Matthew 22:21
New International Version
"Caesar's," they replied. Then he said to them, "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's."

New Living Translation
"Caesar's," they replied. "Well, then," he said, "give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God."

English Standard Version
They said, “Caesar’s.” Then he said to them, “Therefore render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”

Berean Study Bible
“Caesar’s,” they answered. So Jesus told them, “Give to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.”

New American Standard Bible
They said to Him, "Caesar's." Then He said to them, "Then render to Caesar the things that are Caesar's; and to God the things that are God's."

King James Bible
They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.

Holman Christian Standard Bible
Caesar's," they said to Him. Then He said to them, "Therefore give back to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."

International Standard Version
They told him, "Caesar's." So he told them, "Then give back to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."

NET Bible
They replied, "Caesar's." He said to them, "Then give to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."

Aramaic Bible in Plain English
And they were saying, “Caesar's”; he said to them, “Give therefore what is Caesar's to Caesar, and what is God's to God.”

GOD'S WORD® Translation
They replied, "The emperor's." Then he said to them, "Very well, give the emperor what belongs to the emperor, and give God what belongs to God."

Jubilee Bible 2000
They say unto him, Caesar's. Then said he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's and unto God the things that are God's.

King James 2000 Bible
They said unto him, Caesar's. Then said he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.

American King James Version
They say to him, Caesar's. Then said he to them, Render therefore to Caesar the things which are Caesar's; and to God the things that are God's.

American Standard Version
They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.

Douay-Rheims Bible
They say to him: Caesar's. Then he saith to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar's; and to God, the things that are God's.

Darby Bible Translation
They say to him, Caesar's. Then he says to them, Pay then what is Caesar's to Caesar, and what is God's to God.

English Revised Version
They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.

Webster's Bible Translation
They say to him, Cesar's. Then saith he to them, Render therefore to Cesar, the things which are Cesar's; and to God, the things that are God's.

Weymouth New Testament
"Caesar's," they replied. "Pay therefore," He rejoined, "what is Caesar's to Caesar; and what is God's to God."

World English Bible
They said to him, "Caesar's." Then he said to them, "Give therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's."

Young's Literal Translation
they say to him, 'Caesar's;' then saith he to them, 'Render therefore the things of Caesar to Caesar, and the things of God to God;'

Mattheus 22:21 Afrikaans PWL
Hulle antwoord: “Die keiser s’n.” Hy sê vir hulle: “Gee daarom aan die keiser wat die keiser s’n is en aan God wat God s’n is.”

Mateu 22:21 Albanian
Ata i thanë: ''E Cezarit''. Atëherë ai u tha atyre: ''Jepni, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndisë atë që i përket Perëndisë''.

ﻣﺘﻰ 22:21 Arabic: Smith & Van Dyke
قالوا له لقيصر. فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22:21 Armenian (Western): NT
Ըսին անոր. «Կայսրի՛ն»: Այն ատեն ըսաւ անոնց. «Ուրեմն ինչ որ կայսրինն է՝ տուէ՛ք կայսրին, եւ ինչ որ Աստուծոյ է՝ Աստուծո՛յ»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  22:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diotsate, Cesarena. Orduan erraten draue, Renda ietzoçue beraz Cesaren diradenac, Cesari: eta Iaincoaren diradenac, Iaincoari.

Dyr Mathäus 22:21 Bavarian
Sö gantwortnd: "Von n Kaiser." Drauf gsait yr zo ien: "Also, naacherd göbtß yn n Kaiser, was yn n Kaiser zuesteet, und yn n Herrgot, was yn n Herrgot zuesteet!"

