2 Kings 10:15
New International Version
After he left there, he came upon Jehonadab son of Rekab, who was on his way to meet him. Jehu greeted him and said, "Are you in accord with me, as I am with you?" "I am," Jehonadab answered. "If so," said Jehu, "give me your hand." So he did, and Jehu helped him up into the chariot.

New Living Translation
When Jehu left there, he met Jehonadab son of Recab, who was coming to meet him. After they had greeted each other, Jehu said to him, "Are you as loyal to me as I am to you?" "Yes, I am," Jehonadab replied. "If you are," Jehu said, "then give me your hand." So Jehonadab put out his hand, and Jehu helped him into the chariot.

English Standard Version
And when he departed from there, he met Jehonadab the son of Rechab coming to meet him. And he greeted him and said to him, “Is your heart true to my heart as mine is to yours?” And Jehonadab answered, “It is.” Jehu said, “If it is, give me your hand.” So he gave him his hand. And Jehu took him up with him into the chariot.

Berean Study Bible
When he left there, he found Jehonadab son of Rechab, who was coming to meet him. Jehu greeted him and asked, “Is your heart as true to mine as my heart is to yours?” “It is!” Jehonadab replied. “If it is,” said Jehu, “give me your hand.” So he gave him his hand, and Jehu helped him into his chariot,

New American Standard Bible
Now when he had departed from there, he met Jehonadab the son of Rechab coming to meet him; and he greeted him and said to him, "Is your heart right, as my heart is with your heart?" And Jehonadab answered, "It is." Jehu said, "If it is, give me your hand." And he gave him his hand, and he took him up to him into the chariot.

King James Bible
And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is thine heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me thine hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

Holman Christian Standard Bible
When he left there, he found Jehonadab son of Rechab coming to meet him. He greeted him and then asked, "Is your heart one with mine?"" It is," Jehonadab replied. Jehu said, "If it is, give me your hand." So he gave him his hand, and Jehu pulled him up into the chariot with him.

International Standard Version
After he left there, he encountered Rechab's son Jehonadab. After he greeted him, Jehu asked him, "Is your heart right, as my heart is with yours?" "It is," Jehonadab answered. "If it is," Jehu replied, "Put out your hand." So Jehonadab stuck out his hand, and Jehu took him up to stand in his chariot.

NET Bible
When he left there, he met Jehonadab, son of Rekab, who had been looking for him. Jehu greeted him and asked, "Are you as committed to me as I am to you?" Jehonadab answered, "I am!" Jehu replied, "If so, give me your hand." So he offered his hand and Jehu pulled him up into the chariot.

GOD'S WORD® Translation
When he left that place, he met Jehonadab, son of Rechab, who was coming to meet him. Jehu greeted him and asked, "Are you as loyal to me as I am to you?" "I am," Jehonadab answered. [So Jehu said,] "If you are, give me your hand." When he gave Jehu his hand, Jehu helped him up into the chariot.

Jubilee Bible 2000
And when he had departed from there, he met Jehonadab, the son of Rechab; and after he saluted him, he said to him, Is thy heart right as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it is, give me thy hand. And he gave him his hand, and he took him up to him into the chariot.

King James 2000 Bible
And when he was departed there, He met Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he greeted him, and said to him, Is your heart right, as my heart is with your heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me your hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

American King James Version
And when he was departed there, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is your heart right, as my heart is with your heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me your hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

American Standard Version
And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him; and he saluted him, and said to him, Is thy heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me thy hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

Douay-Rheims Bible
And when he was departed thence, he found Jonadab the son of Rechab coming to meet him, and he blessed him. And he said to him: Is thy heart right as my heart is with thy heart? And Jonadab said: It is. If it be, said he, give me thy hand. He gave him his hand. And he lifted him up to him into the chariot,

Darby Bible Translation
And he departed thence, and found Jehonadab the son of Rechab [coming] to meet him; and he greeted him, and said to him, Is thy heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab said, It is. -- If it be, give [me] thy hand. -- And he gave [him] his hand; and [Jehu] took him up to him into the chariot,

