2 Chronicles 22:9
New International Version
He then went in search of Ahaziah, and his men captured him while he was hiding in Samaria. He was brought to Jehu and put to death. They buried him, for they said, "He was a son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart." So there was no one in the house of Ahaziah powerful enough to retain the kingdom.

New Living Translation
Then Jehu's men searched for Ahaziah, and they found him hiding in the city of Samaria. They brought him to Jehu, who killed him. Ahaziah was given a decent burial because the people said, "He was the grandson of Jehoshaphat--a man who sought the LORD with all his heart." But none of the surviving members of Ahaziah's family was capable of ruling the kingdom.

English Standard Version
He searched for Ahaziah, and he was captured while hiding in Samaria, and he was brought to Jehu and put to death. They buried him, for they said, “He is the grandson of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart.” And the house of Ahaziah had no one able to rule the kingdom.

Berean Study Bible
Then Jehu looked for Ahaziah, and Jehu’s soldiers captured him while he was hiding in Samaria. So Ahaziah was brought to Jehu and put to death. They buried him, for they said, “He is the grandson of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart.” So no one was left from the house of Ahaziah with the strength to rule the kingdom.

New American Standard Bible
He also sought Ahaziah, and they caught him while he was hiding in Samaria; they brought him to Jehu, put him to death and buried him. For they said, "He is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart." So there was no one of the house of Ahaziah to retain the power of the kingdom.

King James Bible
And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.

Holman Christian Standard Bible
Then Jehu looked for Ahaziah, and Jehu's soldiers captured him (he was hiding in Samaria). So they brought Ahaziah to Jehu, and they killed him. The soldiers buried him, for they said, "He is the grandson of Jehoshaphat who sought the LORD with all his heart." So no one from the house of Ahaziah had the strength to rule the kingdom.

International Standard Version
Jehu also searched for Ahaziah, had him apprehended while Ahaziah was hiding out in Samaria, and had Ahaziah brought to him. Jehu had Ahaziah executed and buried. It was said of Jehu, "He is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all of his heart." As a result, there was no one left in the household of Ahaziah strong enough to reign in the kingdom.

NET Bible
He looked for Ahaziah, who was captured while hiding in Samaria. They brought him to Jehu and then executed him. They did give him a burial, for they reasoned, "He is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with his whole heart." There was no one in Ahaziah's family strong enough to rule in his place.

GOD'S WORD® Translation
He searched for Ahaziah, and Jehu's men captured him while he was hiding in Samaria. They brought him to Jehu and killed him. Then they buried him. They explained, "Ahaziah is Jehoshaphat's grandson. Jehoshaphat dedicated his life to serving the LORD with all his heart." But no one in Ahaziah's family was able to rule as king.

Jubilee Bible 2000
And he sought Ahaziah, and they caught him (for he had hid himself in Samaria) and brought him to Jehu; and when they had slain him, they buried him, Because, they said, He is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no strength to be able to retain the kingdom.

King James 2000 Bible
And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he had hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, they said, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no one able to rule the kingdom.

American King James Version
And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.

American Standard Version
And he sought Ahaziah, and they caught him (now he was hiding in Samaria), and they brought him to Jehu, and slew him; and they buried him, for they said, He is the son of Jehoshaphat, who sought Jehovah with all his heart. And the house of Ahaziah had no power to hold the kingdom.

Douay-Rheims Bible
And he sought for Ochozias himself, and took him lying hid in Samaria: and when he was brought to him, he killed him, and they buried him: because he was the son of Josaphat, who had sought the Lord with all his heart. And there was no more hope that any one should reign of the race of Ochozias.

Darby Bible Translation
And he sought Ahaziah; and they caught him (for he had hid himself in Samaria), and brought him to Jehu, and slew him; and they buried him, for they said, He is a son of Jehoshaphat, who sought Jehovah with all his heart. And in the house of Ahaziah there was no one who was able to [hold] the kingdom.