Матей 22:21 Bulgarian
Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們回答說:「是凱撒的。」耶穌對他們說:「那麼,凱撒的歸給凱撒;神的歸給神。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们回答说:“是凯撒的。”耶稣对他们说:“那么,凯撒的归给凯撒;神的归给神。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們說:「是愷撒的。」耶穌說:「這樣,愷撒的物當歸給愷撒,神的物當歸給神。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们说:“是恺撒的。”耶稣说:“这样,恺撒的物当归给恺撒,神的物当归给神。”

馬 太 福 音 22:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 說 : 是 該 撒 的 。 耶 穌 說 : 這 樣 , 該 撒 的 物 當 歸 給 該 撒 ; 神 的 物 當 歸 給 神 。

馬 太 福 音 22:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 说 : 是 该 撒 的 。 耶 稣 说 : 这 样 , 该 撒 的 物 当 归 给 该 撒 ; 神 的 物 当 归 给 神 。

Evanðelje po Mateju 22:21 Croatian Bible
Odgovore: Carev. Kaže im: Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.

Matouš 22:21 Czech BKR
Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu.

Matthæus 22:21 Danish
De sige til ham: »Kejserens.« Da siger han til dem: »Saa giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er!«

Mattheüs 22:21 Dutch Staten Vertaling
Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγουσιν· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.

Westcott and Hort 1881
λέγουσιν Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγουσιν [αὐτῷ] Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. Tότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι· καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

Greek Orthodox Church 1904
λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.

Tischendorf 8th Edition
λέγουσιν· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγουσιν αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι· καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγουσιν καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγουσιν καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγουσιν αυτω, Καισαρος. τοτε λεγει αυτοις, Αποδοτε ουν τα Καισαρος Καισαρι· και τα του Θεου τω Θεω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγουσιν {VAR2: αυτω } καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legousin; Kaisaros. tote legei autois Apodote oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou Theou tō Theō.

legousin; Kaisaros. tote legei autois Apodote oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou Theou to Theo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legousin Kaisaros. tote legei autois Apodote oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou theou tō theō.

legousin Kaisaros. tote legei autois Apodote oun ta Kaisaros Kaisari kai ta tou theou to theo.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legousin kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legousin autō kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin autO kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legousin autō kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin autO kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legousin autō kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin autO kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Westcott/Hort - Transliterated
legousin kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legousin {UBS4: autō } kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

legousin {UBS4: autO} kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO

Máté 22:21 Hungarian: Karoli
Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.

La evangelio laŭ Mateo 22:21 Esperanto
Ili diris al li:De Cezaro. Tiam li diris al ili:Redonu do al Cezaro la proprajxon de Cezaro, kaj al Dio la proprajxon de Dio.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:21 Finnish: Bible (1776)
He sanoivat hänelle: keisarin. Niin hän sanoi heille: antakaat keisarille, mitkä keisarin ovat, ja Jumalalle, mitkä Jumalan ovat.

Matthieu 22:21 French: Darby
Ils lui disent: De Cesar. Alors il leur dit: Rendez donc les choses de Cesar à Cesar, et les choses de Dieu à Dieu.

Matthieu 22:21 French: Louis Segond (1910)
De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Matthieu 22:21 French: Martin (1744)
Ils lui répondirent : de César. Alors il leur dit : rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu, celles qui sont à Dieu.

Matthaeus 22:21 German: Modernized
Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.

Matthaeus 22:21 German: Luther (1912)
Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!

Matthaeus 22:21 German: Textbibel (1899)
Sagen sie: des Kaisers. Hierauf sagt er zu ihnen: so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.

Matteo 22:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio.

Matteo 22:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Essi gli dissero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare le cose che appartengono a Cesare, e a Dio le cose che appartengono a Dio.

MATIUS 22:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka sahut mereka itu, "Kaisar punya." Lalu kata Yesus kepada mereka itu, "Kalau begitu, bayarlah kepada Kaisar barang yang Kaisar punya, dan kepada Allah barang yang Allah punya."

Matthew 22:21 Kabyle: NT
Rran-as : N Qayṣer ! IImiren yenna-yasen : Erret ihi i Qayṣer ayen yellan n Qayṣer, terrem i Ṛebbi ayen yellan n Ṛebbi !