English Revised Version
And when he was departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is thine heart right, as my heart is with thy heart? And Jehonadab answered, It is. If it be, give me thine hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

Webster's Bible Translation
And when he had departed thence, he lighted on Jehonadab the son of Rechab coming to meet him: and he saluted him, and said to him, Is thy heart right, as my heart is with thy heart; And Jehonadab answered, It is. If it is, give me thy hand. And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

World English Bible
When he had departed from there, he met Jehonadab the son of Rechab coming to meet him. He greeted him, and said to him, "Is your heart right, as my heart is with your heart?" Jehonadab answered, "It is." "If it is, give me your hand." He gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.

Young's Literal Translation
And he goeth thence, and findeth Jehonadab son of Rechab -- to meet him, and blesseth him, and saith unto him, 'Is thy heart right, as my heart is with thy heart?' and Jehonadab saith, 'It is;' -- 'Then it is; give thy hand;' and he giveth his hand, and he causeth him to come up into him into the chariot,

2 Konings 10:15 Afrikaans PWL
Toe hy daarvandaan vertrek het, het hy vir Y’honadav, die seun van Rekhav, ontmoet wat hom tegemoet kom en hy groet hom en sê vir hom: “Is jou hart reg, soos my hart met jou hart is?” Y’honadav antwoord: “Dit is.” Yehu sê “As dit is, gee jou hand.” Hy het vir hom sy hand gegee en hy het hom by hom op die wa gevat.

2 i Mbretërve 10:15 Albanian
U nis që andej dhe gjeti Jehonadabin, birin e Rekabit, që iu kishte dalë para; e përshëndeti dhe i tha: "A është zemra jote e drejtë ashtu siç është imja ndaj teje?". Jehonadabi u përgjigj: "Éshtë".

ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 10:15 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم انطلق من هناك فصادف يهوناداب بن ركاب يلاقيه فباركه وقال له هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك. فقال يهوناداب نعم ونعم. هات يدك. فاعطاه يده فاصعده اليه الى المركبة.

De Künig B 10:15 Bavarian
Von daadl troch yr weiter und traaf önn Jonydäb Rechäbsun. Er gagrüesst und gfraagt n: "Kan i mit dir rechnen, wie du mit mir?" Dyr Jonydäb gantwortt iem: "Ee klaar!" Daa gsait dyr Jehu: "Also, gib myr d Hand!" Sö gaabnd aynand d Hand, und dyr Jehu ließ n mit seinn Wagn mitfarn

4 Царе 10:15 Bulgarian
И като тръгна от там събра се с Ионадава Рихавовия син, който идеше да ги посрещне; Ииуй го поздрави и му рече: Право ли е твоето сърце [към мене], както е моето сърце към твоето? И Ионадав отговори: Право е. Ако е тъй, [каза Ииуй], дай ръката си; и той подаде ръката си. И Ииуй го качи при себе си на колесницата, и рече:

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶戶從那裡前行,恰遇利甲的兒子約拿達來迎接他。耶戶問他安,對他說:「你誠心待我像我誠心待你嗎?」約拿達回答說:「是。」耶戶說:「若是這樣,你向我伸手。」他就伸手,耶戶拉他上車。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶户从那里前行,恰遇利甲的儿子约拿达来迎接他。耶户问他安,对他说:“你诚心待我像我诚心待你吗?”约拿达回答说:“是。”耶户说:“若是这样,你向我伸手。”他就伸手,耶户拉他上车。

列 王 紀 下 10:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 戶 從 那 裡 前 行 , 恰 遇 利 甲 的 兒 子 約 拿 達 來 迎 接 他 , 耶 戶 問 他 安 , 對 他 說 : 你 誠 心 待 我 像 我 誠 心 待 你 麼 ? 約 拿 達 回 答 說 : 是 。 耶 戶 說 : 若 是 這 樣 , 你 向 我 伸 手 , 他 就 伸 手 ; 耶 戶 拉 他 上 車 。