English Revised Version
And he sought Ahaziah, and they caught him, (now he was hiding in Samaria,) and they brought him to Jehu, and slew him; and they buried him, for they said; He is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. And the house of Ahaziah had no power to hold the kingdom.

Webster's Bible Translation
And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to retain the kingdom.

World English Bible
He sought Ahaziah, and they caught him (now he was hiding in Samaria), and they brought him to Jehu, and killed him; and they buried him, for they said, "He is the son of Jehoshaphat, who sought Yahweh with all his heart." The house of Ahaziah had no power to hold the kingdom.

Young's Literal Translation
And he seeketh Ahaziah, and they capture him, (and he is hiding himself in Samaria), and bring him in unto Jehu, and put him to death, and bury him, for they said, 'He is son of Jehoshaphat, who sought Jehovah with all his heart;' and there is none to the house of Ahaziah to retain power for the kingdom.

2 Kronieke 22:9 Afrikaans PWL
Hy het vir Agazyah gesoek en hulle het hom gevang waar hy in Shomron wegkruip en hom na Yehu gebring. Nadat hulle hom doodgemaak het, het hulle hom begrawe, want hulle het gesê: “Hy is die seun van Y’hoshafat, wat יהוה met sy hele verstand, wil en emosie gesoek het.” Die huis van Agazyah het niemand gehad met outoriteit om oor die koninkryk te heers nie.

2 i Kronikave 22:9 Albanian
Urdhëroi gjithashtu ta kërkojnë Ashaziahun dhe e kapën (ai ishte fshehur në Samari); e çuan pastaj tek Jehu që e vrau. Pastaj e varrosën, sepse thonin: "Éshtë bir i Jozafatit, që e kërkonte Zotin me gjithë zemër". Kështu në shtëpinë e Ashaziahut nuk mbeti më njeri në gjendje të mbretërojë.

ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻥ 22:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وطلب اخزيا فامسكوه وهو مختبئ في السامرة وأتوا به الى ياهو وقتلوه ودفنوه لانهم قالوا انه ابن يهوشافاط الذي طلب الرب بكل قلبه. فلم يكن لبيت اخزيا من يقوى على المملكة

Dyr Lauft B 22:9 Bavarian
Aft ließ yr önn Ähysiesn suechen. Z Samreit gyrwischnd s n, wie yr si netty verstöcken gwill, brangend n yn n Jehu und gatoettnd n. Immerhin kaam yr in ayn Grab, weil sö syr gsagnd: "Er ist ayn Eniggl von n Josyfätt, der was yn n Herrn mit gantzn Hertzn dient haat." Von de Ähysieser gaab s ietz niemdd meer, der wo s Künigtuem übernemen künnen haet.

2 Летописи 22:9 Bulgarian
Тогава потърси и Охозия; и заловиха го, като бе скрит в Самария, и доведоха го при Ииуя та го убиха; и погребаха го, защото рекоха: Син е на Иосафата, който потърси Господа с цялото си сърце. И Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
亞哈謝藏在撒馬利亞,耶戶尋找他。眾人將他拿住,送到耶戶那裡,就殺了他,將他葬埋,因他們說:「他是那盡心尋求耶和華之約沙法的兒子。」這樣,亞哈謝的家無力保守國權。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
亚哈谢藏在撒马利亚,耶户寻找他。众人将他拿住,送到耶户那里,就杀了他,将他葬埋,因他们说:“他是那尽心寻求耶和华之约沙法的儿子。”这样,亚哈谢的家无力保守国权。

歷 代 志 下 22:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
亞 哈 謝 藏 在 撒 瑪 利 亞 , 耶 戶 尋 找 他 , 眾 人 將 他 拿 住 , 送 到 耶 戶 那 裡 , 就 殺 了 他 , 將 他 葬 埋 ; 因 他 們 說 , 他 是 那 盡 心 尋 求 耶 和 華 之 約 沙 法 的 兒 子 。 這 樣 , 亞 哈 謝 的 家 無 力 保 守 國 權 。

