehet eilends hin und saget seinen Jüngern, daß er von den Toten auferweckt ist, und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen; siehe, ich habe es euch gesagt.

Matteo 28:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
E andate presto a dire a’ suoi discepoli: Egli è risuscitato da’ morti, ed ecco, vi precede in Galilea; quivi lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto.

Matteo 28:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E andate prestamente, e dite a’ suoi discepoli ch’egli è risuscitato dai morti; ed ecco, egli va innanzi a voi in Galilea; quivi lo vedrete; ecco, io ve l’ho detto.

MATIUS 28:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pergilah kamu dengan segera mengatakan kepada murid-murid-Nya, bahwa Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan akan berjalan dahulu daripada kamu ke Galilea; di sanalah kelak kamu melihat Dia; ingatlah, Aku sudah mengatakan hal itu kepadamu."

Matthew 28:7 Kabyle: NT
Azlemt aț-ținimt i inelmaden-is belli yeḥya-d si ger lmegtin. Atan a kkun-yezwir ɣer tmurt n Jlili ; dinna ara t-teẓrem. AAtan nniɣ-akunt-ț-id !

마태복음 28:7 Korean
또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 뵈오리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라' 하거늘

Matthaeus 28:7 Latin: Vulgata Clementina
Et cito euntes, dicite discipulis ejus quia surrexit : et ecce præcedit vos in Galilæam : ibi eum videbitis : ecce prædixi vobis.

Sv. Matejs 28:7 Latvian New Testament
Un ejiet steigšus un pasakiet Viņa mācekļiem, ka Viņš ir augšāmcēlies, un, lūk, Viņš pirms jums aizies uz Galileju. Tur jūs Viņu redzēsiet. Lūk, es jums to vēstīju.

Evangelija pagal Matà 28:7 Lithuanian
Ir skubiai duokite žinią Jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai Jį pamatysite’. Štai aš jums tai pasakiau”.

Matthew 28:7 Maori
A hohoro te haere, korerotia ki ana akonga, kua ara ia i te hunga mate: tena ia te haere na i mua i a koutou ki Kariri; ko reira koutou kite ai i a ia: na kua korero nei ahau ki a korua.

Matteus 28:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!

Mateo 28:7 Spanish: La Biblia de las Américas
E id pronto, y decid a sus discípulos que El ha resucitado de entre los muertos; y he aquí, El va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.

Mateo 28:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Vayan pronto, y digan a Sus discípulos que El ha resucitado de entre los muertos; y El va delante de ustedes a Galilea; allí Lo verán. Miren, se los he dicho."

Mateo 28:7 Spanish: Reina Valera Gómez
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, he aquí, os lo he dicho.

Mateo 28:7 Spanish: Reina Valera 1909
E id presto, decid á sus discípulos que ha resucitado de los muertos: y he aquí va delante de vosotros á Galilea; allí le veréis; he aquí, os lo he dicho.

Mateo 28:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos; y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis; he aquí, os lo he dicho.

Mateus 28:7 Bíblia King James Atualizada Português
Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo à Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse!”

Mateus 28:7 Portugese Bible
e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos; e eis que vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis. Eis que vo-lo tenho dito.   

Matei 28:7 Romanian: Cornilescu
şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v'am spus lucrul acesta.``

От Матфея 28:7 Russian: Synodal Translation (1876)
и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.

От Матфея 28:7 Russian koi8r
и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.

Matthew 28:7 Shuar New Testament
Wßrik wΘrum ni unuiniamuri "Jesus jakamunmaya nantakni tura wari KarirΘanam wΘtatui. Nui werirum Wßinkißttarme" titiarum. Wats, nunak Tßjai" Tφmiayi.

Matteus 28:7 Swedish (1917)
Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det.»

Matayo 28:7 Swahili NT
Basi, nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka wafu, na sasa anawatangulieni kule Galilaya; huko mtamwona. Haya, mimi nimekwisha waambieni."

Mateo 28:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At magsiyaon kayong madali, at sa kaniyang mga alagad ay sabihin ninyo, Siya'y nagbangon sa mga patay; at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea; doon makikita ninyo siya: narito, nasabi ko na sa inyo.

Ǝlinjil wa n Matta 28:7 Tawallamat Tamajaq NT
taglimat tarmad tǝmǝlmat i nǝttulab-net as itawasankar-du daɣ tǝmattant. Azzar-asan-in ǝs Galilaya. Den da a tu-za-tǝnǝyam. Adi da as are a dakmat-t-anna.»

มัทธิว 28:7 Thai: from KJV
แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น ดูเถิด เราก็บอกท่านแล้ว"

Matta 28:7 Turkish
Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: ‹İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celileye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.› İşte ben size söylemiş bulunuyorum.››

Матей 28:7 Ukrainian: NT
І хутко вертайтесь і скажіть ученикам Його, що встав із мертвих, і ось попередить вас у Галилею; там Його побачите: Ось я вам сказав.

Matthew 28:7 Uma New Testament
Wae-pi, hilou-mokoi pesahui, uli' -raka ana'guru-na katuwu' -na nculii' -mi. Hilou meri'ulu-i hi tana' Galilea. Hi ria-damo mpai', pai' -i nihilo. Kiwoi napa to ku'uli' -kokoi!"

Ma-thi-ô 28:7 Vietnamese (1934)
và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ðây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.

Matthew 28:6
Top of Page
Top of Page