마태복음 22:21 Korean
가로되 `가이사의 것이니이다` 이에 가라사대 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니

Matthaeus 22:21 Latin: Vulgata Clementina
Dicunt ei : Cæsaris. Tunc ait illis : Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari : et quæ sunt Dei, Deo.

Sv. Matejs 22:21 Latvian New Testament
Viņi sacīja: Ķeizara! Tad Viņš tiem sacīja: Tad atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!

Evangelija pagal Matà 22:21 Lithuanian
Jie atsakė: “Ciesoriaus”. Tuomet Jėzus jiems tarė: “Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo­Dievui”.

Matthew 22:21 Maori
Ka mea ratou ki a ia, No Hiha. Katahi ia ka mea ki a ratou, Hoatu ki a Hiha nga mea a Hiha; ki te Atua ano nga mea a te Atua.

Matteus 22:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
De sier til ham: Keiserens. Da sier han til dem: Gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er!

Mateo 22:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Ellos le dijeron: Del César. Entonces El les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.

Mateo 22:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ellos le dijeron: "Del César." Entonces El les dijo: "Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios."

Mateo 22:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Le dijeron: De César. Entonces Él les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.

Mateo 22:21 Spanish: Reina Valera 1909
Dícenle: De César. Y díceles: Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios.

Mateo 22:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ellos le dicen: De César. Y les dijo: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.

Mateus 22:21 Bíblia King James Atualizada Português
Responderam-lhe: “De César!” Então, lhes afirmou: “Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus!”

Mateus 22:21 Portugese Bible
Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.   

Matei 22:21 Romanian: Cornilescu
,,Ale Cezarului,`` I-au răspuns ei. Atunci El le -a zis: ,,Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!``

От Матфея 22:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

От Матфея 22:21 Russian koi8r
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Matthew 22:21 Shuar New Testament
Tutai "Uunt SΘsarna" tiarmiayi. Tuiniakui Jesus chicharuk tiarmiayi "Nuikia uunt SΘsarna nu, SΘsar susatarum. Tura Yusna nusha Yus susatarum" Tφmiayi.

Matteus 22:21 Swedish (1917)
De svarade: »Kejsarens.» Då sade han till dem: »Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.»

Matayo 22:21 Swahili NT
Wakamjibu, "Ni vya Kaisari." Hapo Yesu akawaambia, "Basi, mpeni Kaisari yaliyo yake Kaisari, na Mungu yaliyo yake Mungu."

Mateo 22:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi nila sa kaniya, Kay Cesar. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar; at sa Dios ang sa Dios.

Ǝlinjil wa n Matta 22:21 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnan-as: «In Qaysara.» Tǝzzar inn-asan Ɣaysa: «Ǝnǝyat za, agiwat i Qaysara awa kawan-issǝwar, tagim i Mǝššina awa kawan-issǝwar.»

มัทธิว 22:21 Thai: from KJV
เขาทูลพระองค์ว่า "ของซีซาร์" แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า "เหตุฉะนั้นของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า"

Matta 22:21 Turkish
‹‹Sezarın›› dediler. O zaman İsa, ‹‹Öyleyse Sezarın hakkını Sezara, Tanrının hakkını Tanrıya verin›› dedi.

Матей 22:21 Ukrainian: NT
Кажуть йому: Кесареве. Тодї рече до них: Віддайте ж кесареве кесареві, а Боже Богові.

Matthew 22:21 Uma New Testament
Ratompoi': "Lence pai' hanga' Kaisar." Na'uli' Yesus: "Ane wae-di, wai' -ki Kaisar napa to kasipato' -na rawai' -ki Kaisar, pai' wai' -ki Alata'ala napa to kasipato' -na rawai' -ki Alata'ala."

Ma-thi-ô 22:21 Vietnamese (1934)
Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của Ðức Chúa Trời.

Matthew 22:20
Top of Page
Top of Page