歷 代 志 下 22:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
亚 哈 谢 藏 在 撒 玛 利 亚 , 耶 户 寻 找 他 , 众 人 将 他 拿 住 , 送 到 耶 户 那 里 , 就 杀 了 他 , 将 他 葬 埋 ; 因 他 们 说 , 他 是 那 尽 心 寻 求 耶 和 华 之 约 沙 法 的 儿 子 。 这 样 , 亚 哈 谢 的 家 无 力 保 守 国 权 。

2 Chronicles 22:9 Croatian Bible
a onda krenu u potragu za Ahazjom. Uhvatili su ga dok se krio u Samariji, doveli ga k Jehuu, koji ga smaknu. Ukopali su ga, jer su rekli: "Sin je onoga Jošafata koji je tražio Jahvu svim srcem." Tako ne ostade nitko od Ahazjine kuće koji bi imao snage da bude kralj.

Druhá Paralipomenon 22:9 Czech BKR
Potom hledajíce i Ochoziáše, jali jej, an se pokrýval v Samaří, a přivedše ho k Jéhu, zabili jej a pochovali; nebo řekli: Synť jest Jozafatův, kterýž hledal Hospodina celým srdcem svým. A tak nebylo žádného více z domu Ochoziášova, kterýž by měl moc k obdržení království.

Anden Krønikebog 22:9 Danish
derpaa lod han Ahazja eftersøge, og man fangede ham, medens han holdt sig skjult i Samaria, og bragte ham til Jehu, der lod ham dræbe. Saa jordede de ham, thi de sagde: »Han var dog en Søn af Josafat, der søgte HERREN af hele sit Hjerte.« Men af Ahazjas Hus var ingen stærk nok til at tage Magten.

2 Kronieken 22:9 Dutch Staten Vertaling
Daarna zocht hij Ahazia, en zij kregen hem (want hij was verstoken in Samaria), en zij brachten hem tot Jehu, en zij doodden hem, en begroeven hem; want zij zeiden: Hij is de zoon van Josafat, die den HEERE met zijn ganse hart gezocht heeft. Zo had het huis van Ahazia niemand, die kracht behield tot het koninkrijk.

Swete's Septuagint
καὶ εἶπεν τοῦ ζητῆσαι τὸν Ὀχοζείαν· καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἰατρευόμενον ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Ἰού, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν. καὶ ἔθαψαν αὐτόν, ὅτι εἶπαν Υἱὸς Ἰωσαφάτ ἐστιν, ὃς ἐζήτησεν τὸν κύριον ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἦν ἐν οἴκῳ Ὀχοζεία κατισχῦσαι δύναμιν περὶ τῆς βασιλείας.

Westminster Leningrad Codex
וַיְבַקֵּשׁ֩ אֶת־אֲחַזְיָ֨הוּ וַֽיִּלְכְּדֻ֜הוּ וְה֧וּא מִתְחַבֵּ֣א בְשֹֽׁמְרֹ֗ון וַיְבִאֻ֣הוּ אֶל־יֵהוּא֮ וַיְמִתֻהוּ֒ וַֽיִּקְבְּרֻ֔הוּ כִּ֤י אָֽמְרוּ֙ בֶּן־יְהֹושָׁפָ֣ט ה֔וּא אֲשֶׁר־דָּרַ֥שׁ אֶת־יְהוָ֖ה בְּכָל־לְבָבֹ֑ו וְאֵין֙ לְבֵ֣ית אֲחַזְיָ֔הוּ לַעְצֹ֥ר כֹּ֖חַ לְמַמְלָכָֽה׃

WLC (Consonants Only)
ויבקש את־אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל־יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן־יהושפט הוא אשר־דרש את־יהוה בכל־לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה׃

Aleppo Codex
ט ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל יהוא וימיתהו ויקברהו כי אמרו בן יהושפט הוא אשר דרש את יהוה בכל לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה

2 Krónika 22:9 Hungarian: Karoli
Akháziát is keresé és megfogák õt, (ki Samariában rejtõzött vala el) és vivék õt Jéhuhoz, a ki megöleté õt. De eltemették, mert ezt mondják róla: [Mégis] a Jósafát fia volt, a ki teljes szívvel keresé az Urat. És nem vala immár senki az Akházia háznépe közül a ki képes lett volna a királyságra.