列 王 紀 下 10:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 户 从 那 里 前 行 , 恰 遇 利 甲 的 儿 子 约 拿 达 来 迎 接 他 , 耶 户 问 他 安 , 对 他 说 : 你 诚 心 待 我 像 我 诚 心 待 你 麽 ? 约 拿 达 回 答 说 : 是 。 耶 户 说 : 若 是 这 样 , 你 向 我 伸 手 , 他 就 伸 手 ; 耶 户 拉 他 上 车 。

2 Kings 10:15 Croatian Bible
Otišavši odatle, nađe Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. On ga pozdravi i reče mu: "Je li tvoje srce iskreno prema mome, kao što je moje prema tvome srcu?" Jonadab odgovori: "Jest." - "Ako je tako, daj mi ruku." Jonadab mu pruži ruku i Jehu ga posadi kraj sebe na kola.

Druhá Královská 10:15 Czech BKR
Potom bera se odtud, nalezl Jonadaba syna Rechabova, kterýž se s ním potkal, a pozdravil ho. I řekl jemu: Jest-liž srdce tvé přímé, jako jest srdce mé s srdcem tvým? Odpověděl Jonadab: Jest, arci jest. Řekl Jéhu: Podejž mi ruky své. I podal mu ruky své. A on kázal mu vsednouti k sobě na vůz,

Anden Kongebog 10:15 Danish
Da han drog videre, traf han Jonadab, Rekabs Søn, der kom ham i Møde, og han hilste paa ham og spurgte: »Er du af Hjertet oprigtig mod mig som jeg mod dig?« Jonadab svarede: »Ja, jeg er!« Da sagde Jehu: »Saa giv mig din Haand!« Han gav ham da Haanden, og Jehu tog ham op til sig i Vognen

2 Koningen 10:15 Dutch Staten Vertaling
En van daar gegaan zijnde, zo vond hij Jonadab, den zoon van Rechab, hem tegemoet; die hem groette; en hij zeide tot hem: Is uw hart recht, gelijk als mijn hart met uw hart is? En Jonadab zeide: Het is, ja, het is; geef uw hand. En hij gaf zijn hand, en hij deed hem tot zich op den wagen klimmen.

Swete's Septuagint
Καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ ἔλαβεν τὸν Ἰωναδὰβ υἱὸν Ῥηχὰβ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν· καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εἰού Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίας μου εὐθεῖα καθὼς ἡ καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; καὶ εἶπεν Ἰωναδάβ Ἔστιν· καὶ εἶπεν Εἰού Καὶ εἰ ἔστιν, δὸς τὴν χεῖρά σου· καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ· καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα,

Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֣לֶךְ מִשָּׁ֡ם וַיִּמְצָ֣א אֶת־יְהֹונָדָב֩ בֶּן־רֵכָ֨ב לִקְרָאתֹ֜ו וַֽיְבָרְכֵ֗הוּ וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֜יו הֲיֵ֧שׁ אֶת־לְבָבְךָ֣ יָשָׁ֗ר כַּאֲשֶׁ֤ר לְבָבִי֙ עִם־לְבָבֶ֔ךָ וַיֹּ֨אמֶר יְהֹונָדָ֥ב יֵ֛שׁ וָיֵ֖שׁ תְּנָ֣ה אֶת־יָדֶ֑ךָ וַיִּתֵּ֣ן יָדֹ֔ו וַיַּעֲלֵ֥הוּ אֵלָ֖יו אֶל־הַמֶּרְכָּבָֽה׃

WLC (Consonants Only)
וילך משם וימצא את־יהונדב בן־רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את־לבבך ישר כאשר לבבי עם־לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את־ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל־המרכבה׃

Aleppo Codex
טו וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה

2 Királyok 10:15 Hungarian: Karoli
És mikor elment onnét, Jonadábbal, a Rekháb fiával találkozott, a ki elébe jött, és köszönté õt, és monda néki: Vajjon olyan igaz-é a te szíved, mint az én szívem a te szívedhez? És felele Jonadáb: Olyan. Ha így van, nyújts kezet. És õ kezet nyújta, és felülteté õt maga mellé a szekérbe.

