Revelation 8
Hebrew Bible OT and NT

1וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמים כחצי שעה׃ 2וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלהים וינתנו להם שבעה שופרות׃

3ויבא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן לו קטרת הרבה לתתה עם תפלות כל הקדשים על מזבח הזהב אשר לפני הכסא׃ 4ויעל עשן הקטרת עם תפלות הקדשים מיד המלאך לפני אלהים׃ 5ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש׃

6ושבעה המלאכים ההם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקע׃

7והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף׃

8והמלאך השני תקע בשופר והנה כדמות הר גדול בער באש השלך אל תוך הים ותהי שלישית הים לדם׃ 9ותמת שלישית כל נפש חיה אשר בים ושלישית האניות נשחתה׃

10והמלאך השלישי תקע בשופר ויפל מן השמים כוכב גדול בער כלפיד ויפל על שלישית הנהרות ועל מעינות המים׃ 11ושם הכוכב נקרא לענה ותהי שלישית המים ללענה ורבים מבני אדם מתו מן המים כי מרים היו׃

12והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה׃

13וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקול גדול אוי אוי אוי לישבי הארץ משאר קלות שופר שלשת המלאכים העתידים לתקע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Revelation 7
Top of Page
Top of Page