Kroniko 2 22:9 Esperanto
Kaj li sercxis Ahxazjan, kaj oni kaptis lin, kiam li estis kasxita en Samario; kaj oni venigis lin al Jehu kaj mortigis lin kaj enterigis lin, cxar oni diris:Li estas filo de Jehosxafat, kiu strebis al la Eternulo per sia tuta koro. Kaj el la domo de Ahxazja restis neniu, kiu povus regxi.

TOINEN AIKAKIRJA 22:9 Finnish: Bible (1776)
Ja hän etsi Ahasiaa; ja he saivat hänen kiinni Samariassa, johon hän itsensä lymyttänyt oli, ja he veivät hänen Jehun eteen, ja he tappoivat hänen, ja hautasivat hänen; sillä he sanoivat: hän on Josaphatin poika, joka on etsinyt Herraa kaikesta sydämestänsä. Ja ei sitte yhtään ollut Ahasian huoneesta, joka taisi kuninkaaksi tulla.

2 Chroniques 22:9 French: Darby
Et il chercha Achazia, qui s'etait cache à Samarie; et on le prit, et on l'amena à Jehu, et on le fit mourir. Et ils l'enterrerent; car ils dirent: Il est fils de Josaphat, qui rechercha l'Eternel de tout son coeur. Et il n'y eut plus personne de la maison d'Achazia qui put conserver le pouvoir du royaume.

2 Chroniques 22:9 French: Louis Segond (1910)
Il chercha Achazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car ils disaient: C'est le fils de Josaphat, qui cherchait l'Eternel de tout son coeur. Et il ne resta personne de la maison d'Achazia qui fût en état de régner.

2 Chroniques 22:9 French: Martin (1744)
Et ayant cherché Achazia qui s'était caché en Samarie, on le prit, et on l'amena vers Jéhu, et on le fit mourir, puis on l'ensevelit; car on dit : C'est le fils de Josaphat, qui a recherché l'Eternel de tout son cœur. Ainsi la maison d'Achazia ne put point se conserver le Royaume.

2 Chronik 22:9 German: Modernized
Und er suchte Ahasja und gewann ihn, da er sich versteckt hatte zu Samaria. Und er ward zu Jehu gebracht; der tötete ihn, und man begrub ihn. Denn sie sprachen: Er ist Josaphats Sohn, der nach dem HERRN trachtete von ganzem Herzen. Und es war niemand mehr aus dem Hause Ahasjas, der König würde.

2 Chronik 22:9 German: Luther (1912)
Und er suchte Ahasja, und sie fingen ihn, da er sich versteckt hatte zu Samaria. Und er ward zu Jehu gebracht; der tötete ihn, und man begrub ihn. Denn sie sprachen: Er ist Josaphats Sohn, der nach dem HERRN trachtete von ganzem Herzen. Und es niemand mehr aus dem Hause Ahasja, der tüchtig war zum Königreich.

2 Chronik 22:9 German: Textbibel (1899)
Sodann ließ er Ahasjahu suchen, und man fing ihn, während er sich zu Samaria versteckt hielt. Da brachten sie ihn zu Jehu und töteten ihn. Alsdann aber begruben sie ihn; denn sie sprachen: es ist der Sohn Josaphats, der von ganzem Herzen zu Jahwe hielt! Es war aber vom Hause Ahasjahus niemand mehr vorhanden, der imstande gewesen wäre, die Königswürde zu übernehmen.