Reĝoj 2 10:15 Esperanto
De tie li foriris, kaj li renkontis Jehonadabon, filon de Rehxab, irantan renkonte al li. Li salutis lin, kaj diris al li:CXu via koro estas favora, kiel mia koro estas favora al via koro? Jehonadab respondis:Jes. Se jes, tiam donu al mi vian manon. Kaj li donis al li sian manon kaj prenis lin al si sur la cxaron.

TOINEN KUNINGASTEN KIRJA 10:15 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän sieltä vaelsi, löysi hän Jonadabin Rekabin pojan, joka häntä kohtasi, tervehti häntä ja sanoi hänelle: onko sinun sydämes vilpitöin, niinkuin minun sydämeni on sinun sydämes kanssa? Jonadab vastasi: on niinkin. Jos niin on, (sanoi hän) niin ojenna kätes tänne; ja hän ojensi kätensä ja hän asetti hänen istumaan sivuunsa vaunuihin,

2 Rois 10:15 French: Darby
Et il s'en alla de là, et trouva Jonadab, fils de Recab, qui venait à sa rencontre; et il le salua, et lui dit: Ton coeur est-il droit comme mon coeur l'est à l'egard de ton coeur? Et Jonadab dit: Il l'est. -S'il l'est, donne-moi ta main. -Et il lui donna sa main, et Jehu le fit monter aupres de lui dans le char, et dit:

2 Rois 10:15 French: Louis Segond (1910)
Etant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua, et lui dit: Ton coeur est-il sincère, comme mon coeur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: Il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char,

2 Rois 10:15 French: Martin (1744)
Et [Jéhu] étant parti de là, trouva Jonadab fils de Réchab, qui venait au-devant de lui, lequel il salua, et lui dit : Ton cœur est-il aussi droit [envers moi] que mon cœur l'est à ton égard? Et Jonadab répondit : Il l'est; oui il l'est, donne-moi ta main; et il lui donna sa main, et le fit monter avec lui dans le chariot.

2 Koenige 10:15 German: Modernized
Und da er von dannen zog, fand er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm begegnete, und grüßte ihn und sprach zu ihm: Ist dein Herz richtig, wie mein Herz mit deinem Herzen? Jonadab sprach: Ja. Ist's also, so gib mir deine Hand. Und er gab ihm seine Hand. Und er ließ ihn zu ihm auf den Wagen sitzen

2 Koenige 10:15 German: Luther (1912)
Und da er von dannen zog, fand er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm begegnete. Und er grüßte ihn und sprach zu ihm: Ist dein Herz richtig wie mein Herz mit deinem Herzen? Jonadab sprach: Ja. Ist's also, so gib mir deine Hand! Und er gab ihm seine Hand! Und er ließ ihn zu sich auf den Wagen sitzen

2 Koenige 10:15 German: Textbibel (1899)
Als er nun von dannen weiterzog, stieß er auf Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm entgegenkam. Da grüßte er ihn und sprach zu ihm: Bist du aufrichtig gegen mich gesinnt, wie ich gegen dich? Jonadab antwortete: Gewiß! Da sprach Jehu: Wenn dem so ist, so gieb mir deine Hand! Da gab er ihm seine Hand; und er ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen

2 Re 10:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Partitosi di là, trovò Jehonadab, figliuolo di Recab, che gli veniva incontro; lo salutò, e gli disse: "Il tuo cuore è egli retto verso il mio, come il mio verso il tuo?" Jehonadab rispose: "Lo è". "Se è così", disse Jehu, "dammi la mano". Jehonadab gli dette la mano; Jehu se lo fe’ salire vicino sul carro, e gli disse:

2 Re 10:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi partitosi di là, trovò Ionadab, figliuolo di Recab, che gli veniva incontro. Ed egli lo salutò, e gli disse: È il cuor tuo diritto, come il cuor mio è diritto inverso il tuo? E Ionadab rispose: Sì, lo è. Se così è, disse Iehu, dammi la mano. Ed egli gli diede la mano. E Iehu lo fece salire appresso di sè sopra il carro.