2 Cronache 22:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
E fe’ cercare Achazia, che s’era nascosto in Samaria; e Achazia fu preso, menato a Jehu, messo a morte, e poi seppellito; perché si diceva: "E’ il figliuolo di Giosafat, che cercava l’Eterno con tutto il cuor suo". E nella casa di Achazia non rimase più alcuno che fosse capace di regnare.

2 Cronache 22:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E cercò Achazia, ed egli fu preso, essendo nascosto in Samaria, e fu menato a Iehu, ed ucciso; e poi fu seppellito; perciocchè fu detto: Egli è il figliuolo di Giosafat, il quale ricercò il Signore con tutto il suo cuore. E non vi fu alcuno della casa di Achazia che avesse il potere di farsi re.

2 TAWARIKH 22:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah itu dicaharinya Ahazia, maka didapati oranglah akan dia bersembunyi di Samaria, lalu dibawanya akan dia kepada Yehu, dibunuh Yehu akan dia dan dikuburkannya, karena katanya: Ialah anak Yosafat, yang telah mencahari Tuhan dengan segenap hatinya. Maka dari pada orang isi rumah Ahazia seorangpun tiada yang sampai kuat akan memegang kerajaan.

역대하 22:9 Korean
마레사 사람 도다와후의 아들 엘리에셀이 여호사밧을 향하여 예언하여 가로되 '왕이 아하시야와 교제하는고로 여호와께서 왕의 지은 것을 파하시리라' 하더니 이에 그 배가 파상하여 다시스로 가지 못하였더라

II Paralipomenon 22:9 Latin: Vulgata Clementina
Ipsum quoque perquirens Ochoziam, comprehendit latitantem in Samaria : adductumque ad se, occidit, et sepelierunt eum, eo quod esset filius Josaphat, qui quæsierat Dominum in toto corde suo. Nec erat ultra spes aliqua ut de stirpe quis regnaret Ochoziæ :

Antroji Kronikø knyga 22:9 Lithuanian
Jis ieškojo Ahazijo ir rado jį besislapstantį Samarijoje. Jis buvo atvestas pas Jehų ir nužudytas. Jie palaidojo jį, sakydami: “Jis yra sūnus Juozapato, kuris ieškojo Viešpaties visa širdimi”. Ahazijo namuose nebuvo nė vieno vyro, tinkamo užimti karaliaus sostą.

2 Chronicles 22:9 Maori
Na ka rapua a Ahatia e ia, a ka mau i a ratou; i te piri hoki i Hamaria. Na ka kawea ki a Iehu, a whakamatea iho, tanumia iho; i ki hoki ratou, He tama ia na Iehohapata, na te tangata i whakapaua nei tona ngakau ki te rapu i a Ihowa. Na kore ake he kaha o te whare o Ahatia ki te pupuri i te kingitanga.

2 Krønikebok 22:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Så søkte han efter Akasja, og han blev grepet mens han holdt sig skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham. Så begravde de ham; for de sa: Han er en sønn av Josafat, som søkte Herren av alt sitt hjerte. Men det var ingen igjen av Akasjas hus som var i stand til å overta kongedømmet.

2 Crónicas 22:9 Spanish: La Biblia de las Américas
También buscó a Ocozías, y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria; lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: Es hijo de Josafat, que buscó al SEÑOR con todo su corazón. Y no quedó nadie de la casa de Ocozías para retener el poder del reino.

2 Crónicas 22:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
También buscó a Ocozías, que lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: "Es hijo de Josafat, que buscó al SEÑOR con todo su corazón." Así que no quedó nadie de la casa de Ocozías para retener el poder del reino.

2 Crónicas 22:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y buscando a Ocozías, el cual se había escondido en Samaria, lo tomaron, y lo trajeron a Jehú, y le mataron; y le dieron sepultura, porque dijeron: Es hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón. Y la casa de Ocozías no tenía fuerzas para poder retener el reino.

2 Crónicas 22:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y buscando á Ochôzías, el cual se había escondido en Samaria, tomáronlo, y trajéronlo á Jehú, y le mataron; y diéronle sepultura, porque dijeron: Es hijo de Josaphat, el cual buscó á Jehová de todo su corazón. Y la casa de Ochôzías no tenía fuerzas para p

2 Crónicas 22:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y buscando a Ocozías, el cual se había escondido en Samaria, lo tomaron, y lo trajeron a Jehú, y le mataron; y le dieron sepultura, porque dijeron: Es hijo de Josafat, el cual buscó al SEÑOR de todo su corazón. Y la casa de Ocozías no tenía fuerzas para poder retener el reino.

2 Crônicas 22:9 Bíblia King James Atualizada Português
Partiu então em busca de Acazias e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acazias foi executado. Mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: “Eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahweh, o SENHOR, de todo o coração!” Assim, na família de Acazias não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei.

2 Crônicas 22:9 Portugese Bible
Depois buscou a Acazias, o qual foi preso quando se escondia em Samária, trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: É filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor de toda o seu coração. E já não tinha a casa de Acazias ninguém que fosse capaz de reinar.   

2 Cronici 22:9 Romanian: Cornilescu
A căutat pe Ahazia, şi l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Iehu, şi l-au omorît. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: ,,Este fiul lui Iosafat, care căuta pe Domnul din toată inima lui.`` Şi n'a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească.

2-я Паралипоменон 22:9 Russian: Synodal Translation (1876)
И велел он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Ииую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не осталось в домеОхозии, кто мог бы царствовать.

2-я Паралипоменон 22:9 Russian koi8r
И [велел] он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Ииую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. И не [осталось] в доме Охозии, [кто] мог бы царствовать.

Krönikeboken 22:9 Swedish (1917)
Sedan sökte han efter Ahasja; och man grep denne, där han höll sig gömd i Samaria, och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begrovo de honom, ty de sade: »Han var dock son till Josafat, som sökte HERREN av allt sitt hjärta.» Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen dom förmådde övertaga konungadömet.

2 Chronicles 22:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kaniyang hinanap si Ochozias, at hinuli nila siya, (siya nga'y nagtatago sa Samaria,) at dinala nila siya kay Jehu, at pinatay siya; at inilibing nila siya, sapagka't kanilang sinabi, Siya'y anak ni Josaphat, na humanap sa Panginoon ng buo niyang puso. At ang sangbahayan ni Ochozias ay walang kapangyarihang humawak ng kaharian.

2 พงศาวดาร 22:9 Thai: from KJV
ท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และพระองค์ก็ถูกจับ (เมื่อซ่อนพระองค์อยู่ในสะมาเรีย) และเขาพาพระองค์มาหาเยฮู และประหารชีวิตพระองค์เสีย เขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์" และราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้

2 Tarihler 22:9 Turkish
Sonra Ahazyayı aramaya koyuldu. Onu Samiriyede gizlenirken yakalayıp Yehuya getirdiler, sonra öldürdüler. Ahazyayı, ‹‹Bütün yüreğiyle RABbe yönelen Yehoşafatın torunudur›› diyerek gömdüler. Böylece Ahazyanın soyunda krallığı yönetebilecek güçte kimse kalmadı.

2 Söû-kyù 22:9 Vietnamese (1934)
Người cũng tìm A-cha-xia đương ẩn tại Sa-ma-ri, người ta bắt người, dẫn đến cùng Giê-hu, rồi giết người đi, đoạn họ chôn người, vì nói rằng: Hắn là con trai của Giô-sa-phát, tức người hết lòng tìm cầu Ðức Giê-hô-va. Trong nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được.

2 Chronicles 22:8
Top of Page
Top of Page