2 RAJA-RAJA 10:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah berjalan dari sana bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekhab, yang datang mendapatkan dia; maka bersalam-salaman keduanya, lalu kata Yehu: Adakah hatimu benar dengan aku seperti hatiku benar dengan hatimu? Maka sahut Yonadab: Ia benar. Jikalau begitu, baiklah kita bertampar tangan. Maka keduanyapun bertamparlah tangan, lalu diajaknya akan dia naik sertanya ke atas ratanya.

열왕기하 10:15 Korean
예후가 거기서 떠나가다가 레갑의 아들 여호나답이 맞으러 오는 것을 만난지라 그 안부를 묻고 가로되 내 마음이 네 마음을 향하여 진실함과 같이 네 마음도 진실하냐 여호나답이 대답하되 그러하니이다 가로되 그러면 나와 손을 잡자 손을 잡으니 예후가 끌어 병거에 올리며

II Regum 10:15 Latin: Vulgata Clementina
Cumque abiisset inde, invenit Jonadab filium Rechab in occursum sibi, et benedixit ei. Et ait ad eum : Numquid est cor tuum rectum, sicut cor meum cum corde tuo ? Et ait Jonadab : Est. Si est, inquit, da manum tuam. Qui dedit ei manum suam. At ille levavit eum ad se in currum :

Antroji Karaliø knyga 10:15 Lithuanian
Pasitraukęs iš ten, jis sutiko Rechabo sūnų Jehonadabą. Jis jį pasveikino ir klausė: “Ar tavo širdis nusiteikusi, kaip ir mano širdis dėl tavęs?” Jehonadabas atsakė: “Taip”. Jehuvas tarė: “Jei taip, tai duok ranką”. Jam padavus ranką, Jehuvas padėjo jam įlipti į savo vežimą

2 Kings 10:15 Maori
Na, i tona haerenga atu i reira, ka tupono ia ki a Ionarapa, ki te tama a Rekapa, e haere ana mai ki te whakatau i a ia: heoi ka oha ki a ia, ka mea ki a ia, Kei te tika ranei tou ngakau, kei te rite ranei ki toku ngakau e mea nei ki tou ngakau? Ano ra ko Ionarapa, Kei te pena. Ki te mea ko te tikanga tena, homai tou ringa ki ahau. Na hoatu ana e ia tona ringa; a ka meinga e tera kia eke ki a ia ki runga ki te hariata.

2 Kongebok 10:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da han så drog derfra, traff han på Jonadab, Rekabs sønn, som kom ham i møte, og han hilste på ham og sa til ham: Mener du det like så opriktig med mig som jeg med dig? Jonadab svarte: Ja. Er det så [sa Jehu], da gi mig din hånd! Da gav han ham hånden; og han lot ham stige op til sig i vognen.

2 Reyes 10:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo: ¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió: Lo es. Y Jehú dijo: Si lo es, da me la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al carro.

2 Reyes 10:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando partió de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo: "¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo?" Y Jonadab respondió: "Lo es." Y Jehú dijo: " Si lo es, dame la mano." Y le dio su mano y lo hizo subir al carro.

2 Reyes 10:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab hijo de Recab, que venía a su encuentro, y después de saludarle, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro.

2 Reyes 10:15 Spanish: Reina Valera 1909
Partiéndose luego de allí encontróse con Jonadab hijo de Rechâb; y después que lo hubo saludado, díjole: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dió su mano. Hízolo luego subir c

2 Reyes 10:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Partiéndose luego de allí se encontró con Jonadab hijo de Recab; y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano y lo hizo subir consigo en el carro.

2 Reis 10:15 Bíblia King James Atualizada Português
Saindo dali, encontrou Jonadabe, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro; ele o saudou e lhe questionou: “Teu coração é leal para comigo, da mesma maneira que meu coração é para contigo?” E Jonadabe respondeu: “Sim!” Ao que Jeú retrucou: “Pois então, dá-me tua mão!” Jonadabe estendeu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir a seu lado no carro que conduzia.

2 Reis 10:15 Portugese Bible
E, partindo dali, encontrou-se com Jonadabe, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou: O teu coração é sincero para comigo como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadabe: É. Então, se é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão; e Jeú fê-lo subir consigo ao carro,   

2 Imparati 10:15 Romanian: Cornilescu
Plecînd de acolo, a întîlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L -a întrebat de sănătate, şi i -a zis: ,,Inima ta este tot aşa de curată, cum este inima mea faţă de a ta?`` Şi Ionadab a răspuns: ,,Este.`` ,,Dacă este,`` a zis Iehu, ,,dă-mi mîna.`` Ionadab i -a dat mîna. Şi Iehu l -a suit la el în car,

4-я Царств 10:15 Russian: Synodal Translation (1876)
И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу,

4-я Царств 10:15 Russian koi8r
И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым, [шедшим] навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу,

2 Kungaboken 10:15 Swedish (1917)
När han sedan begav sig därifrån, träffade han Jonadab, Rekabs son, som kom honom till mötes; och han hälsade på honom och sade till honom: »Är du lika redligt sinnad mot mig som jag är mot dig?» Jonadab svarade: »Ja.» »Är det så», sade han, »så räck mig din hand.» Då räckte han honom sin hand; och han lät honom stiga upp till sig i vagnen.

2 Kings 10:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang siya'y makayaon mula roon, kaniyang nasumpungan si Jonadab na anak ni Rechab na sumasalubong sa kaniya: at kaniyang binati siya, at nagsabi sa kaniya, Ang iyo bang puso ay tapat, na gaya ng aking puso sa iyong puso? At sumagot si Jonadab, Tapat. Kung gayon, iabot mo sa akin ang iyong kamay. At iniabot niya sa kaniya ang kaniyang kamay; at isinampa niya siya sa loob ng karo.

2 พงศ์กษัตริย์ 10:15 Thai: from KJV
และเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่นก็ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชายเรคาบมาหาพระองค์ พระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่า "จิตใจของท่านซื่อตรงต่อจิตใจของฉัน อย่างจิตใจของฉันตรงต่อจิตใจของท่านหรือ" และเยโฮนาดับทูลว่า "ตรง พระเจ้าข้า" เยฮูตรัสว่า "ถ้าตรงก็ยื่นมือมาให้เรา" เขาจึงยื่นมือของเขา และเยฮูก็จับเขาขึ้นมาบนรถรบ

2 Krallar 10:15 Turkish
Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehonadavla karşılaştı. Ona selam vererek, ‹‹Ben sana karşı iyi duygular besliyorum, sen de aynı duygulara sahip misin?›› diye sordu. Yehonadav, ‹‹Evet›› diye yanıtladı. Yehu, ‹‹Öyleyse elini ver›› dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak,

2 Caùc Vua 10:15 Vietnamese (1934)
Ði khỏi đó, Giê-hu gặp Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đương đi đến đón người. Người chào Giô-na-đáp, và nói rằng: Lòng ngươi có chơn thành cùng tôi, như lòng tôi đã chơn thành với ngươi chăng? Giô-na-đáp đáp rằng: Phải, chơn thành. Giê-hu tiếp: Thế thì, nếu chơn thành, hãy giơ tay cho tôi. Giô-na-đáp bèn giơ tay cho người. Giê-hu biểu người lên xe với mình,

2 Kings 10:14
Top of Page
Top of Page